15.4.2015
ID: 2852upozornenie pre užívateľov

Nové povinnosti potravinárov súvisiace s balením potravín

Dňa 1.4.2015, nadobúda účinnosť novela zákona o potravinách, ktorou sa zavádzajú o.i. nové povinnosti súvisiace s balením a prebaľovaním potravín.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Každý potravinársky podnik, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na trh (okrem prvovýrobcu), je povinný zamestnať odborne spôsobilú osobu, ktorá má v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva:

a)  vysokoškolské vzdelanie alebo
b) stredoškolské vzdelanie a absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte Európskej únie.

Potravinárske podniky majú čas zamestnať u seba takúto odborne spôsobilú osobu do 01.04.2016. Hoci to z textu novely nie je úplne zrejmé, podľa odôvodnenia tejto novej regulácie zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ako jej autora, by odborne spôsobilá osoba mala byť zabezpečená v každej dotknutej prevádzke, v ktorej sa balia či prebaľujú potraviny.

Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 100 EUR do 100 000 EUR.

Úrady majú ambíciu predísť zavlečeniu nebezpečných potravín na územie SR, preto ak si niekto na Slovensko objednáva produkty živočíšneho pôvodu, nespracovanú zeleninu či ovocie z iného členského štátu EÚ alebo ich dováža z tretích štátov, už od 01.04.2013, je povinný oznámiť príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo najmenej 24 hodín vopred veterinárnej a potravinovej správe. V súčasnosti sa kladie dôraz aj na kvalitu balenia potravín, preto od 01.04.2015 už musí táto notifikácia obsahovať aj spôsob balenia, v akom zásielka dorazí

Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 100 EUR do 100 000 EUR.

V nadväznosti na výskyt baktérií E. coli, objavený v roku 2011 v klíčkoch a s tým súvisiacu európsku legislatívu, sa súčasne zavádza povinnosť pre potravinárske podniky produkujúce klíčky požiadať o schválenie svojich prevádzkarní orgány úradnej kontroly potravín.


Michal Kmec

Michal Kmec,
Senior Associate


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 3233 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: michal.kmec@rc-cms.sk

PFR 2014 Domáca advokátska kancelária

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk