Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.6.2013
ID: 371upozornenie pre užívateľov

Poslanci EP dali zelenú spoločnému azylovému systému EÚ

Európsky parlament v schválil balík štyroch legislatívnych aktov, ktorý stanovuje spoločné postupy a lehoty na spracovanie žiadostí o azyl a zavádza jednotný súbor základných práv pre žiadateľov o azyl v EÚ. Spoločný európsky azylový systém tiež zastaví presuny žiadateľov do členských štátov, ktoré im nedokážu zabezpečiť dôstojné životné podmienky.

Spoločné azylové postupy

Súčasná právna úprava EÚ nestanovuje konkrétne termíny, do ktorých by členské štáty mali rozhodnúť o žiadosti o azyl. Nová legislatíva v snahe znížiť rozdiely medzi azylovými postupmi v jednotlivých členských štátoch zavádza jednotné lehoty na spracovanie žiadostí o azyl (štandardne šesť mesiacov), ale aj prísnejšie pravidlá v oblasti školenia azylových úradníkov a nové ustanovenia o osobitných potrebách neplnoletých osôb bez sprievodu a ďalších zraniteľných osôb.

Minimálne podmienky prijatia

Jednou z kľúčových zmien smernice o podmienkach prijímania žiadateľov z roku 2003 patrí jednotný zoznam dôvodov, pre ktoré je možné žiadateľa o azyl zadržať. Novelizácia tiež kladie dôraz na dôstojné životné podmienky žiadateľov, včasné posúdenie zdravotného a psychického stavu žiadateľa a rýchlejší prístup na trh práce (do deviatich mesiacov od podania žiadosti o azyl). V prípade zadržania by mali byť žiadatelia o azyl oddelení od ostatných väzňov.

Stop automatickému presunu žiadateľov

Dublinské nariadenie určuje, ktorá krajina je zodpovedná za žiadateľa o azyl (zvyčajne je to členský štát Únie, prekročením hraníc ktorého azylant vstúpil na územie EÚ). Podľa nových pravidiel by sa však žiadatelia o azyl nemali vracať do tých členských štátov, v ktorých im hrozí neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie. Nová legislatíva tiež zavedie systém včasného varovania pred preťažením národných azylových systémov.

Prístup polície do databázy žiadateľov o azyl

Policajné zložky členských štátov a Europol by na základe schválených pravidiel mali získať prístup k odtlačkom prstov osôb, ktoré v rámci EÚ žiadajú o azyl. Cieľom je zefektívnenie boja proti terorizmu a závažným trestným činom. Poslancom sa zároveň podarilo presadiť prísnejšie predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj záruky, že sa údaje nebudú využívať na iné účely.

Ďalší postup

Nové pravidlá v oblasti azylového systému EÚ novelizujú legislatívu, ktorá bola prijatá približne pred desiatimi rokmi. V roku 2012 bolo v EÚ zaregistrovaných približne 330.000 žiadostí o azyl.

Na spoločných azylových pravidlách sa poslanci vopred dohodli s ministrami členských štátov (Rada EÚ). Nový systém by mal začať fungovať v druhej polovici roku 2015. Dublinské pravidlá ohľadom presúvania žiadateľov o azyl nadobudnú účinnosť po šiestich mesiacoch po vstupe nariadenia do platnosti (začiatkom roku 2014).


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk