16.6.2022
ID: 5448upozornenie pre užívateľov

Nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti. Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja. Takéto ignorovanie súdneho rozhodnutia môže po novom vyjsť previnilca až 30-tis.€, alebo príde o vodičský preukaz, prípadne mu zablokujú a znemožnia používať jeho veci.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti aj tým, že sa zameria na zlepšenie vymáhateľnosti nárokov. V nadväznosti na uvedené sme do medzirezortného pripomienkovania predložili novelu Exekučného poriadku, cieľom ktorej je zefektívniť a zrýchliť vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. Navrhujeme zaviesť nové donucovacie opatrenia, ktoré bude môcť súdny exekútor použiť v exekučnom konaní, aby vynútil splnenie uloženej povinnosti. Návrh zákona počíta so zavedením štyroch základných donucovacích opatrení: peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Výber donucovacieho opatrenia bude na rozhodnutí exekútora. Nemôže ich však ukladať svojvoľne, ale len tam, kde to predvída Exekučný poriadok. Návrh zároveň stanovuje, že donucovacie opatrenia majú byť primerané k vymáhanej povinnosti a tiež, že môžu byť uložené popri sebe s výnimkou peňažnej pokuty, nakoľko popri peňažnej pokute nemožno uložiť iné donucovacie opatrenie.

Možnosť uložiť peňažnú, resp. poriadkovú pokutu pozná zákon už aj dnes. Ukázalo sa však, že jej výška nebola motivujúca a proces uloženia bol pomerne zdĺhavý, v dôsledku čoho sa uloženie poriadkovej pokuty míňalo účinkom. Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude preto môcť po novom uložiť priamo súdny exekútor až do výšky 30-tis.€. Pri právnickej osobe navrhujeme peňažnú pokutu až do výšky 10% jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, maximálne do 50-tis. €. Donucovacie opatrenie pri právnickej osobe by malo byť tiež možné uložiť aj členom jej štatutárneho orgánu.

Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by v zmysle návrhu bolo možné uložiť, ak príjmy osoby, ktorej má byť takéto donucovacie opatrenie uložené, nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo vozidla (teda aby napríklad taxikár neprišiel o vodičský alebo technický preukaz od auta, ktoré používa pri výkone svojej činnosti, prípadne aby mu na toto auto nedali „papuču“).

Aby nešlo o trest, zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo trvať najviac dvanásť mesiacov. V prípade nesplnenia povinnosti však dané donucovacie opatrenia možno uložiť aj opakovane.

Dochádza tiež k zavedeniu niektorých nových právnych inštitútov najmä v podobe náhradných plnení. Napríklad v rámci exekúcie vyprataním a vykázaním sa umožňuje uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady, pričom obdobný inštitút sa zavádza aj v rámci exekúcie odobratím veci. Navrhuje sa aj všeobecná úprava výkonu exekúcie na odstránenie stavby.

Zmeny by v zmysle predloženého návrhu mohli byť účinné: 1. januára 2023.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk