26.2.2014
ID: 1550upozornenie pre užívateľov

Právna regulácia výroby elektriny z biomasy

Na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov energie, právna regulácia výroby elektriny z biomasy v Slovenskej republike zatiaľ naďalej zabezpečuje priaznivý výhľad pre potenciálnych investorov. Pokiaľ nenastane žiadny dramatický posun v politike štátnej podpory, tento stav bude pokračovať aj v najbližších rokoch.

 
 Schönherr
 
Pozícia biomasy pri výrobe elektriny

Biomasa hrá v Slovenskej republike významnú úlohu pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), a to najmä z dôvodu existencie funkčného štátneho systému podpory. Slovensko implementovalo systém podpory na výrobu elektriny z OZE v súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä so smernicou 2009/28/ES. Aj keď je tento systém podpory formálne k dispozícii pre všetky typy OZE, v skutočnosti sa uplatňuje reštriktívny prístup, čo znamená, že zdroje energie s vysokou fluktuáciou výroby elektrickej energie (solárne a veterné) dostávajú malú podporu. Ostatné OZE, ako napríklad biomasa, sú podporované vo väčšom rozsahu. Podľa informácií zverejnených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“), približne 11 % z elektrickej energie vyrobenej z OZE v roku 2012, ktorá mala nárok na výkupnú cenu, bolo vyrobených z biomasy.

V súčasnosti však biomasa dostáva významnú štátnu podporu najmä v prípade kogenerácie  - pri výrobe elektrickej energie súčasne s teplom - ktorá prebieha v zariadeniach s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW (pričom donedávna to bolo do 10 MW). Najmä takéto využitie biomasy má nárok na výkupné ceny, pričom tento nárok je hlavným podporným opatrením v Slovenskej republike.

Dostupný systém podpory

Výrobcovia elektrickej energie z biomasy sú finančne podporovaní nasledujúcimi spôsobmi, ktoré sú bližšie regulované najmä v zákone č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OZE“).

  • Výkupná cena, ktorá je garantovanou cenou za odber stanovenou URSO osobitne pre každého výrobcu elektrickej energie z biomasy pre každý rok. Určená výkupná cena platí po dobu 15 rokov. URSO vypočíta výkupnú cenu zo základnej sumy, ktorá závisí od roku, v ktorom bolo zariadenie využívajúce biomasu uvedené do prevádzky, rekonštruované alebo modernizované. Táto vymeriavacia základná suma ostáva nemennou pre daného výrobcu elektrickej energie po celú dobu poskytovania podpory. Ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na výpočet výkupnej ceny sú technické parametre zariadenia a typ spracovávanej biomasy (cielene pestovaná biomasa, obilná slama alebo odpadová biomasa). Výkupná cena zahŕňa doplatok, ktorý URSO vypočítava ako rozdiel medzi výkupnou cenou a tzv. „cenou elektriny na straty“, ktorú určí URSO pre každý rok ako arit-metický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Napríklad v roku 2012 najväčší hráč na trhu s biomasou na Slovensku – vlastniaci zariadenie s inštalovaným výkonom 8 MW – vygeneroval 64,000 MWh elektriny z bio-masy. URSO udáva, že v tomto prípade z celkového množstva výkupnej ceny ktorú dostalo dané zariadenie, okolo 4,4 milióna eur bolo v skutočnosti štátnou dotáciou - doplatkom.
  • Elektrina vyrobená z biomasy je pri splnení určitých podmienok oslobodená od spotrebnej dane, ktorá je inak uvalená na elektrinu v zmysle zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, v znení neskorších predpisov.
  • Výstavba zariadení na biomasu môže byť podporená prostredníctvom financovania z fondov EÚ.   

Pokiaľ ide o politiku podpory, výrobcovia elektrickej energie z biomasy môžu byť podporovaní nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prednostné pripojenie ich zariadenia k regionálnej distribučnej sústave, prioritný prístup do distribučnej a prenosovej siete, prioritný prenos, distribúcia a dodávka elektriny.
  • Povinné odoberanie elektriny z biomasy prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav spolu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy - obe garantované na 15 rokov.
  • Tzv. systém zelených certifikátov (t.j. záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7a Zákona o OZE); certifikáty môžu byť prevedené inému podnikateľovi za odplatu, a to aj do zahraničia.

Podpora biomasy v Slovenskej republike má však aj svoje limity. Napríklad, od januára 2014, výrobcovia elektriny z biomasy musia platiť nový kontroverzný poplatok (tzv. G-tarif alebo G-komponent) prevádzkovateľom distribučných sústav za rezervovanú kapacitu. Ďalej od 1. januára 2014 je účinná zmena Zákona o OZE, ktorá okresala podporu vo forme výkupných cien, ktoré sa od tohto dátumu poskytujú najmä pre zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW (namiesto predchádzajúceho limitu 10 MW).

Výhľad pre odvetvie výroby elektriny z biomasy

Trh výroby biomasy v Slovenskej republike rastie najmä vďaka priaznivému spôsobu podpory ako aj preto, že URSO vytvára prekážky pre výstavbu solárnych a veterných zariadení. Silní hráči na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v súčasnej dobe zvyšujú využívanie biomasy pri výrobe elektriny. Ale ako bolo uvedené vyššie, tieto spôsoby podpory boli čiastočne redukované od januára 2014, čo môže postupne viesť k zníženiu záujmu o výrobu elektriny z biomasy.

Vo všeobecnosti má Slovensko dobré podmienky pre produkciu biomasy, vzhľadom na veľké množstvo dostupných lesov a poľnohospodárskej pôdy. Avšak vzhľadom na zvýšené využívanie biomasy, sa dostupnosť niektorých typov biomasy (napr. drevnej biomasy) môže časom znížiť. Zároveň dochádza k postupnému rastu ceny biomasy. Napriek tomu však platí, že zatiaľ čo v Slovenskej republike už dlhšiu dobu stagnuje využitie solárnej a veternej energie pri výrobe elektriny, využívanie biomasy je stále ešte atraktívne.


Stanislav Kovár

Stanislav Kovár,
advokát, managing partner

Michal Lučivjanský

Michal Lučivjanský,
koncipient


Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka 

Nám. 1. mája 18 (Park One)
811 06 Bratislava

Tel.: +421 257 100 701
Fax:  +421 257 100 702
e-mail: office.slovakia@schoenherr.eu 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk