14.12.2020
ID: 4979upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci schválili ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Návrh reaguje aj na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili.

Vláda

Eurofondy na podporu spolupráce podnikov a stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji

07. 12. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro-, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom kraji. Z prostriedkov Európskej únie sú na výzvu vyčlenené 3 milióny eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200-tisíc eur. V rámci Iniciatívy Európskej komisie pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) budú podporené projekty realizované na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Mikro-, malé a stredné podniky môžu získané nenávratné finančné príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb výsledkom čoho bude inovatívny produktov či procesov.

Rokovania o Pláne obnovy pokračovali s predsedami samosprávnych krajov a so zástupcami občianskych združení.

08.12.2020 - Ministerstvo financií SR pokračuje v intenzívnom konzultačnom procese k Plánu obnovy so zapojením širokého spektra kľúčových partnerov, a to s cieľom zabezpečiť transparentný a inkluzívny postup v prípravách Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je kľúčovým dokumentom pre získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného nástroja obnovy Next Generation EU.

Štátne teplárne konečne nebudú stratové, efektívne hospodárenie sa premietne aj do cien tepla

08. 12. 2020 - Skupina šiestich štátnych teplární združených pod MH teplárenský holding (MHTH) by mala po dlhom období prestať produkovať stratu. V prebiehajúcom roku 2020 by mala šestica teplární dosiahnuť výnosy vo výške 233 mil. eur, pri vylepšenom prevádzkovom zisku (EBITDA) vo výške +31 mil. eur a zisku pred zdanením (EBT) +1,7 mil. eur. Zmeny by tak mali od budúceho roka pocítiť aj domácnosti, ktoré odoberajú teplo od štátnych teplární. Vo väčšine prípadov budú za túto komoditu platiť menej. „Naším cieľom je dodávať teplo dlhodobo udržateľným spôsobom za férovú cenu,“ uviedol šéf spoločnosti MH Manažment Ľuboš Lopatka.

Ministerstvo nechalo zmerať intenzitu žiarenia 5G, prvé výsledky sú už známe

08. 12. 2020 - Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnené v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa. „Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity. A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás“  uviedol na konferencii ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Na vydržanie pozemku už nemá stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou

08. 12. 2020 - Poslanci dnes v prvom čítaní schválili ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Návrh reaguje aj na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili.

Parlament schválil novú dočasnú ochranu podnikateľov

08. 12. 2020 - Podnikatelia budú pred ekonomickými dopadmi koronakrízy chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Predložený návrh dnes definitívne schválili poslanci národnej rady. Aktuálne môžu podnikatelia na Slovensku zasiahnutí ekonomickými dopadmi koronakrízy využívať mimoriadny inštitút dočasnej ochrany podnikateľa, ktorý ministerstvo spravodlivosti pripravilo a presadilo s účinnosťou od mája tohto roku. Túto jednoducho dostupnú dočasnú ochranu pre podnikateľov však možno využiť len do konca roka 2020.

Pre reguláciu výstavby v národných parkoch navrhneme zmenu stavebného zákona

08. 12. 2020 - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Vladimír Ledecký inicioval stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarínou Brunckovou. Hlavnou témou bolo riešenie kritickej situácie v Demänovskej doline v oblasti Jasná, ktorá je sužovaná masívnou výstavbou. Vladimír Ledecký predstavil na stretnutí niekoľko návrhov riešení, štátna tajomníčka rezortu dopravy sa s nimi stotožnila

Audítori preverujú ochranu duševného vlastníctva v EÚ

08. 12. 2020 - Duševné vlastníctvo zohráva v hospodárstve Európskej únie (EÚ) zásadnú úlohu. Zabezpečenie jeho ochrany na vnútornom trhu je preto kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Únie. Európsky dvor audítorov v tomto kontexte začína audit, ktorého cieľom je posúdiť účinnosť systému ochrany duševného vlastníctva EÚ.

Štátne dotácie a úvery zo ŠFRB na rozvoj bývania budú od nového roka atraktívnejšie

09. 12. 2020 - Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Okrem zlepšenia samotných podmienok čerpania sa vďaka novelám predĺžia lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov.

Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch

09. 12. 2020 - Už sedemnásť rokov pripadá na deviaty decembrový deň Medzinárodný deň boja proti korupcii. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku korupčného správania a jeho odstraňovania. Tím protikorupčného koordinátora Ministerstva vnútra SR (pôsobiaceho v rámci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) na tieto skutočnosti upozorňuje rôznymi druhmi aktivít. Jednou z aktuálnych aktivít je komunikácia s novo menovanými prednostami okresných úradov a spoločná identifikácia možných korupčných rizík. Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR v týchto dňoch realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku. Cieľom prieskumu je identifikácia rizikových oblastí a procesov na danom úseku verejnej správy. Po analýze identifikovaných rizík budú nastavené opatrenia, ktorými sa možné korupčné riziká na konkrétnom úseku eliminujú.

O post prezidenta PZ sa uchádzali štyria kandidáti, podmienky účasti vo výberovom konaní splnili dvaja

09. 12. 2020 - Na ministerstve vnútra v stredu 9. novembra 2020 komisionálne otvorili obálky s prihláškami kandidátov na post prezidenta Policajného zboru. O tento post prejavili záujem 4 uchádzači. Výberové konanie rezort vnútra vyhlásil 28. septembra, prihlášky bolo možné zasielať do 30. novembra 2020.

Dotácia 900 000 eur pôjde na podporu športu v Banskej Bystrici

09. 12. 2020 Vláda SR schválila dotáciu 900 000 eur na podporu športu v Banskobystrickom kraji. Návrh vláde predložila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Práve Banská Bystrica bude v júli 2022 dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže, na ktorom sa zúčastnia stovky športovcov vo veku 14 – 18 rokov. „Podpora športu a budovanie športovej infraštruktúry sú pre nás jednou z priorít regionálneho rozvoja. Aj v čase pandémie sa ukazuje, aký významný vplyv majú športové aktivity na zdravie populácie a zmysluplné využitie voľného času mládeže. A v neposlednom rade je naším cieľom vytvárať kvalitné zázemie pre budúcich športových reprezentantov, ktorí budú šíriť dobré meno Slovenska vo svete,“ uviedla vicepremiérka Remišová.

Berlínska deklarácia o digitalizácii EÚ rešpektuje demokratické hodnoty a ľudské práva

09. 12. 2020 - Slovensko sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o digitálnej transformácii Európskej únie. Na virtuálnom samite pod taktovkou nemeckého predsedníctva v Rade EÚ našu krajinu zastupoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Marek Antal.
Cieľom je nadviazať na pôvodnú Tallinskú deklaráciu o elektronickej verejnej správe (eGovernmente) z roku 2017. Tým hlavným zámerom je však riešiť digitalizáciu služieb v súlade s demokratickými hodnotami a ľudskými právami.

Spolupráca štátnych orgánov v boji proti daňovým únikom a tunelovaniu verejného majetku

09.12.2020 - Boj proti daňovým podvodom a tunelovaniu verejného majetku bude mať koordinovanejšiu podobu. Finančná správa sa na užšej operatívnej spolupráci dohodla s políciou. Prehĺbenie spolupráce deklarovali po spoločných rokovaniach ministra financií SR Eduarda Hegera, ministra vnútra SR Romana Mikulca s prezidentom finančnej správy Jiřím Žežulkom a dočasne povereným prezidentom Policajného zboru SR Petrom Kovaříkom.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Shiksaitov proti SR

10. 12. 2020 - Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení článku 5 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.Na sťažovateľa v tomto prípade bol 12. júla 2007 súdom v Ruskej federácii vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin terorizmu. Sťažovateľ sa dostal do Švédska, kde mu bol v roku 2011 udelený azyl. Slovenské orgány 15. januára 2015 sťažovateľa zachytili pri hraničnej kontrole na hraničnom priechode, cez ktorý mal v úmysle prejsť na územie Ukrajiny.

Pripojením sa k Deklarácii o ochrane humanitárneho a zdravotníckeho personálu sme potvrdili našu pozíciu o dodržiavaní medzinárodného práva

10.12.2020 - Slovenská republika sa pripojila k Politickej deklarácii o ochrane humanitárneho a zdravotníckeho personálu. Deklarácia, ktorá je iniciatívou Francúzska, bola vypracovaná s cieľom implementovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2286 z 3. mája 2016 o ochrane zranených a chorých, zdravotníckeho a humanitárneho personálu v ozbrojených konfliktoch. „Pripojenie sa Slovenskej republiky k deklarácii, dokumentu politickej povahy, je potvrdením našej dlhodobej pozície založenej na dodržiavaní noriem medzinárodného humanitárneho práva ako integrálnej súčasti pravidiel, na ktorých je vybudovaný medzinárodný poriadok,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.  
 
Minister Mičovský: Náš rezort urobí maximum pre odstránenie PCB látok

10.12.2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský sa dnes zúčastnil na rokovaní Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby prítomných oboznámil s riešením krízovej situácie v lokalite Chemko Strážske. Problematika úniku škodlivých polychlórovaných bifenylov (PCB) na Zemplíne bola viac ako tridsať rokov po ukončení ich výroby prehliadaná a neriešená. Poslanci preto dnes prijali nové uznesenie, ktoré obsahuje osem bodov na riešenie tejto environmentálnej záťaže.

Druhé „kilečko“ obsahuje 469 návrhov opatrení, rezort hospodárstva o nich začína rokovať

10. 12. 2020 - Podnikateľské prostredie na Slovensku čakajú ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo „Kilečko 2“, balík 469 návrhov opatrení na zlepšenie podnikania. Návrhy vybralo ministerstvo z viac ako 2500 podnetov, ktoré posielala verejnosť a samotní podnikatelia. Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík verí, že pripravované zmeny Slovensku pomôžu a posunú ho v rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia. O definitívnej podobe Kilečka 2 bude ministerstvo hospodárstva rokovať s ostatnými rezortmi. Do praxe by sa mohli dostať v priebehu budúceho roka.

NRSR

Predseda parlamentu Boris Kollár prijal nového veľvyslanca Ruskej federácie

07. 12. 2020 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár v pondelok prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku J.E. Igora Borisoviča Bratčikova. Išlo tak o  prvé prijatie nového veľvyslanca šéfom zákonodarného zboru. Zároveň, vzhľadom na zdravotný stav šéfa parlamentu sa stretnutie konalo priamo u predsedu doma.

Na oddlženie nemocníc má ísť 575 miliónov eur, týkať sa má aj súkromníkov

08. 12. 2020 - Na oddlženie nemocníc by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Ich finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív odobrila v utorok Národná rada (NR) SR. Návrh pochádza z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Možnosť zapojiť sa majú dostať všetky nemocnice bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo. "Cieľom návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu. Sprievodným podporným opatrením má byť uvoľnenie zdrojov na oddlženie nemocníc," píše sa v predložených materiáloch.

Parlament schválil rozpočet na budúci rok, deficit má klesnúť na 7,4 %

09. 12. 2020 - Parlament schválil zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Spolu s ním vzal na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Zahlasovalo zaň 91 poslancov, jeden sa zdržal, proti prijatiu bolo 49 zo 141 prítomných zákonodarcov. Za prijatie rozpočtu boli koaličné kluby OĽANO, Sme rodina, Za ľudí aj SaS, okrem poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, ktorá sa zdržala. Proti hlasovali opozičný Smer-SD, ĽSNS aj nezaradení poslanci. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.

Stretnutie predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahutu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku N. Bakerom

09. 12. 2020 - Dnes sa v Národnej rade Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahutu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku N. Bakerom. Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta prijal na pôde Národnej rady Slovenskej republiky veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. p. Nigela Bakera. V úvode stretnutia pán veľvyslanec ocenil snahy Slovenskej republiky pri riešení otázok a problémov s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Pozitívne ocenil ukotvenie záväzkov v oblasti uhlíkovej neutrality a znižovanie tvorby emisií v Programovom vyhlásení vlády SR.

Poslanci schválili reformu súdnictva i zmeny v ústave

09. 12. 2020 - Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša reforma súdnictva, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmeny si vyžadujú aj novelu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež odobrili. Plénum zároveň schválilo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Poslanci odobrili ústavné zmeny 91 hlasmi zo 141 prítomných, proti bolo 50 poslancov. Reformu súdnictva schválili poslanci 89 hlasmi zo 139 prítomných, proti bolo 18 poslancov.


Prezident

Prezidentka diskutovala s veľvyslancami krajín EÚ na Slovensku

08.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 8. decembra 2020 prostredníctvom videohovoru spojila so všetkými veľvyslancami členských štátov EÚ akreditovanými na Slovensku. Takéto stretnutie sa koná každý polrok, vždy z iniciatívy krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v tomto prípade Nemecka. Veľvyslanci sa zaujímali najmä o vnútropolitickú situáciu na Slovensku spojenú so zvládaním koronakrízy, našu klimatickú politiku a tiež postoje Slovenska k aktuálnym európskym témam. Tými sú predovšetkým rokovania o rozpočte EÚ a Fonde obnovy, či ambicióznejšie ciele znižovania emisií do roku 2030, ktoré by sa mali tento týždeň prijať na samite lídrov krajín EÚ v Bruseli.

Reforma justičných inštitúcii je dôležitý krok k posilneniu spravodlivosti

09.12.2020 - Schválenú reformu dôležitých justičných inštitúcií považuje prezidentka Zuzana Čaputová za jeden z najdôležitejších krokov ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a aj celej vlády. "Som rada, že striktné pravidlá pri kreovaní Súdnej rady, prísnejšie posudzovanie majetkových pomerov sudcov alebo zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý by sa mal stať disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov a ďalšie právnicke profesie, dnes veľkou väčšinou schválili poslanci parlamentu."

Prezidentka vymenovala Maroša Žilinku za generálneho prokurátora

10.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 10. decembra 2020 do funkcie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku. Na úvod príhovoru prezidentka vyslovila želanie, aby sme si dnešný deň pamätali ako prvý deň, o ktorom raz historici napíšu, že sa ním začala nová éra vo fungovaní prokuratúry. Prezidentka pripomenula, v akom stave Maroš Žilinka prokuratúru preberá a čo od neho verejnosť očakáva.

Prezidentka sa stretla s ľuďmi, ktorí počas pandémie prepadli systémom pomoci

10.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 10. decembra 2020 stretla s ľuďmi, ktorí počas pandémie prepadli systémom štátnej pomoci. Išlo o otcov a matky rodín, ktorých životy pandémia ťažko zasiahla. Svojím príbehom však reprezentujú stovky podobných osudov ľudí po celom Slovensku.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk