Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.6.2014
ID: 2076upozornenie pre užívateľov

Novela občianskeho zákonníka

Dňa 1. júna 2014 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka, ktorou sa zavádza úžera ako nový dôvod absolútnej neplatnosti právneho úkonu, ako aj niekoľko zmien vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Podľa novej právnej úpravy bude neplatný aj taký právny úkon, ktorý urobí fyzická osoba nepodnikateľ, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Novela Občianskeho zákonníka teda zavádza definíciu civilnoprávnej úžery, pri ktorej navrhovatelia zákona vychádzali z historického vývoja tohto inštitútu a znakov trestnoprávnej úžery, pričom rozšírili subjektívne znaky definičného rozsahu úžery o dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť a neschopnosť plniť záväzky.

V súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami   sa zavádza neplatnosť takých spotrebiteľských zmlúv, v ktorých sa podľa rozhodnutia súdu nachádza neprijateľná zmluvná podmienka v znení uvedenom vo výroku rozhodnutia a jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky alebo úžery.

Vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám novela zároveň zaviedla, že vykonávací predpis ustanoví najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa požadovať pri poskytnutí peňažných prostriedkov, ako aj minimálnu veľkosť písma, ktorá musí byť dodržaná v spotrebiteľských zmluvách, všeobecných obchodných podmienkach a akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia.

Uvedený zákon (č. 106/2014 Z. z.) z 1.4.2014, ktorým sa novelizuje Občiansky zákonník, zároveň mení a dopĺňa aj ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 129/2010 Z. z.), zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa (zákon č. 128/2002 Z. z.), zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.), zákona o dobrovoľných dražbách (zákon č. 527/2002 Z. z.), Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného poriadku.

Z uvedených zmien upozorňujeme na nové ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch, v zmysle ktorých spotrebiteľský úver podľa tohto zákona nie je možné poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti, pričom v dôsledku porušenia tejto povinnosti by sa takýto spotrebiteľský úver považoval za bezúročný a bez poplatkov. Zavádza sa taktiež povinnosť veriteľa informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote splatnosti písomne alebo formou SMS najneskôr do 15 dní odo dňa jej splatnosti. 


JUDr. Adriana Kováčiková

JUDr. Adriana Kováčiková,
Junior Partner

JUDr. Martina Novysedláková,
Junior Associate


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk