Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
30.4.2013
ID: 134upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o potravinách

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. februára 2013 schválila zákon č. 42/2013 Z. z., ktorým sa okrem iného novelizuje zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“).

 
 Balcar Polanský Eversheds
 
Hlavným cieľom novely, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2013 je zvýšiť ochranu spotrebiteľa pred nekvalitnými a nebezpečnými potravinami uvádzanými na trh. Povinnosti ustanovené v zákone o potravinách sa pritom vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovateľ“) vrátane prevádzkovateľov internetového predaja. Naopak, zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu, na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.

Oznamovacia povinnosť pri dovoze potravín

Oznamovacia povinnosť, podľa ktorej bol každý príjemca a dovozca produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod takejto zásielky, sa novelou obmedzila len na dovoz a príjem zásielok z členských krajín Európskej únie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže orgán kontroly uložiť právnickej alebo fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 100.000 eur.

Nové povinnosti prevádzkovateľa

Novela zaviedla nové povinnosti pre prevádzkovateľov, ktorých obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 miliónov eur, a to

  • povinnosť každoročne dvakrát informovať ministerstvo o zákonom stanovených údajoch predošlého kalendárneho polroka, a
  • povinnosť mať na každom vstupe do svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa a tiež na svojom webovom sídle zverejnený zoznam prevádzkovateľov, v ktorom bude ministerstvo uvádzať percentuálny podiel výrobkov vyrobených v Slovenskej republike z celkovej ponuky jednotlivých prevádzkovateľov.

Rozšírenie opatrení kontrolných orgánov

Novela umožnila orgánom kontroly potravín ukladať na mieste nové opatrenia v prípade, že kontrolou zistia ohrozenie zdravia alebo života spotrebiteľa. Prevádzkovateľom sú oprávnení nariadiť napríklad okamžité stiahnutie potraviny z trhu, zničenie potraviny na náklady prevádzkovateľa, znehodnotenie potraviny použitím chemických alebo mechanických prostriedkov, môžu upozorniť na riziká nebezpečných potravín. Kontrolné orgány môžu dokonca nariadiť čiastočné alebo úplné zatvorenie prevádzky v prípade, že zistené nedostatky nie je možné odstrániť bezodkladne. Ide napr. o prípady predaja potravín po dátume spotreby, zistenia prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu, prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby a podobne.

Novela tiež zavádza nové opatrenie v prípade, ak orgán kontroly nariadi zničenie potravín. Vtedy môže prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa, a to až do času splnenia nariadeného opatrenia.

Informačný systém veterinárnej a potravinovej správy

Do kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy pribudlo zhromažďovanie informácií o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín a ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín v informačnom systéme. Tieto údaje umožnia štátnej veterinárnej a potravinovej správe usmernenie, riadenie a koordináciu úradnej kontroly potravín ako aj informovanie verejnosti o nebezpečných potravinách.

Novela tiež stanovila povinnosť orgánom úradnej kontroly potravín zverejňovať na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Takéto opatrenie taktiež zvyšuje bezpečnosť spotrebiteľov pred nekvalitnými potravinami, keďže pre prevádzkovateľov bude znamenať zverejnenie negatívneho rozhodnutia rovnako negatívnu reklamu.

Sprísnenie sankcií

Sankcie v prípade porušenia zákona o potravinách sa novelou podstatne sprísnili. Výška sankcií už nie je diferencovaná podľa veľkosti prevádzky, ale platí rovnaká sadzba pre fyzické a právnické osoby.

Pri jednotlivých skutkových podstatách sa horná hranica sankcií niekoľkonásobne zvýšila, a to napr. z 500 na 1.000 eur, z 50.000 na 100.000 eur, či z 2.000.000 na 5.000.000 eur.

Novela tiež zaviedla nové skutkové podstaty priestupkov. Priestupku sa dopustí prevádzkovateľ tiež vtedy, ak porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh, ak si nesplní oznamovaciu povinnosť voči ministerstvu zavedenú novelou (viď vyššie) alebo ak umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Zrušenie vyhlášky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky

Na základe podnetov kontrolných orgánov novela zrušila Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, pričom hlavným dôvodom bolo zefektívnenie kontroly a následného postihu v prípade porušenia zákona o potravinách a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

Zmena ďalších právnych predpisov

Novela sa okrem zákona o potravinách dotkla aj zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.


Marek Olekšák

JUDr. Marek Olekšák,
advokát


Balcar Polanský Eversheds s.r.o. 

Pribinova 25
811 09  Bratislava

Tel.:  +421 2 20 25 13 11
Fax:   +421 2 20 25 13 12
e-mail: office@bapol.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk