Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
9.3.2018
ID: 4010upozornenie pre užívateľov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Slovenská republika vs Achmea B.V. – koniec investičnej arbitráže v EÚ

Dňa 6.3.2018 Súdny dvor v EÚ rozhodnutím[1] vo veci C-284/16 Slovenská republika vs Achmea B.V. rozhodol, že rozhodcovská doložka obsiahnutá v Dohode o podpore a vzájomnej investícií medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou, zverejnená 569/1992 Zb. (ďalej len „Dohoda“) nie je v súlade s právom Európskej únie. Súdny dvor EÚ ďalej uvádza, že na základe Dohody (BIT – skratke z Bilateral Investment Treaty) by dotknutý rozhodcovský súd mal vykladať, či dokonca uplatňovať právo EÚ, napr. ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a voľného pohybu kapitálu. Keďže však rozhodcovský súd nie je súčasťou príslušných súdnych systémov členských štátov EÚ, rozhodcovský súd zriadený na základe Dohody nemožno považovať za súdny orgán jedného z členských štátov v zmysle článku 267 ZFEÚ týkajúceho sa prejudiciálneho konania, a preto nie je oprávnený obrátiť sa na Súdny dvor EÚ s návrhom na začatie prejudiciálneho konania.

 
 MENKE LEGAL s.r.o.
 
Toto prelomové rozhodnutie bude mať vplyv na všetky medzinárodne investičné arbitráže vedené na základe tzv. Intra-EU BITs (t.j. dohôd o ochrane a podpore investícií uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ) a znamená, že investor z členského štátu EÚ nebude môcť využiť rozhodcovskú doložku (resp. neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy) a iniciovať arbitráž voči členskému štátu EÚ, resp. že žalovaný členský štát bude môcť namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu rozhodnúť konanie z dôvodu nesúladu rozhodcovskej doložky s právom štátu (keďže právo EÚ je súčasťou právneho poriadku členského štátu EÚ).

O čo konkrétne šlo v spore Slovenská republika vs Achmea B.V.?

Holandská spoločnosť Achmea B.V. (predtým Eureko B.V.) založila v Slovenskej republike zdravotnú poisťovňu Union. Následne Slovenská republika prijala zákon č. 530/2007 Z. z., ktorým určila, že kladný hospodársky výsledok z verejného zdravotného poistenia je zdravotná poisťovňa vrátiť späť do zdravotníctva (tzv. zákaz zisku).

V roku 2008 spoločnosť Achmea B.V. začala arbitráž proti Slovenskej republike o porušení Dohody. Hoci Slovenská republika v arbitráži namietala nesúlad rozhodcovskej doložky v Dohode s právom EÚ a teda nedostatok právomoci rozhodcovského súdu rozhodnúť spor, rozhodcovský súd v rozhodnutí z 7.12.2012[2] konštatoval porušenie Dohody zo strany Slovenskej republiky, pričom jej nariadil uhradiť žalobcovi náhradu škody vo výške 22,1 mil. Eur s príslušenstvom.

Slovenská republika následne začala konanie pred nemeckými súdmi (keďže miesto arbitráže bolo Frankfurt nad Mohanom) vo veci zrušenia rozhodnutia rozhodcovského súdu. Hoci súd vo Frankfurte nad Mohanom žalobu SR zamietol, Spolkový súdny dvor (Bundesgerichtshof) ako odvolací súd vyhovel návrhu Slovenskej republiky a požiadal Súdny dvor EÚ o výklad, či rozhodcovská doložka v Dohode je v súlade s právom EÚ.

V konaní pred Súdnym dvorom EÚ viaceré štáty - Česká republika, Estónsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, ako aj Európska komisia podporili argumenty Slovenskej republiky o neplatnosti, zatiaľ čo Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko a Fínsko sa postavili na stranu Achmea B.V. s názorom o súlade rozhodcovských doložiek v Intra-EU BITs s právom EÚ.

Súdny dvor EÚ sa v rozhodnutí z 6.3.2018 konštatoval, že rozhodcovskou doložkou v Dohode Slovensko a Holandsko zaviedli mechanizmus na riešenie sporov, ktorý nie je spôsobilý zabezpečiť, aby tieto spory boli rozhodované súdom v rámci súdneho systému EÚ, pričom iba takýto súd je schopný zabezpečiť plnú účinnosť práva EÚ. Z tohto dôvodu Súdny dvor EÚ prišiel k záveru, že rozhodcovská doložka v Dohode  má nepriaznivý vplyv na autonómiu práva EÚ a je preto nezlučiteľná s právom EÚ.

Záverom

Aktuálne je medzi členskými štátmi EÚ uzatvorených takmer 200 dohôd o ochrane a podpore investícií (tzv. Intra-EU BITs), pričom takmer všetky obsahujú rozhodcovské doložky, ktoré môžu investori využiť a iniciovať arbitráže voči štátom. Za posledných 20 rokov boli na základe Intra-EU BITs iniciované desiatky arbitráži, pričom členské štáty EÚ (poväčšine nové členské štáty EÚ) boli na základe rozhodcovských rozsudkov povinné vyplatiť stovky miliónov Eur. Rozhodnutím Súdneho dvora EÚ z 6.3.2018 dostáva celý tento systém významnú trhlinu. (pozn. naďalej však bude možné iniciovať arbitráž na základe dohôd o ochrane a podpore investícií uzatvorených s nečlenskými štátmi EÚ, ktoré sú rozhodnutím Súdneho dvora EÚ nedotknuté, avšak v tomto smere sa tiež EÚ snaží medzi členskými štátmi o jednotný prístup).


JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb


MENKE LEGAL s.r.o.

Gorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.:    +421 221 291 410
Fax:    +421 220 910 845
e-mail:    office@menke-legal.com


_____________________________________________
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> tu.
[2] Dostupné na www, k dispozici >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk