14.11.2022
ID: 5536upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou reformy justície schválenej koncom roka 2020 bol aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy.

Vláda

Ideme príkladom v šetrení energií

07.11.2022 - Ministerstvo financií SR začalo pracovať na úsporných (ekologických) opatreniach už pred samotnou energetickou krízou. Už dávnejšie sme vytvorili pre rok 2022 eko-koncept ministerstva financií, ktorý má ekonomický aj ekologický charakter. Okrem opatrení na radikálne zníženie produkcie odpadu (plastových fliaš a podobne) sme rozbehli viacero projektov v oblasti šetrenia energií.
MF SR pracuje na postupnej výmene starého trubicového osvetlenia za úsporné svetelné LED zdroje. Týmto krokom by sme mali v budúcnosti ušetriť až 60 % elektrickej energie. V pláne je tiež inštalovanie termostatických hlavíc, ktoré pomôžu ušetriť na kúrení 20 % súčasnej spotreby tepla. Už v lete sme zaviedli systém centrálneho energomanažmetu (pevné rozsahy chladenia) klím v kanceláriách.
V týchto prípadoch však ide o dlhodobejšie projekty v horizonte niekoľkých mesiacov.

Pomoc pre všetky podniky v súvislosti s vysokými cenami energií

07. 11. 2022 - Na dnešnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady došlo k dohode so sociálnymi partnermi v súvislosti s pomocou pre energeticky náročné podniky. Približne 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“), tak bude môcť čerpať kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií ešte v tomto roku. Pre uvedené kompenzácie bude vyčlenených 40 miliónov eur. Zároveň dnes vláda na mimoriadnom zasadnutí schválila novelu zákona o dotáciách, ktorá vytvára legislatívny rámec pre poskytovanie kompenzácií pre ostatné podniky.

Rokovanie ministra

08.11. 2022 – Minister spravodlivosti Viliam Karas absolvoval výjazdové rokovanie v Prešove s predsedami krajských súdov a predsedami ich správnych kolégií. Cieľom bola diskusia o otázkach spojených s rozhodovaním o preložení sudcov na nové správne súdy. Na rokovaniach v Prešove bola prítomná aj podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Andrea Moravčíková a generálny riaditeľ ZVJS Róbert Mudronček.

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

08. 11. 2022 – Na Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2018)8 o restoratívnej justícii v trestných veciach reagovalo Ministerstvo spravodlivosti SR projektom, ktorý aktuálne rieši pod názvom: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike (ďalej len „ADR“). Expertná skupina riešiteľov, ktorú zvolal na pracovné stretnutie minulý týždeň štátny tajomník ministerstva Peter Sepeši prezentovala a sumarizovala získané dáta a postupy v projektových aktivitách  a množstvo aktuálnych poznatkov a odporúčaní z európskeho prostredia. Tieto sa priebežne analyzujú a následne implementujú do aplikačnej praxe.

Súťaž o Cenu ministra dopravy a výstavby SR

08. 11. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR opäť vyhlásilo súťaž o Cenu ministra dopravy a výstavby SR Maják pre dopravu, ktorou chce rozvíjať tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl študujúcich odbory zamerané na dopravu. Témou súťaže je Život má zelenú – prevenciou k bezpečnej jazde mladých vodičov, ktorá je zameraná na budovanie povedomia mladých vodičov o ohrozeniach spôsobených najmä nedostatočnou praxou vo vedení vozidla, ako aj ich dôsledkoch.  Súťaž sa bude konať 9. novembra 2022 v priestoroch hotela Tatra v Bratislave a súťažiť budú žiaci 16 stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné odbory. Na výhercov čakajú finančné odmeny v podobe poukážok na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500 eur, 300 eur a 200 eur.
 
Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

08.11.2022 - Poslanci NR SR dne schválili novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.

Dôslednejšia ochrana o obnova mokradí témou medzinárodnej konferencie

08.11.2022 - V dňoch 5. až 13. novembra 2022 sa paralelne v čínskom Wuchane a vo švajčiarskej Ženeve stretávajú na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Ramsarského dohovoru zástupcovia 172 zmluvných strán Dohovoru o mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (označovaný ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor). Zástupcovia štátov, medzivládnych a mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a mládeže debatujú o nevyhnutných krokoch na ochranu najohrozenejších ekosystémov sveta – mokradí. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie Adriana Kušíková z Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou delegácie sú tiež odborníci Štátnej ochrany prírody SR Andrea Lešová a Ján Kadlečík.


Dnes minister Viliam Karas diskutoval s predsedom Ekumenickej rady cirkví Ivanom Eľkom na tému odsúdenia nenávisti a zároveň slobody svedomia každého jedného človeka

08.11. 2022 - V. Karas: ,,Zhodli sme sa, na potrebe inštitucionálnej komunikácie. Spoločnosť totiž dokáže byť slobodná a spravodlivá len vtedy, ak si zachováva rešpekt k základným hodnotám, na ktorých stojí a padá aj koncept moderného právneho štátu. Jednou z takýchto hodnôt je aj rešpekt k ľudskej dôstojnosti každého jedného človeka, vrátane obvinených a odsúdených. Preto som veľmi vďačný za činnosť Ústredia ekumenickej pastoračnej služby, podobne ako aj za činnosť Ordinariátu OS a OZ, v prostredí ozbrojených zložiek, vrátane väzenstva.“

Obnova Ukrajiny témou slovensko-ukrajinskej delegácie v Užhorode

08. 11. 2022 - Minister hospodárstva Karel Hirman v pondelok 7. novembra navštívil Užhorod na Ukrajine, kde sa zúčastnil slovensko-ukrajinského podnikateľského fóra, ktoré bolo súčasťou 5. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Karel Hirman sa počas fóra stretol s námestníkom ministra energetiky Ukrajiny pre európsku integráciu Yaroslavom Demchenkovom, ktorý ho oboznámil s aktuálnou situáciou v energetike po zámernom bombardovaní a ostreľovaní ukrajinskej energetickej infraštruktúry Ruskou federáciou. Témou boli aj možnosti pomoci Slovenskej republiky pri udržaní prevádzky energetickej sústavy Ukrajiny, rovnako tak i vzájomné strategické záujmy a spolupráca v jednotlivých oblastiach energetiky, ako plynárenstvo, ropa, či jadrová energetika. Obaja sa tiež zhodli na potrebe rekonštrukcie ukrajinského energetického sektora založeného na moderných technológiách. „Môžem ubezpečiť Ukrajinu, že pomoc, ktorú vieme v rámci Slovenska poskytnúť a ktorú občania Ukrajiny potrebujú, budeme poskytovať naďalej. Rovnako tak Ukrajina môže rátať s podporou v boji proti agresii Ruskej federácii, v boji o jej nezávislosť, s ochranou najmä žien a detí. Naďalej taktiež rátame s kooperáciou v oblasti obchodu a priemyslu a na obnove Ukrajiny ako takej,“ uviedol počas stretnutia minister hospodárstva Karel Hirman.

Pre roky 2023 až 2025 bola za výkupcu elektriny určená spoločnosť SPP

09. 11. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že v nasledujúcich troch rokoch bude činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) vykonávať Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP). Spoločnosť SPP je výkupcom elektriny od roku 2020, kedy na základe výsledkov aukcie dostala poverenie na túto činnosť na dva roky. Vzhľadom na turbulentný vývoj na trhu s elektrinou v druhej polovici roka 2021 Ministerstvo hospodárstva SR určilo túto spoločnosť aj pre rok 2022.

Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia

09.11.2022 - Vláda dnes schválila úpravu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám v hmotnej núdzi. Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zohľadňuje tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad u osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa), či uľahčuje prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku. Celkový počet poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi bol v septembri 57 623.

Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v online svete a deradikalizácia

09. 11. 2022 - Vláda v stredu 9. novembra 2022 schválila Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021, ktorú predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra SR Roman Mikulec. Monitorovacia správa upozorňuje, že v roku 2020 došlo k enormnému nárastu šírenia konšpiračných a dezinformačných naratívov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a telekomunikačných kanálov o rôznych témach súvisiacich s pandémiou Covid-19. Práve frekvencia, s akou sa tieto konšpiračné teórie neustále objavujú na extrémistických scénach, naznačuje, že môžu hrať dôležitú ideologickú úlohu a fungovať ako katalyzátor v procese radikalizácie. Konšpiračné presvedčenia môžu teda prispieť k radikalizácii smerujúcej k niektorej z foriem extrémizmu.

Miroslav Lajčák prijal najvyššie japonské štátne vyznamenanie

09.11.2022 - Japonský cisár Naruhito odovzdal Miroslavovi Lajčákovi na slávnostnom stretnutí v Cisárskom paláci v Tokiu 9. novembra 2022 najvyššie japonské štátne vyznamenanie Veľká stuha Rádu vychádzajúceho slnka (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) za jeho mimoriadny prínos k rozvoju priateľských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom.

Vicepremiérka Remišová: Budujeme dobré vzťahy so susedmi – na projekty cezhraničnej spolupráce s Maďarskom pôjde z nového programu Interreg 161 miliónov eur

09.11.2022  - Dobré vzťahy a spolupráca so susedmi sú pre Slovensko prioritou. Európska komisia schválila ďalší program cezhraničnej spolupráce na nové programové obdobie. Z rozpočtu programu Interreg Maďarsko – Slovensko vo výške 161 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v pohraničí a zlepšia susedskú spoluprácu medzi ľuďmi na oboch stranách hranice.

MH SR vyhlásilo ďalšiu výzvu: Modernejšie vodné elektrárne vďaka prostriedkom z Plánu obnovy

09. 11. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu, v poradí tretiu, výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny s využitím vodnej energie, tzv. vodných elektrární. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 16 miliónov eur a jej cieľom je podporiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Investíciami do modernizácie vodných elektrární sa zvýši účinnosť výroby elektriny, ktorá prispieva k naplneniu národných cieľov stanovených pre zelenú energiu.

Rezort obrany eviduje 8 616 žijúcich vojnových veteránov, 25 z nich bojovalo v druhej svetovej vojne

10.11.2022 - Svet si 11. novembra 2022 pripomenie 104. výročie skončenia 1. svetovej vojny, ktoré je zároveň aj Medzinárodným dňom vojnových veteránov. Ministerstvo obrany SR v súčasnosti eviduje 8 616 žijúcich vojnových veteránov (účastníkov II. sv. vojny a tzv. novodobých vojnových veteránov), pričom 25 z nich sa zúčastnilo bojov práve počas 2. svetovej vojny.

Rodinné poradne: pomáhajú ľuďom s konfliktami, vzťahmi a výchovou

10.11.2022 - Rodiny trápia vzťahy, výchovné problémy, či zvládanie rozvodu, páry trápia konflikty a komunikačné problémy. Jednotlivcov sužujú najmä osobné emocionálne problémy. Vyplýva to z informácií prípadov rodinných poradní, ktoré od apríla tohto roku fungujú v piatich mestách na Slovensku. Rodinné poradne v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytli bezplatné a anonymné poradensko-psychologické služby už vyše päťsto individuálnym klientom a ich rodinám.

Vicepremiérka Remišová: Pokračujeme v odstraňovaní byrokracie. Vydávanie mandátnych certifikátov a kvalifikovaných elektronických pečatí bude rýchlejšie a jednoduchšie

10.11.2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) a s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) vylepšuje a zjednodušuje poskytovanie služieb pri vydávaní mandátnych certifikátov a kvalifikovaných pečatí. Tie potrebujú orgány verejnej moci k autorizácii – podpisovaniu a pečateniu svojich rozhodnutí.

V Kútoch sa uskutočnilo stretnutie zástupcov rezortu vnútra so starostami prihraničných obcí a mimovládnymi organizáciami

10. 11. 2022 - Zástupcovia ministerstva vnútra a Policajného zboru sa vo štvrtok 10. novembra 2022  v Kútoch stretli so starostami a predstaviteľmi prihraničných obcí susediacich s Českou republikou, ktorých obyvatelia sú zasiahnutí tlakom nelegálnej migrácie. Prítomní boli tiež zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica, neziskových organizácií, ako aj kňazi z Kútov a Brodského pomáhajúci s dobrovoľníkmi v stanovom tábore v Kútoch.

Pripravujeme verejné obstarávanie pre špičkový systém na odhaľovanie porušení pravidiel v cestnej premávke

10. 11. 2022 - V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už zverejnilo dokumentáciu k projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení  pravidiel cestnej premávky, ktorý vybuduje a prefinancuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Zámerom je zautomatizovať celý proces konania o správnom delikte:  od zberu dôkazu, cez celé konanie o správnom delikte až po odoslanie pohľadávky na vymáhanie -  a to s minimálnou interakciou používateľa.

Dohoda OECD o výmene informácií

10.11.2022 - Slovenská republika podpísala počas zasadnutia Globálneho fóra OECD v Seville spolu s ďalšími krajinami multilaterálnu dohodu, ktorou sa rozširuje vzájomná spolupráca medzi krajinami s cieľom zvýšiť daňovú transparentnosť.
Zahrnutím ďalšej oblasti do automatickej výmeny informácií na daňové účely získajú jednotlivé finančné správy prístup k údajom, ktoré sú nevyhnutné pre riadny výber daňových príjmov. Je to mimoriadne dôležitý krok a to zvlášť v dnešnej dynamicky sa vyvíjajúcej spoločenskej a ekonomickej situácii.

Energeticky náročné podniky môžu už dnes žiadať o kompenzácie na energie

10. 11. 2022 - Energeticky náročné podniky už môžu požiadať ministerstvo hospodárstva o finančné kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií. Urobiť tak môžu do 25. novembra 2022.  Ide o takmer 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „Zákon“) a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“). Rezort hospodárstva má pre uvedené kompenzácie vyčlenených 40 mil. eur, pričom v prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Uvedená tarifa je pritom jednou z najvyšších položiek v koncovej cene elektrickej energie podnikov.

Ministerstvo ocenené za kvalitu a ústretovosť

11.11.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR získalo cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ocenenou bola aj rezortná organizácia – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa stalo oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022, ktorú organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Správa envirorezortu o napĺňaní princípov výnimočnosti bodovala v kategórií A – Kvalita ( uplatňovanie princípov výnimočnosti).
 
Estónsko a Slovensko spoločne stoja na strane spravodlivého boja Ukrajiny a podporujú jednotu EÚ

11.11.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík ako člen oficiálnej delegácie predsedu vlády SR E. Hegera navštívil od 9. do 11. novembra 2022 Fínsko a Estónsko. V  Tallinne sa stretol s námestníčkou ministra zahraničných vecí Estónskej republiky Kyllike Sillaste-Elling. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík ako člen oficiálnej delegácie predsedu vlády SR E. Hegera navštívil od 9. do 11. novembra 2022 Fínsko a Estónsko. V  Tallinne sa stretol s námestníčkou ministra zahraničných vecí Estónskej republiky Kyllike Sillaste-Elling.
 
NRSR

Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne, plénum schválilo novelu

08. 11. 2022 - Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložili poslanci koaličnej Sme rodina. "Je veľmi dôležité, aby príspevok na začiatok školského roka kontinuálne pokračoval. Týmto sa jeho vyplácanie zachráni, aj keď mu, bohužiaľ, hrozil zánik," skonštatovala jedna z predkladateliek návrhu Petra Krištúfková (Sme rodina).

Lehota na rozhodnutie NSS SR o žalobách sa predĺži

08. 11. 2022 - Najvyšší správny súd (NSS) SR bude mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie. Predĺži sa z 30 na 90 dní. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou reformy justície schválenej koncom roka 2020 bol aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Táto predtým patrila do právomoci Ústavného súdu SR a od augusta 2021 prešla do právomoci NSS SR. "Avšak bez toho, aby mal NSS SR k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie v tejto agende bez prieťahov," vysvetlili predkladatelia novely.

Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do jeho výmeny

08. 11. 2022 - Verejný ochranca práv bude môcť zostať vo funkcii až do zloženia sľubu nového ombudsmana. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnou úpravou chcú poslanci dosiahnuť funkčnosť verejného ochrancu práv, ktorý je ústavným orgánom, a to v prípade, že napríklad parlament nezvolí nového verejného ochrancu práv ešte pred uplynutím funkčného obdobia aktuálnemu ombudsmanovi. "Tým sa dosahuje ústavne legitímny cieľ zabezpečenia aktívnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe návrhu.

Plénum schválilo úpravu zákona o Štátnej pokladnici

08. 11. 2022 - Výdavky osobitného účtu Štátnej pokladnice sa rozšíria o úročenie zostatkov negatívnou úrokovou sadzbou a tiež o výdavky, ktoré vznikajú z dôvodu zavádzania nových služieb pre klientov Štátnej pokladnice. Sem patrí napríklad zmluvne dohodnutá ročná odmena pre Národnú banku Slovenska (NBS) za poskytovanie špecializovaných bankových služieb v krízových situáciách. Počíta s tým novela zákona o Štátnej pokladnici, ktorú v utorok schválilo plénum parlamentu. Zároveň sa umožní Ministerstvu financií (MF) SR prijať finančné prostriedky od podnikateľov na podporu hospodárstva SR. "Hlavným cieľom novely zákona je spresnenie vymedzenia osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a doplnenie príjmov osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a rozšírenie výdavkov osobitného účtu a úprava formy preddavku, ktorou sa v priebehu rozpočtového roka odvádza prebytok osobitného účtu do príjmov štátneho rozpočtu," uviedol rezort financií v predkladacej správe.

Parlament zvolil P. Kuboviča za predsedu ÚVO na päťročné funkčné obdobie

09. 11. 2022 - Národná rada (NR) SR v stredu zvolila Petra Kuboviča za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na päťročné funkčné obdobie. Za jeho zvolenie hlasovalo 85 zo 141 prítomných poslancov. Navrhla ho vláda na základe verejného vypočutia. Kubovič je v súčasnosti členom Rady ÚVO. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú aj pôsobenie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave na pozícii špecialista obstarávania. Bol tiež vedúcim odboru verejného obstarávania mesta Trnava. Ako riaditeľ odboru verejného obstarávania v minulosti pôsobil aj na ministerstve zahraničných vecí.

Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušia

09.11.2022 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu.

Poslanci budú o novej podobe súdnej mapy rokovať zrýchlene

09. 11. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o upravenej podobe reformy súdnej mapy rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v dopoludňajšom hlasovaní. Z návrhu vyplýva, že súdna mapa by sa mohla spustiť do praxe o päť mesiacov neskôr, teda 1. júna 2023. "V záujme riadneho zabezpečenia personálnych a organizačno-technických príprav sa javí ako nevyhnutné vytvorenie dodatočného časového priestoru na implementáciu reformy súdnej mapy v trvaní piatich mesiacov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Plénum opätovne schválilo zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

09. 11. 2022 - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu opätovne schválilo zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň odobrilo aj pripomienku hlavy štátu. Tá namietala, že niektoré ustanovenia zákona sú podľa nej v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ako hlava štátu deklarovala, nemá pochybnosti, že zákon sleduje správny cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča a chrániť pritom záujem dieťaťa. Upozornila však, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Získavanie takýchto osobných informácií považuje za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života.

Plénum schválilo novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií podnikov

10. 11. 2022 - Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Návrh podporilo 136 zo 138 prítomných poslancov. "Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutým krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k schválenému zákonu. Firmy budú musieť o dotáciu požiadať. Maximálnu výšku dotácie, oprávnené obdobie na dotáciu a oprávnený náklad na určenie výšky dotácie určí ministerstvo vo výzve na predkladanie žiadostí. Na dotáciu nebudú mať nárok firmy, na ktoré sa vzťahujú sankcie prijaté Európskou úniou.

Plénum odštartovalo deň návrhom o dotovaní vysokých cien energií podnikov

10. 11. 2022 - Národná rada (NR) SR vo štvrtok začala rokovací deň novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Možnosti štátnej podpory podnikov by sa podľa tohto návrhu mali rozšíriť o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Novela zákona je už v druhom čítaní a poslanci o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. "Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutým krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe. Plénum by sa malo vo štvrtok venovať aj ďalším návrhom, o ktorých rokuje v zrýchlenom režime. Sú nimi návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende, ktorý by mal umožniť hlasovať aj ľuďom v izolácii pre ochorenie COVID-19, a tiež novela súdnej mapy. Vo štvrtok o 14.00 h majú poslanci na programe aj tradičnú Hodinu otázok.

Špeciálna forma hlasovania pre voličov v izolácii bude platiť i v referende

10. 11. 2022 - Možnosť špeciálneho spôsobu hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude platiť aj v referende týkajúcom sa predčasných volieb. Návrh zákona, ktorý umožňuje podobný postup ako pri nadchádzajúcich samosprávnych voľbách, vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR. Legislatíva umožňuje v prípade pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 špeciálnym spôsobom hlasovania voliť aj tým, na ktorých sa budú v čase referenda vzťahovať karanténne opatrenia.


Prezident

Cena slobody je podľa prezidentky ocenenie pre celé Slovensko

05.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová si veľmi váži, že si v sobotu 5. novembra 2022 vo Frankfurte nad Mohanom mohla prevziať Cenu slobody od Nadácie Friedricha Naumanna. Ocenenie udeľuje od roku 2006 nemecká nadácia Friedrich Naumann Foundation raz za dva roky osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti a podporujú liberálne hodnoty. V minulosti dostali Cenu slobody napríklad bývalý nemecký prezident Joachim Gauck alebo bývalý prezident Švajčiarska Kaspar Villiger. Tento rok ju prvýkrát dostala aktívna politička a líderka z regiónu strednej Európy. Predstavitelia nadácie zdôvodnili ocenenie  prezidetky SR aj tým, že sa počas svojho funkčného obdobia prejavuje ako odhodlaná ochrankyňa právneho štátu, ľudských práv a prehlbovania európskej integrácie.

Prezidentka na klimatickej konferencii OSN: Je čas konať

08.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa 7.-8. novembra 2022 zúčastnila na klimatickej konferencii OSN COP 27 v Egyptskom Šarm-aš Šajchu.
Tohtoročné extrémne počasie na celom svete nám podľa prezidentky pripomína, že už aj naša generácia pociťuje reálne dopady klimatickej krízy. Globálne emisie naďalej rastú a preto nestačí mať iba ciele. "Musíme ich premeniť na konkrétne kroky, ktoré nás dovedú ku klimatickej neutralite. Zatiaľ sme však príliš ďaleko od spoločného úspechu. Riešenie klimatickej krízy lacnejšie ako odstraňovanie jej následkov, je čas konať"."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk