Články

Stret práva na slobodu prejavu a osobnostných práv a jeho riešenie testom proporcionality

Sloboda prejavu na jednej strane a osobnostné práva vrátane ústavného práva na súkromie na strane druhej predstavujú základné práva fyzických osôb v demokratickej spoločnosti. V poslednej dobe sa na súdoch objavujú mnohé súdne spory o ochranu osobnosti týkajúce sa posúdenia, či zverejnenie určitého vyjadrenia bolo spôsobilé zasiahnuť do…

Podľa generálneho advokáta Macieja Szpunara je potrebné vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej tvar Rubikovej kocky

Podstatné vlastnosti sporného označenia – tvar kocky a mriežková štruktúra – sú nevyhnutné na plnenie technickej funkcie, ktorá je vlastná dotknutému tovaru

SÚDNA RADA SR: Zdvojené funkcie jej členov nepovažuje za etický problém

Sedem členov Súdnej rady SR, ktorí sú zároveň predsedami súdov, neporušuje súbehom týchto dvoch funkcií sudcovskú etiku. Na takomto závere sa uzniesla Súdna rada. Uznesenie prešlo iba tesne, keď ho podporilo 10 zo 17 prítomných členov.

Minimálna sadzba DPH predĺžená o ďalšie dva roky

Rada prijala 25. mája 2016 smernicu, ktorou sa počas ďalších dvoch rokov zachová minimálna štandardná sadzba DPH vo výške 15 %.

Udalosti uplynulého týždňa

Rozhodnutia vo veci maloletých sa budú vykonávať podľa nových a podrobnejších postupov. Pripravilo ich ministerstvo spravodlivosti (MS), ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo príslušný návrh novej vyhlášky.

Konkurenčná činnosť zamestnanca ako dôvod výpovede

Ešte koncom februára tohto roka, Najvyšší súd Slovenskej republiky („NS SR“) zverejnil na svojej stránke rozhodnutie[1], v ktorom sa zaoberal otázkou výkonu inej zárobkovej činnosti zamestnanca z pohľadu naplnenia dôvodu pre výpoveď z pracovného pomeru.

Odkaz kolíznej normy v medzinárodnom práve súkromnom

Kolízna norma predstavuje základný typ právnej normy využívaný v medzinárodnom práve súkromnom (v iných právnych odvetviach sa s takýmto druhom právnej normy nestretneme), ktorú možno charakterizovať ako „osobitný druh právnej normy, ktorej úlohou je ustanoviť justičnému orgánu, právo ktorého štátu z kolidujúcich právnych poriadkov má použiť na…

Trhy s finančnými nástrojmi

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 18. mája 2016 v mene Rady schválil dohodu s Európskym parlamentom o oneskorení o jeden rok pokiaľ ide o nové pravidlá pre trhy s cennými papiermi.

Udalosti uplynulého týždňa

Pravidlá odmeňovania súdnych exekútorov sa nemenia. Parlament totiž odmietol ich úpravu, ktorú navrhovali poslanci Národnej rady SR za SaS a OĽaNO-NOVA v zákone o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Legislatívny proces k protischránkovému zákonu spustený

​Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod, teda k tzv. „protischránkovému zákonu“. Ide o prioritu presadzovanú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, Luciou Žitňanskou. Zároveň je to ďalší zo záväzkov z Programového vyhlásenia vlády, ktorý…

Plemenitba zvierat

Rada 17. mája 2016 prijala nové pravidlá týkajúce sa podmienok plemenitby, obchodovania a dovozu plemenných zvierat a ich genetického materiálu do Európskej únie, čím potvrdila dohodu s Európskym parlamentom z decembra 2015.

Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka - práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka predstavuje komplexnú, samostatnú úpravu vzťahov, ktorá platí len medzi podnikateľskými subjektmi. Zaraďujeme ju preto k relatívnym obchodne záväzkovým vzťahom. Subjektmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ a objednávateľ. Zmluva o dielo vzniká na základe dohody zmluvných strán. Charakteristická pre tento zmluvný…

EP posilnil právomoci Europolu

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť už čoskoro intenzívnejšie bojovať proti terorizmu, počítačovou kriminalite a ďalšími trestnými činmi a rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby. Európsky parlament schválil nové pravidlá fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, ako aj záruky v oblasti ochrany osobných údajov, a…

Udalosti uplynulého týždňa

Ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa povinnosti žalobcu v konaní o zaplatenie peňažnej sumy zložiť preddavok na trovy konania na návrh žalovaného je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR. Uvedená právna norma sa vzťahuje na prípady súdneho vymáhania sumy prevyšujúcej 400-násobok životného minima. Žalobca podľa nej…

MS SR: Zverejnilo predbežnú informáciu k príprave novely exekučného zákona

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Jej cieľom sú efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot a rýchlejšie vymáhanie nárokov na súdoch.

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Dňa 18. 3. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Novela sa nedotkla len vybraných ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „Zákon“), ale…

Nová smernica Európskej únie o tabakových výrobkoch je platná

Rozsiahla štandardizácia balení a budúci zákaz mentolových cigariet v Únii, ako aj osobitná regulácia elektronických cigariet sú v súlade s právom

Udalosti uplynulého týždňa

Výber sudcov by mal od júna prebiehať podľa prísnejších pravidiel. Navrhované zmeny predstavilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktoré predložilo do legislatívneho procesu vyhlášku ustanovujúcu podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

K zriadeniu exekučného záložného práva a výkonu exekúcie na skôr zaťaženú nehnuteľnosť

Je možné zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je už zaťažená skorším (zmluvným) záložným právom, bez súhlasu prednostného záložného veriteľa a vykonať exekúciu?

Ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov

Súdny dvor vyhlasuje maximálne ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov stanovené Komisiou na obdobie 2013 – 2020 za neplatné

Komisia má k dispozícii desať mesiacov na stanovenie nového množstva, pričom predchádzajúce pridelenia kvót nemožno spochybniť