Knižné novinky

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Peňažné prostriedky v účtovníctve podnikateľov

Zuzana Juhászová

Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je potrebný nielen dobrý nápad, ale aj dostatok peňažných prostriedkov. Z publikácie sa čitateľ dozvie, čo všetko je súčasťou peňažných prostriedkov, ako sa oceňujú, ako sa o nich...

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Finančné investovanie – Teórie a aplikácie

Vladimír Mlynarovič

Autor diela – dlhoročný vysokoškolský učiteľ s rozsiahlou publikačnou činnosťou – si okrem výkladu najnovších teoretických poznatkov z oblasti finančného investovania kladie za cieľ ich transformáciu do modelov rozhodovacích...

Priamy marketing

Priamy marketing

Helena Nízka

Marketing ako osobitný prístup k hľadaniu optimálnych efektov na fungujúcom trhu, kde nie výroba, ale predaj a tržby sú meradlom hodnotenia činnosti podniku, je komplexom činností potrebných na zachovanie žiaducej rovnováhy medzi...

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie

Anežka Jankovská

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Na knižný trh na Slovensku sa dostala vskutku ojedinelá publikácia venovaná ucelenému pohľadu na rozhodujúce javy, procesy a smery...

Účtovná závierka obchodných spoločností v SR 2009

Účtovná závierka obchodných spoločností v SR 2009

Richard Farkaš

K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú zavierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia. Jedným...

Štvorjazyčný slovník ekonomických pojmov pre stredné školy

Štvorjazyčný slovník ekonomických pojmov pre stredné školy

Jolana Šabíková

V súčasnosti, keď sa vyučovaniu cudzích jazykov prikladá veľký význam, prichádza učiteľom i študentom na stredných školách na pomoc nový slovník ekonomických pojmov. Na 355 stranách čitateľ nájde 3 233 hesiel v slovenskom,...

Japonská ekonomika včera a dnes

Japonská ekonomika včera a dnes

Prof. Ing. Mikuláš Sedlák CSc.

Autor vo svojej novej knihe precízne vystihol všetko podstatné, čo umožnilo Japonsku dosiahnuť vrchol ekonomického rastu, ako aj to, čo sa koncom minulého storočia stalo zábranou úspešného riešenia nových úloh hospodárskeho rozvoja...

Matematika 2

Matematika 2

Katarína Sakálová, Jozef Fecenko

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Učebný text druhého dielu je venovaný problematike funkcií viac premenných a lineárnej algebre, ktorú ekonómovia pokladajú za najdôležitejšiu zo všetkých matematických...

Ohodnocovanie finančných nástrojov

Ohodnocovanie finančných nástrojov

Peter Markovič

Publikácia obsahuje návrhy na implementáciu finančných nástrojov, metódy a formy ich oceňovania z hľadiska aproximácie slovenského účtovníctva Medzinárodným účtovným štandardom. Je orientovaná najmä na konkrétne výstupy pre...

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných ukážok konkrétnych postupov ohodnocovania.Je...

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Cenné papiere a podiely v účtovníctve podnikateľov

Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Cenné papiere a podiely sú špecifickou oblasťou účtovníctva podnikateľských účtovných jednotiek, ktorá nebola doteraz komplexne spracovaná. V jednotlivých kapitolách sa teoreticky i na praktických riešených príkladoch venuje...

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny manažment

Marián Goga

Publikácia je určená predovšetkým tej čitateľskej verejnosti, ktorá si chce osvojiť základné problémy ekonomického rozhodovania, a najmä kvantitatívnu stránku, teda predovšetkým študentom na vysokých školách ekonomického...

Riešenie príkladov z matematiky

Riešenie príkladov z matematiky

Ján Kováčik

Publikácia obsahuje riešenia 1 270 príkladov na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického a technického smeru. Zadania príkladov sú v súlade s požiadavkami jednotlivých vysokých škôl. Uchádzač má k...

Matematika 3

Matematika 3

Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda, František Peller

Publikáciu si môžete zakúpiť vo vydavateľstve ELITA. Predmetom tretieho dielu vysokoškolskej učebnice je dvojný a trojný integrál, diferenciálne rovnice (vrátane niektorých výsledkov, čo doteraz neboli na Slovensku publikované,...

Finančné inžinierstvo

Finančné inžinierstvo

Peter Markovič, Karol Vlachynský

Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov – forwardov, futures kontraktov, opčných...

Finančné inžinierstvo – zbierka príkladov

Finančné inžinierstvo – zbierka príkladov

Peter Markovič

Zbierka príkladov predstavuje doplnok k teoretickým východiskám prezentovaným v publikácii Finančné inžinierstvo. Aplikáciou získaných poznatkov na konkrétnych príkladoch si čitateľ prehlbuje vedomosti v oblasti ohodnocovania...

Kolektívne investovanie – podielové a penzijné fondy

Kolektívne investovanie – podielové a penzijné fondy

Vladimír Bačišin, Božena Chovancová

Publikácia je prvým knižným spracovaním témy kolektívneho investovania na Slovensku. Prvé kapitoly sú venované vysvetleniu základných teoretických pojmov a poznatkov súvisiacich s danou problematikou (teórie portfólia, modely...

Kvantitatívne metódy finančných operácií

Kvantitatívne metódy finančných operácií

Jaroslav Skřivánek, Valéria Skřivánková

Vysokoškolská učebnica stručne prezentuje použitie niektorých matematických metód pri finančnom hodnotení a rozhodovaní. Podáva historický prehľad vzniku a rozvoja finančných trhov a vymedzuje základné pojmy súvisiace s...

Makroekonómia - testy na CD ROM-e

Obsahom CD s názvom Makroekonómia – testy od autorského kolektívu pod vedením Vladimíra Gondu je 18 testov, ktoré sa viažu na jednotlivé témy prednášok a seminárov z predmetu Makroekonómia. Obsahovo vychádzajú zo série deviatich...

Oligopoly a regulované monopoly

Oligopoly a regulované monopoly

Eleonora Fendeková

Autorka vo svojom diele prezentuje mikroekonomickú analýzu trhovej štruktúry oligopolu. V kompaktnej podobe sprístupňuje základné poznatky o produkčnej analýze, o modelovaní trhu dokonalej konkurencie, trhu monopolov, trhu oligopolov, ako...