9.4.2014
ID: 1764upozornenie pre užívateľov

Nové normy na reguláciu civilných drónov

Európska komisia navrhla nové prísne normy na reguláciu operácií civilných drónov (diaľkovo riadených lietadiel, RPAS – remotely piloted aircraft sytems). Nové normy sa budú týkať bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, ochrany súkromia, ochrany údajov, poistenia a zodpovednosti. Cieľom je, aby sa európsky priemysel mohol stať celosvetovým lídrom na trhu tejto vznikajúcej technológie, a zároveň zabezpečiť zavedenie všetkých potrebných bezpečnostných záruk.

Civilné dróny sa v rôznych odvetviach v Európe používajú čoraz viac, napríklad v krajinách ako Švédsko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo, avšak v podmienkach rozdrobeného regulačného rámca. Uplatňujú sa síce základné vnútroštátne bezpečnostné pravidlá, ale tieto pravidlá sa v celej EÚ líšia a niektoré kľúčové bezpečnostné záruky nie sú riešené jednotne.

Technologická úroveň civilných drónov sa zdokonaľuje a existuje vysoký potenciál rastu a vytvárania pracovných miest. Podľa niektorých odhadov by mohli v nasledujúcich 10 rokoch predstavovať 10 % trhu leteckej dopravy. To je 15 miliárd EUR ročne.

Nové normy sa budú týkať týchto oblastí:

Prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnostných povolení platné v celej EÚ. Bezpečnosť je prvoradou prioritou politiky EÚ v oblasti letectva. Normy EÚ budú vychádzať zo zásady, že civilné dróny (diaľkovo riadené lietadlá) musia dosahovať úroveň bezpečnosti rovnocennú s leteckými operáciami, ktoré vykonávajú posádky lietadiel. EASA, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, začne vyvíjať osobitné celoeurópske normy týkajúce sa diaľkovo riadených lietadiel.

Prísne kontroly týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov. Údaje získané prostredníctvom diaľkovo riadených lietadiel musia byť v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov a orgány na ochranu údajov musia monitorovať následný zber a spracovanie osobných údajov. Komisia posúdi, ako zabezpečiť, aby sa pravidlá na ochranu údajov v plnej miere vzťahovali na diaľkovo riadené lietadlá, a navrhne zmeny alebo osobitné usmernenia tam, kde je to potrebné.

Prísne kontroly na zaistenie bezpečnostnej ochrany. Podobne ako iné lietadlá, civilné dróny sa môžu stať predmetom potenciálnej nezákonnej činnosti a bezpečnostných hrozieb. EASA začne pripravovať nevyhnutné požiadavky v oblasti bezpečnostnej ochrany, najmä s cieľom chrániť informačné toky, a následne navrhne osobitné právne záväzky pre všetkých príslušných aktérov (napr. pre manažment letovej prevádzky, prevádzkovateľov, poskytovateľov telekomunikačných služieb). Tieto právne záväzky budú presadzovať vnútroštátne orgány.

Jasný rámec pre zodpovednosť a poistenie. Súčasný režim poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu bol stanovený prevažne z hľadiska lietadiel s posádkou, v rámci ktorého sa na základe hmotnosti (od 500 kg) stanovuje minimálna výška poistenia. Komisia posúdi, či je potrebné zmeniť existujúce pravidlá, aby sa zohľadnili špecifiká diaľkovo riadených lietadiel.

Zefektívnenie výskumu a vývoja a podpora nového odvetvia. Komisia zefektívni výskum a vývoj, najmä pokiaľ ide o fondy EÚ na výskum a vývoj, s ktorými hospodári spoločný podnik SESAR (Jednotné európske nebo), aby čas potrebný na zavedenie nádejných technológií na integráciu RPAS do európskeho vzdušného priestoru bol pokiaľ možno čo najkratší. MSP a začínajúce podniky v danom odvetví získajú priemyselnú podporu na vývoj vhodných technológií (programy Horizont 2020 a COSME).

Komisia vykoná v roku 2014 hĺbkové posúdenie (vplyvu), aby preskúmala problematické otázky a vymedzila najlepšie možnosti na ich riešenie. Potom môže nasledovať legislatívny návrh, ktorý musia schváliť členské štáty a Európsky parlament. EASA navyše môže okamžite začať pripravovať potrebné bezpečnostné normy. Medzi ďalšie opatrenia môžu patriť podporné opatrenia v rámci súčasných programov EÚ, ako sú SESAR, Horizont 2020 alebo COSME. Všetky tieto aktivity sú zamerané na dosiahnutie cieľa stanoveného Európskou radou v decembri 2013, ktorým je zabezpečiť postupnú integráciu RPAS do vzdušného priestoru od roku 2016.


Zdroj: Európska komisia
Foto: Photosebia / Shutterstock.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk