23.3.2020
ID: 4753upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Preto sa obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 netýkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.

Vláda

Predĺženie lehoty zverejnenej vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020

16.3.2020 - Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na rok 2020, ktorá bola vydaná 31. januára 2020, bola stanovená lehota na predloženie žiadostí o dotácie do 16. marca 2020. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochrany pred šírením nového koronavírusu a s cieľom vytvoriť dostatočný priestor na riadne zaevidovanie žiadostí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predlžuje lehotu na predloženie žiadostí do 3. apríla 2020.  

Návrh ďalších opatrení pre podnikateľov a daňovníkov

16.03.2020 - Minister financií Ladislav Kamenický, minister hospodárstva Peter Žiga a budúci minister hospodárstva Richard Sulík hovorili so zástupcami podnikateľských združení a so zástupcami firiem o opatreniach, ktoré by mohli zmierniť dopady koronavírusu na podnikateľské prostredie na Slovensku. Ide o opatrenia, pre ktoré sa musí meniť legislatíva a bude o nich rozhodovať nová vláda a parlament. Opatrenia vzišli z požiadaviek samotných podnikateľských združení.
Slovenská pošta informuje o podmienkach vyplácania dávok a ďalších sprísnených podmienkach prevádzky
pondelok 16. marca 2020

Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok.

16.03.2020 - Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali.

Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026

16.03.2020 - Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v marci 2020 schválila materiál s názvom „Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026“. Materiál bol vypracovaný Národným lesníckym centrom vo Zvolene v spolupráci so štátnymi a neštátnymi lesníckymi subjektmi. Nadväzuje na vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho národného programu (prílohe 1), definuje priority, ciele a rámcové opatrenia pre nadchádzajúce obdobie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí ochrana a reprodukcia genetických zdrojov lesných drevín v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi.

Minister hospodárstva navrhol prvých 13 protikrízových ekonomických opatrení


16. 03. 2020 - Minister hospodárstva Peter Žiga navrhol súbor prvých 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľskému sektoru prekonať dopady situácie spôsobenej šírením koronavírusu. „Cieľom je, aby ekonomika fungovala, produkovali sa výrobky a poskytovali služby. Bojujeme s vírusom zo všetkých síl, ale hospodárstvo nesmie skolabovať a ľudia nesmú prísť o prácu. Navrhnuté opatrenia by mali znižovať dopady vzniknutej situácie," zdôraznil minister hospodárstva po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyselných zväzov. Opatrenia vznikli v spolupráci a po návrhoch priemyslu. Pre zabezpečenie kontinuity sa konferenčného hovoru zúčastnil aj budúci minister hospodárstva Richard Sulík.

Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom


17.03.2020 - V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu. Zároveň žiada všetkých zamestnancov, aby informovali svojho zamestnávateľa, že sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou, ktorá mohla byť nakazená novým koronavírusom. Predíde sa tak šíreniu ochorenia.

Vstup Severného Macedónska do NATO už ratifikovali všetky členské krajiny

17.3.2020 - Slovenská republika s veľkým potešením prijala správu, že Protokol o pristúpení Severomacedónskej republiky k Severoatlantickej zmluve bol po dnešnom (17. marca 2020) jednoznačnom hlasovaní v Senáte Španielskeho kráľovstva ratifikovaný národnými parlamentmi všetkých členských krajín. Rozšírenie NATO o 30. člena je potvrdením faktu, že Severoatlantická aliancia je zhmotnením záväzku zdieľať hodnoty a spoločnú budúcnosť transatlantického spoločenstva štátov, je naďalej najefektívnejším spôsobom zaručenia bezpečnosti a obrany pre občanov jej členských krajín a pretrváva záujem krajín stať sa jej členom. Rozširovanie posilňuje NATO a postupne prispieva k udržiavaniu bezpečnosti pre viac ako miliardu obyvateľov Európy a severnej Ameriky.

Možnosti dištančného vzdelávania pre školy

17.03.2020 - Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh. Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa.

Dodávky strategických komodít pre domácnosti aj priemysel sú plynulo zabezpečené

17. 03. 2020 - Dodávky elektrickej energie, plynu a pohonných hmôt sú na Slovensku plynulé. Po videorokovaní s predstaviteľmi energetických spoločností pre situáciu spôsobenú šírením koronavírusu o tom informoval minister hospodárstva Peter Žiga. Energetické spoločnosti, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, sú základným pilierom riadneho fungovania krajiny.
 
Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom


18.03.2020 - Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Preto sa obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 netýkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.

Ozbrojené sily nasadili na plnenie asistenčných úloh už takmer 340 vojakov, v pohotovosti sú všetky útvary

18.03.2020 - Všetky útvary a zariadenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky sú od pondelka 16. marca 2020 v stave pohotovosti. V praxi to znamená, že prakticky celé ozbrojené sily sú pripravené začať s plnením stanovených úloh do šiestich hodín. „Všetky veliteľské orgány ozbrojených síl sme na základe môjho nariadenia zaradili do 24 hodinových služieb, čo umožní čo najrýchlejšie plnenie požiadaviek a úloh, ktoré ozbrojeným silám stanoví Ústredný krízový štáb a vláda SR,“ povedal generál Daniel Zmeko.

Európsky súd pre ľudské práva prijal výnimočné opatrenia

18. 3. 2020 - Dňa 16. marca 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), v reakcii na globálnu bezprecedentnú zdravotnú krízu a so zreteľom na nedávne rozhodnutia Rady Európy a francúzskych orgánov, prijal niekoľko výnimočných opatrení. Základné činnosti ESĽP budú v zásade zachované, osobitne v súvislosti s vybavovaním prioritných prípadov. Na tento účel ESĽP zaviedol prácu na diaľku. Zároveň boli prijaté postupy na preskúmanie urgentných žiadostí o predbežné opatrenia podľa článku 39 rokovacieho poriadku.
 
Polícia určila trasy pre nákladné vozidlá prevážajúce tovar


18. 03. 2020 - Policajný zbor určil v rámci územia Slovenskej republiky cesty, resp. trasy, po ktorých odporúča presun nákladných motorových vozidiel prevážajúcich tovar. Na určených trasách sú k dispozícii aj čerpacie stanice a odpočívadlá. Opätovne žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi policajtov, dodržiavali hygienické zásady (umývali si ruky, nosili rúška a pod.) a nepodceňovali situáciu.

Polícia upúšťa od ďalších sankcií pre kamionistov a vodičov z povolania

18. 03. 2020 - Pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky polícia až do odvolania nebude ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke vzťahujúce sa na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnost.

Vyhlásenie MZVEZ SR k 25. výročiu podpisu slovensko - maďarskej základnej zmluvy

19.3.2020 - Dňa 19. marca 1995, v predvečer Konferencie o Pakte stability v Európe, podpísali v Paríži predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar a predseda vlády Maďarskej republiky Gyula Horn Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou  republikou a Maďarskom.  
 
Z Číny na Slovensko dorazili zásoby ochranných pomôcok a rýchlotesterov na zisťovanie ochorenia COVID-19

19. 03. 2020 - Milión jednorazových rúšok a vyše 100-tisíc rýchlotesterov na zisťovanie ochorenia COVID-19 doviezla vo štvrtok 19. marca 2020  z Číny posádka Leteckého útvaru MV SR na bratislavské Letisko M. R. Štefánika.  

NRSR


Poslanci budú mať na ustanovujúcej schôdzi rúška aj ochranné rukavice

16. 3. 2020 - Novozvolení poslanci Národnej rady (NR) SR si budú musieť pred vstupom do rokovacej sály počas ustanovujúcej schôdze vydezinfikovať ruky, nasadiť ochranné rukavice a rúška na tvár. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník. K bezpečnostným opatreniam parlament pristúpil v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vstup do budovy bude umožnený len zamestnancom, poslancom a tým ľuďom, ktorí na schôdzi podľa ústavy majú byť.

Noví poslanci sa vo štvrtok budú školiť o organizácii parlamentu

19. 3. 2020 - Zvolení poslanci Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok školia v súvislosti s činnosťou a organizáciou parlamentu a vybavujú si základné personálne náležitosti. Od štvrtka im budú k dispozícii aj poslanecké klubovne, parkovanie a ubytovanie, ak naň majú nárok. Pre TASR to povedal riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník. Noví zákonodarcovia dostanú preukazy poslancov NR SR, pred vstupom do rokovacej sály im budú vydané hlasovacie karty. "Následne si odskúšajú hlasovacie zariadenia," priblížil Kostelník pre TASR.

Prezident

Lídri štyroch strán informovali prezidentku o postoch v novej vláde

14.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 14. marca 2020 stretla v Prezidentskom paláci s predstaviteľmi strán novej vládnej koalície (OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí). Igor Matovič, Boris Kollár, Richard Sulík a Veronika Remišová prezidentku informovali o rozdelení postov v novej vláde, o personálnych nomináciách a aj o niektorých programových prioritách budúceho vládneho kabinetu.

Výmena vlády nemôže znamenať akúkoľvek neistotu v spoločnosti

16.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 16. marca 2020 stretla v Prezidentskom paláci s dosluhujúcim predsedom vlády Petrom Pellegrinim a budúcim premiérom Igorom Matovičom. Po spoločnom rokovaní prezidentka oznámila, že termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR určila na piatok 20. marca 2020. V rovnaký deň podá demisiu vláda Petra Pellegriniho. V sobotu 21. marca 2020 prezidentka vymenuje novú vládu Igora Matoviča.

Kríza, ktorej čelíme, je aj príležitosťou dostať zo seba to najlepšie


19.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila vo štvrtok 19. marca 2020 s mimoriadnym príhovorom v TV Markíza. Kríza, ktorej čelíme, je podľa nej zároveň príležitosťou dostať zo seba to najlepšie. V súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou prezidentka zdôraznila, že žijeme dobu, ktorú si nikto z nás ešte pred pár dňami nevedel predstaviť. "Myslím na vás, ktorí ste museli zatvoriť svoje prevádzky, zrušiť svoje kultúrne predstavenia a máte obavy, z čoho budete žiť budúci mesiac, myslím na vás, ktorí sa obávate o svoju prácu, o to, či sa budete mať kam vrátiť.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk