16.11.2021
ID: 5263upozornenie pre užívateľov

Analýza exekučnej reformyAnalytické centrum ministerstva spravodlivosti vo svojej najnovšej analýze posudzuje vplyvy novely Exekučného poriadku, ktorá je v praxi od roku 2017 a ktorá zásadne zreformovala exekučné konanie. Vznikol vtedy napríklad jeden exekučný súd v Banskej Bystrici, rovnako bol zavedený náhodný výber exekútorov. Ministerskí analytici za štvorročné obdobie od účinnosti zákona preverovali, či sa konania naozaj zefektívnili, aký vplyv mali zmeny na exekútorské úrady, či na náklady účastníkov konania. Podľa správy analytikov, reforma priniesla v praxi mnohé zlepšenia, poukazujú však aj na niektoré nedostatky, najmä pokiaľ ide o dostupnosť údajov.

​Priemerná dĺžka exekučného konania sa od apríla 2017 znižuje, čo naznačuje jeho postupné zefektívňovanie. Od vydania poverenia po ukončenie spravidla prebieha samotná činnosť exekútora, čo tvorí najdlhší čas z celého konania. Exekúcia v takom prípade trvá v priemere 10 mesiacov. Najdlhšie trvala exekúcia v období, keď zákon vstúpil do účinnosti. Naopak, najkratšie lehoty v exekúcii možno vidieť v prvej polovici roka 2021.

Vďaka novele sa čiastočne naplnil zámer rovnomerného zaťaženia exekútorov. V rámci obvodov krajských súdov sú exekútori zaťažovaní rovnomerne, výrazné rozdiely však pretrvávajú medzi krajmi navzájom. V priemere najviac zaťažení sú exekútori v obvode Krajského súdu Nitra (3 378,87 vecí na jedného exekútora), najmenej v obvode Krajského súdu Bratislava (1 482,18 vecí na jedného exekútora).

Novela zákona takisto mohla pomôcť konsolidácii exekútorských úradov. Kým ku koncu roka 2016 bolo na Slovensku 323 exekútorských úradov, na konci roka 2020 ich bolo 266. Pokles rovnako badať aj v prípade exekútorských koncipientov. Za obdobie rokov 2017 a 2020 nebol nikto vymenovaný za súdneho exekútora.

Novela Exekučného poriadku priniesla vyššiu ochranu dlžníkov. Zlepšila procesnú ochranu, zvýšila sumy, ktoré nemožno exekúciou postihnúť a zaviedla možnosť uhradiť exekúciu do 2 000 eur v splátkach, prípadne odložiť si exekúciu zo sociálnych dôvodov. Zákonodarca riešil aj znižovanie nákladov povinného. Zrušil spodnú hranicu odmeny pre exekútora v prípade peňažných exekúcií, zaviedol paušálnu náhradu 60 € za výdavky.

Analytická správa ukazuje ale aj nedostatky pri sledovaní exekučného konania. Nie sú dostupné viaceré údaje do 31. marca 2017. Nedajú sa preto porovnať dĺžky exekučných konaní pred novelou a po nej. Zároveň nie sú dostupné spoľahlivé údaje o vymožiteľnosti exekúcií, ani dáta na sledovanie dôvodov zastavenia exekúcií. Analytické centrum odporúča posúdiť možnosť podrobnejšieho sledovania viacerých dát, ktoré by umožňovali hodnotiť a porovnávať dĺžku exekučného konania.

Celú analytickú správu si môžete prečítať na webe Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR: https://web.ac-mssr.sk/analyzy/ 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk