Knižné novinky

Input-output analýza

Input-output analýza

Marián Goga

Analýza medziodvetvových vzťahov sa v súčasnosti úspešne aplikuje takmer vo všetkých hospodársky vyspelých štátoch, ale aj v mnohých menej rozvinutých krajinách. Obsahom publikácie sú dva základné prístupy: štruktúrny -...

Účtovníctvo bánk

Účtovníctvo bánk

Mária Schwarzová

Publikácia pomôže čitateľom objasniť účtovné zobrazenie obchodných a prevádzkových operácií a transakcií banky v priebehu účtovného obdobia. Obsahuje vybrané postupy účtovania zamerané na operácie komerčných bánk. Ide o...

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky  do eurozóny

Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny

Anna Šlosárová, Rudolf Šlosár

Publikácia vychádza z najnovších poznatkov o účtovníctve v podnikateľskej účtovnej jednotke pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Je určená záujemcom o získanie komplexných vedomostí z podvojného účtovníctva pre...

Mimoriadne účtovné závierky

Mimoriadne účtovné závierky

Renáta Silná, Anna Šlosárová

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika zostavovania mimoriadnych účtovných závierok pri...

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Matematika pre manažérov – zbierka príkladov

Eva Kalinová

MATEMATIKA PRE MANAŽÉROV – zbierka príkladov Úlohy svojím obsahom tvoria základ pre postupné osvojovanie si metód riešenia a svojím usporiadaním tvoria logickú postupnosť a gradáciu. Slovné úlohy sú orientované na problémy z...

Stručný slovník ekonomických termínov

Stručný slovník ekonomických termínov

Milada Pauleová

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník ekonomických termínov obsahuje základnú všeobecnú ekonomickú terminológiu, slovné spojenia a mnohé názvy medzinárodných ekonomických organizácií v každom východiskovom jazyku...

Dejiny účtovníctva na Slovensku

Dejiny účtovníctva na Slovensku

Rudolf Šlosár

Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých...

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Alena Zubaľová

Autorský kolektív spracúva základné daňové teórie, ich opodstatnenie a využitie v praxi, ako aj najnovšie teoretické poznatky v tejto oblasti. Pozornosť venuje predovšetkým problematike efektívnosti, spravodlivosti, neutrality a...

Zasielateľstvo a logistické činnosti

Zasielateľstvo a logistické činnosti

Bibiána Buková

V súčasnom podnikateľskom prostredí rastie potreba zefektívniť celkovú činnosť v podnikoch. Jednou z alternatív je aj cesta outsourcingu. Obstaranie prepravy a s tým súvisiacich služieb patrí k outsourcingovým činnostiam, ktoré...

Audítorstvo 2 - praktikum

Audítorstvo 2 - praktikum

Ladislav Kareš

Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z...

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Miloš Sklenka, Miriama Šulovská

Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje riešené a neriešené príklady na...

Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Finančné nástroje podľa IFRS/IAS

Martin Svitek

Publikácia detailne približuje problematiku účtovania a vykazovania finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov IFRS/IAS. Jej osnovu tvoria štandardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 7. Na začiatku sú vysvetlené definície týkajúce sa...

Nový manažment rizika + CD

Nový manažment rizika + CD

Lenka Dubovická, Tatiana Varcholová

Publikácia analyzuje rozvíjajúci sa prístup riadenia podnikateľského rizika v nefinančných podnikoch prezentovaný koncepciami celopodnikového manažmentu rizika (Enterprise-Wide Risk Management, EWRM), ktoré sa v súčasnosti považujú...

Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Dlhodobý hmotný majetok z účtovného a daňového hľadiska

Anna Baštincová

Publikácia sa na vyše 30 praktických príkladoch zameriava na vymedzenie, oceňovanie, obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie a prenájom dlhodobého hmotného majetku. Pri riešení uvedenej problematiky vychádza z aktuálnej právnej úpravy...

Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich  tímov a členov tímu

Zanietený tím. Praktická príručka pre vedúcich tímov a členov tímu

Carol A. McKenzie, James M. Heidema

Podľa autorov sa v rámci formálneho vzdelávacieho procesu málo priestoru a pozornosti venuje významu a dôležitosti tímov. Práca vedúceho tímu a člena tímu nie je jednoduchá – pri vytváraní a rozvoji tímu sa vyžaduje mať...

Finančný manažment - zbierka príkladov

Finančný manažment - zbierka príkladov

Milan Sochor, Anna Polednáková, Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský

Štvrté, prepracované a doplnené vydanie zbierky príkladov je z hľadiska štruktúry a obsahu orientované tak, aby jednotlivé tematické okruhy nadväzovali na rovnomennú vysokoškolskú učebnicu a tvorili spolu logický celok. Každý...

Kapitoly o znalostnej spoločnosti

Kapitoly o znalostnej spoločnosti

Jozef Kelemen

Ide o voľné pokračovanie publikácie Pozvanie do znalostnej spoločnosti, ktorá vyšla v roku 2007. Publikáciu ponúkajú autori všetkým, ktorí majú profesionálny záujem oboznámiť sa s niektorými aspektmi a oblasťami problematiky...

Cestovný ruch – trendy a perspektívy

Cestovný ruch – trendy a perspektívy

Iveta Niňajová, Eva Smolková, Juraj Borovský

Publikácia poskytuje podnikateľom v cestovnom ruchu, študentom, ale aj všetkým záujemcom o cestovný ruch nielen obsiahle informácie o vývojových tendenciách svetového turistického ruchu, ale aj systémový pohľad na rozvoj cestovného...

Aplikovaný marketing

Aplikovaný marketing

Helena Nízka

Vstup Slovenska do Európskej únie a globalizačné procesy spôsobili zmeny jednak v ekonomike SR, jednak vo využívaní doterajších marketingových nástrojov v hospodárskej praxi podnikov. Vďaka týmto zmenám sa vo väčšine odvetví...

Lexikón logistiky

Lexikón logistiky

Kristína Viestová

V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku. V Lexikóne logistiky nájde čitateľ abecedne...