10.2.2020
ID: 4711upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Stále častejšie sa na Ministerstvo financií SR obracajú majitelia bytov a nebytových priestorov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov, v súvislosti s novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je platná od začiatku februára 2020. Hlavnou témou je právna úprava domového poriadku. Právnici MF SR preto pripravili podrobnú informáciu a vysvetlenie, v ktorom sú zároveň zodpovedané najčastejšie otázky k tejto téme.

Vláda

Medziročne rastú príjmy aj výdavky


03.02.2020 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 87,8 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 317 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2020 schodok vo výške 94,8 mil. eur. Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 78,9 mil. eur (+7,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 41,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 17,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 15,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 13,1 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 4,3 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,4 mil. eur.

MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie realizácie Informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA) jeho dodania a podpory prevádzky, jeho údržby a rozvoja


04.02.2020 - Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje užšiu súťaž na predmet zákazky Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA). Predmetom zákazky je realizácia centrálneho informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA) a jeho dodanie a podpora prevádzky IS EFA, jeho údržba a rozvoj na obdobie 76 mesiacov od implementácie  prvej etapy. Obe časti predmetu zákazky spolu tvoria objektívne jednotný komplexný celok s funkčnou, technickou, časovou a ekonomickou kontinuitou a vo vzájomnej kombinácii spĺňajú spoločný účel.

Kde končia absolventi škôl?


04.02.2020 - Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR. Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru. Ministerstvo práce začalo tento systém budovať už v minulom roku. Ide o najkomplexnejší systém v Európe, ktorý okrem iného napríklad berie do úvahy aj využitie aktívnych opatrení na trhu práce, ak bol absolvent nezamestnaný a úrad práce mu poskytol niektoré z nich. Takýto komplexný systém nemá žiadna iná členská krajina EÚ ani OECD a už dnes obsahuje vyše 2,5 miliardy údajov.

MH SR spúšťa historicky prvú aukciu na výrobu zelenej energie

04.02.2020 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo prvú aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aukcia je súčasťou veľkej reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má priniesť najlacnejšie ceny za zelenú energiu pri uplatnení trhového princípu. Celkovo by malo na základe aukcie pribudnúť až 30 MW zelenej energie a rozhodujúcim kritériom bude cena. Rezort dlhodobo avizoval, že po dohode s prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa uvoľní takzvaný „stop stav“ a pribudnú nové kapacity, čo umožní pripojenie ďalších zdrojov obnoviteľnej energie. Záujemcovia o podporu môžu svoje cenové ponuky podávať do 30. apríla 2020.  Táto súťaž je historicky prvým a pilotným projektom a rezort hospodárstva chce v aukciách pokračovať aj v budúcnosti.

MF SR navrhlo podporiť výrobu batérií do elektromobilov

05.02.2020 - Vláda schválila návrh rezortu financií na investičnú pomoc vo výške 5 miliónov eur pre firmu, ktorá vybuduje výskumno-vývojové centrum a pilotnú linku na výrobu batériových článkov do elektromobilov. Spoločnosť v prvej fáze preinvestuje 100 miliónov eur a vytvorí približne 150 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. V ďalšej fáze plánuje investovať 1 miliardu eur s možnosťou vytvoriť približne 1 500 pracovných miest.

V Záhrebe sa uskutočnilo neformálne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť

05.02.2020 - V rámci Chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa v Záhrebe dňa 4. februára 2020 uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti európskej komisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel, chorvátskej ministerky vedy a vzdelávania Blaženky Divjak a ministrov členských štátov EÚ. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.

MH SR pokračuje v kompenzácii cien energií pre energeticky náročné podniky

05.02.2020 - Energeticky náročné podniky sa aj v tomto roku môžu uchádzať o kompenzáciu cien energií. Rezort hospodárstva po minuloročnej úspešnej historicky prvej takejto podpore v nej bude pokračovať. MH SR dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Žiadosti je možné predkladať do 30. júna 2020. Tak ako v minulom roku si spoločnosti, ktoré splnia zákonom stanovené kritéria, prerozdelia sumu 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektrickej energie. „Naším cieľom je prispieť aj týmto opatrením k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov zo Slovenska na európskom, ale aj svetovom trhu," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Vyhlásenie MZVEZ SR k návrhu Európskej komisie na úpravy prístupového procesu do EÚ

05.02.2020  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta návrh Európskej komisie na úpravu procedúr prístupového procesu, ktorý vypracovala na žiadosť členských štátov z jesene 2019. Vnímame ho ako dobrý základ diskusie a oceňujeme úsilie o zvýšenie dôveryhodnosti, dynamiky a predvídateľnosti politiky rozširovania. Osobitne podporujeme úmysel ešte viac zvýšiť dôraz na implementáciu reforiem v oblasti posilňovania právneho štátu. Slovenská republika je pripravená konštruktívne prispieť k diskusii s cieľom prijatia takých zmien, ktorých výsledkom bude efektívnejší prístupový proces. Následne sa bude aktívne podieľať na ich uplatňovaní.
 
Na pôde MZVEZ SR sa uskutočnilo prvé zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre budúce vzťahy EÚ so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a

05.02.2020 - Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nastáva nová fáza formovania našej spolupráce, spustenie rokovaní o budúcich vzájomných vzťahoch.
 
Za týmto účelom sa uskutočnilo prvé zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre budúce vzťahy EÚ s Veľkou Britániou na úrovni štátnych tajomníkov, ako aj zástupcov sociálnych partnerov, odborných a profesijných organizácií. Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička oboznámil svojich kolegov s aktuálnym stavom príprav na budúce vzťahy, pričom poukázal najmä na nedávne predloženie návrhu negociačného mandátu zo strany Európskej komisie, ktorý bude predmetom intenzívnych rokovaní v Bruseli. Ambíciou je jeho schválenie na februárovom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.

Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov

05.02.2020 - Rada vlády SR na podporu exportu a investícií vyzdvihla aktivity na podporu expanzie slovenských potravinárov, ktoré naštartovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej.

Rada vlády na podporu exportu a investícií bola prínosom pre štát aj podnikateľov


05. 02. 2020 - Opatrenia na podporu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska, koordinácia presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, ako aj o príprava slovenskej účasti na EXPO Dubaj 2020 boli témami prvého tohtoročného rokovania Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií. Posledné rokovanie Rady v tomto volebnom období viedli jej predsedovia - minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov? Čo sa mení v súvislosti s domovým poriadkom


06.02.2020 - Stále častejšie sa na Ministerstvo financií SR obracajú majitelia bytov a nebytových priestorov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov, v súvislosti s novelou zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je platná od začiatku februára 2020. Hlavnou témou je právna úprava domového poriadku. Právnici MF SR preto pripravili podrobnú informáciu a vysvetlenie, v ktorom sú zároveň zodpovedané najčastejšie otázky k tejto téme. V skratke môžeme povedať, že pre spoločenstvo vlastníkov ani pre správcu zo zákona o vlastníctve bytov nevyplýva vo vzťahu k domovému poriadku iná povinnosť, než je zverejnenie domového poriadku na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome, ak ho vlastníci schválili v súlade so zákonom o vlastníctve bytov.

Ocenili 266 záchranárov, ktorí nasadzovali životy pri najväčších tragédiách roku 2019

06.02.2020 - Pevne verím, že rok 2020 bude pre všetkých Slovákov z pohľadu množstva tragédií milosrdnejší. Ministerka vnútra Denisa Saková to uviedla v stredu 5. februára 2020  na slávnostnom oceňovaní záchranárov v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.

Opatrenia v prospech pozemných síl zvýšili ich pripravenosť na obranu štátu

06.02.2020 - Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes v Trenčíne zúčastnil na veliteľskom zhromaždení Pozemných síl Ozbrojených síl SR.  V rámci vyhodnotenia uplynulého výcvikového roka vyzdvihol zvyšovanie pripravenosti príslušníkov pozemných síl na obranu štátu, pokrok v procese modernizácie pozemnej techniky, ako aj prehĺbenie interoperability v rámci EÚ, NATO a OSN.

Rokovanie expertov Austrálskej skupiny v Bratislave

06.02.2020 - Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 5. - 6. februára 2020 uskutočnilo zasadnutie expertov Austrálskej skupiny (AG). Skupina prestavuje multilaterálny režim kontroly exportu látok a technológií dvojakého použitia, ktorý združuje 43 členov s cieľom zabrániť zneužitiu týchto látok na výrobu chemických a biologických zbraní hromadného ničenia. Cieľom stretnutia, na ktorom sa zúčastnila viac než stovka expertov z členských štátov Austrálskej skupiny, bola výmena informácií a najnovších poznatkov z oblasti chemických a biologických látok a technológií dvojakého použitia, vrátane kontroly ich vývozu do štátov, ktoré nie sú členmi Austrálskej skupiny.

Úspešná spolupráca s WHO

06.02.2020 - Generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Miroslav Bdžoch sa stretol v Ženeve s novozvoleným regionálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie WHO EURO Hansom Klugem. Obe strany potvrdili vynikajúcu vzájomnú spoluprácu. Jedna z dôležitých oblastí spolupráce Slovenska s WHO je boj proti tuberkulóze. Kolaboratívne centrum pre tuberkulózu Hans Kluge podporuje ako centrum excelentnosti pre celý európsky región. Dôkazom našich dobrých vzťahov je aj fakt, že Hans Kluge podpísal pre svoju historicky prvú Dvojročnú dohodu o spolupráci WHO EURO práve so Slovenskom.

Boj proti rakovine je prioritou Európskej únie

06.02.2020 - Boj proti rakovine je politickým cieľom v oblasti zdravia, zdôraznila na tohtotýždňovom stretnutí na vysokej úrovni k príprave Akčného plánu k boju proti rakovine predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Zdôraznila, že existuje len jeden spôsob ako skutočne účinne bojovať proti rakovine, a to pristupovať k nej ako k spoločnej európskej priorite. Napriek tomu, že EÚ má v boji proti rakovine dlhú históriu, čelí mnohým výzvam. Približne 1,3 milióna ľudí zomrie ročne na onkologické ochorenia a v Európskej únii sa za rok diagnostikuje 3,5 milióna nových prípadov, každých deväť sekúnd je diagnostikovaná rakovina jednému pacientovi v EÚ.

V prvej ,,cyklovýzve“ uspelo 61 žiadateľov, na projekty si rozdelia 13 miliónov eur

06. 02. 2020 - Z historicky prvej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú  projekty na vybudovanie ďalších 50 km cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu navýšilo o ďalších 7 miliónov eur.

MH SR podporí vybudovanie nabíjačiek pre elektromobily v 72 mestách a obciach

06.02.2020 - Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC pribudnú v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi tak budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Ministerstvo hospodárstva v prvom kole na dotácie na nabíjačky pre samosprávu vyčlenilo 500-tisíc eur. Do pol roka by tak malo byť na Slovensku celkovo približne 400 AC nabíjacích bodov. Motoristi okrem toho už môžu využívať vyše 110 rýchlonabíjacích a 10 ultrarýchlonabíjacích bodov. Rezort pripravuje aj druhé kolo dotácií, do ktorého sa okrem samospráv budú môcť zapojiť aj podnikatelia

Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS

07.02.2020 - Rastúci spoločenský tlak na zastavenie produkcie slepačích vajec z klietkových chovov vytvára riziko, že z obchodov v budúcnosti zmiznú slovenské vajcia. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Gabriela Matečná preto s predstaviteľmi Zväzu obchodu SR a Únie hydinárov Slovenska iniciovala dohodu o spolupráci. Jej cieľom je zachovať sebestačnosť Slovenska v produkcii vajec a zabezpečiť dostupnosť kvalitných a bezpečných slovenských vajec pre slovenských spotrebiteľov.

Lesné hospodárenie vystrieda nerušená príroda

07.02.2020 - Ministerstvo životného prostredia SR opäť využilo predkupné právo a odkúpilo súkromný pozemok v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku, pri obci Turík v okrese Ružomberok. Vďaka tomu bude môcť v tejto lokalite zaistiť adekvátnu ochranu a zamedziť výrubom.

NRSR

V siedmom volebnom období schválila 447 zákonov, z toho 27 zrýchlene

05. 02. 2020 - Národná rada (NR) SR počas siedmeho volebného obdobia prijala celkovo 447 zákonov, z toho 27 prešlo v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to zo štatistík za uplynulé volebné obdobie k 22. januáru, zverejnených na stránke NR SR. Najviac zákonov, teda 165, schválili poslanci počas 17 schôdzí v roku 2019. Rok predtým odsúhlasili 119 zákonov na 14 schôdzach a v roku 2017 rovnako počas 14 schôdzí odsúhlasili 107 návrhov. Najmenej, len 56 návrhov, schválili zákonodarcovia v roku 2016 v priebehu 11 schôdzí.

Prezident

Na konfrontáciu v súvislosti s Istanbulským dohovorom nie je dôvod


05.02.2020 - Vnímam a počujem hlas ľudí, ktorí nesúhlasia s Istanbulským dohovorom a opakujem, že nebudem stáť v ceste vôli väčšiny parlamentu ohľadom jeho ratifikácie. Výzvy smerujúce na mňa preto považujem v tejto chvíli za klopanie na otvorené dvere. Opakujem, že budem rešpektovať rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky, keď rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s ratifikáciou Istanbulského dohovoru v súlade s ústavou, ktorou sme všetci viazaní. Doteraz sa to nielen podľa mňa, ale ani podľa viacerých ústavných právnikov, nestalo.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk