20.6.2018
ID: 4105upozornenie pre užívateľov

Nuansy právneho zastúpenia v Španielskom kráľovstve

Advokátska kancelária Moreno Vlk & Asociados pôsobí na ako pomocná ruka pre španielsky hovoriacich cudzincov na Slovensku ale i pre slovenskú klientelu v Španielsku. Práve preto považujeme za prínosné oboznámiť čitateľov o zvyklostiach a manieroch v Španielskom kráľovstve, ktoré sa miestami môžu zdať tak trochu nezvyčajnými a často vedia i poriadne prekvapiť. Tieto rozdielne prístupy, najmä k procesným zvyklostiam sú zakorenené v samotnej kultúre, čo možno pozorovať pri plynutí lehôt alebo značne dlhšieho času potrebného na vybavenie čohokoľvek. Veľká časť rozdielov v právnom systéme pramení ale i z historického kontextu pričom v tomto článku sa budeme venovať len tým najciteľnejším a najzjavnejším.

 
 Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
 
S ohľadom na to, že existuje podstatný rozdiel medzi spoločenskými zvykmi v strednej Európe a Španielskym kráľovstvom, je vždy vhodné upozorniť klienta o nasledujúcich významných zvykoch a skutočnostiach, ktoré by mohli prekvapiť nejedného človeka v núdzi.

Na zastúpenie pred španielskym súdom či iným orgánom je potrebná špeciálna plná moc vo forme notárskej zápisnice, ktorú zabezpečuje jednak ambasáda Španielskeho kráľovstva alebo slovenský notár a jedná  sa o proces vyžadujúci niekoľko overení. Bez takejto plnej moci nemôže advokát v Španielsku konať a preto je nutné aby sa klient zaviazal poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vystavení tejto plnej moci.

Vybavovanie záležitostí v Španielskom kráľovstve podlieha lehotám niekoľkonásobne dlhším ako v Slovenskej republike. Napríklad, pri zakladaní spoločnosti má kompetentný orgán (ktorým je Obchodný register) na vykonanie zápisu lehotu 15 dní. Rovnaká lehota sa uplatňuje pri zápisoch do Registra nehnuteľností (kataster). Pri zápise združenia je lehota jeho zápisu pre príslušný register až 90 dní. Pri vybavovaní administratívnych záležitostí je všeobecná lehota správneho orgánu na vydanie rozhodnutia 6 mesiacov. V praxi je však častým javom, že uvedené lehoty sa nedodržiavajú. Napriek tomu, že zákon trestá porušenie lehôt zo strany verejných inštitúcii a funkcionárov disciplinárnymi postihmi, je naozaj veľmi vzácne ak ex offo k nejakým postihom dôjde.

V procesnom práve sa počítajú lehoty celkom odlišne ako na Slovensku. Najčastejším spôsobom je zarátavanie len pracovných dní do lehoty, čiže víkendy ani sviatky sa nerátajú a tým pádom je plynutie lehoty značne predĺžené.

Čas v španielsky hovoriacich krajinách má celkom iný rozmer a preto vybavovanie vecí ako i  komunikácia s partnermi či orgánmi v Španielsku, vrátane predpokladanej reakcie či odpovede, presahuje mnohonásobne naše zvyklosti a nie je možné očakávať, že by sa prispôsobili našim zvyklostiam. Čo na Slovensku trvá deň, môže v Španielsku trvať i týždne a tento zvyk je vlastný každému rodenému španielsky hovoriacemu človeku. Príliš skorá urgencia je vnímaná ako hrubá nezdvorilosť.

Podľa zákona Ley de Enjuiciamiento Civil, v občianskom konaní začína lehota plynúť od nasledujúceho dňa od doručenia a za pracovné dni sa považujú všetky dni v roku okrem i) sobôt, ii) nedieľ, iii) 24. a 31. decembra, iv) štátnych sviatkov, v) dní pracovného pokoja v jednotlivých autonómnych oblastiach a vi) mesiaca august, kedy je činnosť súdov pozastavená (justičné prázdniny). V prípade, že je lehota uvedená v mesiacoch (30 dní) alebo rokoch (12 mesiacov), tieto sa počítajú od dátumu k dátumu. V tomto prípade ide o kalendárne dni, do ktorých sa započítavajú soboty, nedele, štátne a autonómne sviatky a aj justičné prázdniny.

V trestnom konaní upravuje plynutie lehôt zákon Ley de Enjuiciamiento Penal a počítanie lehoty závisí od štádia trestného konania – v prípravnom konaní sa lehota ráta podľa kalendárnych dní, vo zvyšku konania sa rátajú dni pracovné.

V správnych konaniach sa väčšinou používajú na stanovenie lehoty pracovné dni, avšak, a to v akomkoľvek type konania občianskom či trestnom, musí byť v doručenej písomnosti uvedený spôsob rátania lehoty.

Jeden z najvýznamnejších rozdielov pri ktorom sa neraz i odborná verejnosť nechá zmiasť je nutnosť využívať osobu „procurador“, ktorá však s pojmom prokurátor má spoločný iba koreň slova. Jedná sa totiž o súdneho doručovateľa, ktorý predstavuje jediný komunikačný kanál medzi súdmi a inými účastníkmi konania. V Španielsku nahrádza procurador poštu, a doručovanie akýmkoľvek iným spôsobom nemá žiadne procesné účinky. Takisto ako advokát aj procurador potrebuje na výkon svojej profesie právnické vzdelanie, a tak ako sú advokáti združení v advokátskej komore, procuradores majú tiež vlastnú stavovskú organizáciu. Momentálne je v Španielsku zapísaných vyše 11000 procuradores, pričom v Madride je ich počet okolo 2000.

Odmena za právnu pomoc v Španielsku sa spravidla zjednáva podľa miestnych advokátskych taríf, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Zvýšené náklady sa objavujú väčšinou u súdneho doručovateľa – procuradora. Je bežné, že žiada o niečo vyššiu odmenu ako bola pôvodne dojednaná a je schopný to podložiť. Kópie listín vystavovaných pri poskytovaní právnych služieb sú vyhotovené len vo forme jednoduchého textu elektronicky. Listiny sú vypracované iba v španielskom jazyku a preklad sa vyhotovuje výlučne na žiadosť a náklady klienta.

Ako je možné pozorovať, už pri základných úkonoch môže človek pochybiť nezvratným spôsobom. Aj pri najlepších úmysloch a detailnom samo štúdiu môže veľmi ľahko nastať situácia, že z pomerne jednoduchej právnej situácie nastane doslova pohroma. Samotný Španieli vedia, že bez právnika (či celého tímu právnikov) sa neradno púšťať do sporov a preto pri seba menšej  skromnosti  treba pripomenúť  i našincovi aby zvážil svoje kroky pred španielskym súdom.


Mgr. Patrik Mečár

Mgr. Patrik Mečár

Michal Matrtaj

Michal Matrtaj


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados


Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 2 59 324 173
e-mail:    bratislava@moreno-vlk.eu

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk