8.1.2024
ID: 5970upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie. Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 €.

 

NRSR

Minister Juraj Blanár víta čiastočný vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu

31.12.2023 - Členské štáty Európskej únie 30. decembra 2023 jednomyseľne schválili dohodu o čiastočnom začlenení Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár privítal rozhodnutie, ktoré od marca 2024 zaradí obe krajiny do európskej zóny voľného pohybu v rámci leteckých a námorných ciest. Rokovania o otvorení pozemných hraníc budú na európskej úrovni pokračovať počas budúceho roka. Šéf slovenskej diplomacie ocenil, že súčasťou dohody je aj nevyhnutná spolupráca pri ochrane vonkajšej hranice Európskej únie s cieľom zintenzívnenia boja proti nelegálnej migrácii.

Reakcia ministra vnútra k výzve strany SaS ohľadne migrantov

02. 01. 2024 - Liberáli z SaS dnes vyzvali Ministerstvo vnútra SR, aby zastavilo vydávanie potvrdení pre migrantov, o ktorých nevie, odkiaľ pochádzajú. Uvedomujem si, že strana SaS hľadá akékoľvek pokusy, ako získať pozornosť, no chcem tieto vyjadrenia uviesť na pravú mieru. Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia rezortu vnútra sa v súčasnosti potvrdenia o zotrvaní cudzincov vydávajú výlučne v súlade so zákonom.

Od dnes si môžu ľudia žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

02.01.2024 - Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie. Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 €. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Poľsko – predĺženie kontrol na poľsko-slovenských hraniciach

02.01.2024 - Hraničné kontroly na poľsko-slovenských hraniciach sa predlžujú od 3. januára 2024 do 1. februára 2024.V tejto súvislosti je naďalej potrebné brať do úvahy pokračujúce obmedzenia a možné zdržanie pri ceste. Pre plynulý prechod hraníc odporúčame pripraviť si na kontrolu cestovný doklad.

Minister Juraj Blanár: Slovensko je úspešný príbeh, národnoštátne záujmy musia byť na prvom mieste

02.01.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár vyhlásil 1. januára 2024 pri príležitosti výročia vzniku SR, že Slovensko potrebuje rozvíjať svoj úspešný príbeh. Za 31 rokov samostatného štátu sa stalo rešpektovaným partnerom, členom relevantných medzinárodných organizácií a podľa slov ministra bude Slovenská republika pokračovať v suverénnej zahraničnej politike v prospech Sloveniek a Slovákov, ku ktorej sa zaviazala aktuálna vláda.

Zmena na poste riaditeľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

02.01.2024 - Dňa 31. decembra  2023 bol ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou odvolaný z funkcie riaditeľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Peter Potúček, PhD. Od 1. januára 2024 bol v zmysle § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení  na tento post menovaný Mgr. Roman Dorčík, ktorý okrem iných pracovných skúseností pôsobil v rokoch 2016 až 2022 ako vedúci oddelenia výroby liekov a kontroly liekov na trhu, resp. ako vedúci sekcie inšpekcie ŠÚKL.  Študoval biotechnológie na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a biomolekulárnu chémiu na Masarykovej univerzite v Brne.

Od dnes si môžu občania žiadať aj o štátny príspevok

02. 01.2024 - Občanom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne).

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.12.2023

02.01.2024 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2023 príjmy v celkovej výške 23 688,6 mil. eur, pričom výdavky boli zrealizované v celkovej výške 31 363,9 mil. eur, čo znamenalo hotovostný schodok štátneho rozpočtu na úrovni 7 675,3 mil. Eur. Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku 17 441,2 mil. eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni 9 667,1 mil. eur. Spotrebné dane celkovo dosiahli 2 565,6 mil. eur, z toho spotrebná daň z minerálnych olejov predstavovala 1 317,5 mil. eur, spotrebná daň z tabakových výrobkov 921,9 mil. eur a spotrebná daň z liehu 233,0 mil. eur. Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3 534,4 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 3 532,6 mil. eur, zaznamenal štátny rozpočet 1,8 mil. eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 4 262,8 mil. eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 325,8 mil. eur, zaznamenal štátny rozpočet 3 937,0 mil. eur. Daň vyberaná zrážkou dosiahla 431,1 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 519,7 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol 37,6 mil. eur. Ostatné dane sa vybrali na úrovni 281,3 mil. eur.

Do Francúzska sužovaného povodňami sme vyslali hasičov špecializujúcich sa na odčerpávanie vody

03. 01. 2024 - Pre vážnu povodňovú situáciu na severozápadnom pobreží Francúzska a predpokladu ďalších intenzívnych zrážok Francúzsko prostredníctvom spoločného komunikačného a informačného systému pre prípady mimoriadnych udalostí /CECIS/ požiadalo členské štáty o zaslanie techniky a personálu na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.

Otvorenie nového honorárneho konzulátu SR v meste Modiin v Izrael

03.01.2024 - Vo štvrtok 28. decembra 2023 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie nového honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v meste Modiin v Izraelskom štáte, ktorý týmto dňom začal svoju činnosť. Novým honorárnym konzulom Slovenskej republiky je Yishay H. Y. Barnea. Inaugurácia priestorov konzulátu sa uskutočnila za prítomnosti veľvyslanca SR Igora Maukša a konzulky Jany Sisákovej.

Ministerstvu školstva záleží na telesnom a duševnom zdraví detí. Rezort podporil aktivity školského športu

03.01.2024 - Rozvoj pohybových schopností a ochrana duševného zdravia detí a žiakov – aj to sú priority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré premieňa na konkrétne kroky. Rezort školstva v roku 2023 podporil Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá ročne trénuje tisíce detí. Účelovo viazaná dotácia vo výške 131 500 eur bola poskytnutá na rozvoj školského športu. Určená je na športové aktivity žiakov v základných a materských školách v rámci pravidelných mimoškolských činností zameraných na zlepšenie zdravia a pohybových schopností a zručností žiakov pri výchove v oblasti telesného a duševného zdravia.

Priority Ministerstva financií SR na rok 2024

03.01.2024 - Minister financií Ladislav Kamenický považuje za základnú prioritu Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) pre rok 2024 postupný návrat k udržateľným verejným financiám s cieľom stabilizácie vývoja verejného dlhu v pomere k hrubému domácemu produktu. V rámci zdravej a trvalo udržateľnej rozpočtovej politiky zadefinovalo MF SR túto prioritu aj do Programového vyhlásenia vlády SR na nasledujúce štyri roky. MF SR však bude zároveň dbať aj o to, aby neklesala životná úroveň ľudí na Slovensku.

Na Ukrajinu posielame náklad humanitárnej pomoci pre zvládnutie zimných mesiacov

04. 01. 2024 - Už takmer 680 dní trvá ruská vojenská agresia na Ukrajine. Pre ukrajinské civilné obyvateľstvo, ktoré je v akútnom stave núdze je humanitárna pomoc častokrát jedinou možnosťou ako môže preklenúť náročné zimné obdobie.  Na základe žiadosti Ukrajiny o poskytnutie humanitárnej pomoci ako aj výzvy Európskej komisie, aby členské štáty nepoľavovali v preukázaní solidarity s civilným obyvateľstvom zasiahnutým vojnovým konfliktom, Slovenská republika poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc v celkovej hodnote 203 492 eur.

Zamestnanci okresných úradov na území so zastúpením maďarskej národnostnej menšiny absolvovali odborné jazykové vzdelávanie v maďarskom jazyku

04. 01. 2024 - V súvislosti s aplikáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín v rámci implementácie národného projektu „Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám“ sekcia verejnej správy MV SR v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre umožnila odborné jazykové vzdelávanie v maďarčine.

Rezort školstva podporil zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách

04.01.2024 - V rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“ bolo podporených 9 škôl v celkovej výške 25 949 eur. Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov. Ministerstvo školstva vyhlásilo 9. novembra tohto roku výzvu na podávanie žiadostí na rozvojový projekt Zdravie a bezpečnosť v školách s alokovanou sumou 26 000 eur. Do projektu sa mohli zapojiť zriaďovatelia základných a stredných škôl, pričom na projekty s celoslovenskou pôsobnosťou mohli žiadať maximálne 5 000 eur a na projekty s regionálnou pôsobnosťou maximálne 3 000 eur (pričom zapojených muselo byť minimálne 7 škôl).

Ministerstvo vnútra pri vydávaní rozhodnutí dodržiava lehoty v zmysle zákona o štátnej službe policajtov

04. 01. 2024 - V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom prekročení zákonnej lehoty rozhodnutí v prípade rozkladov podaných vyšetrovateľmi uvádzame, že lehoty na rozhodnutia o podaných rozkladoch sú stanovené v zákone o štátnej službe príslušníkov PZ, pričom v prvom stupni rozhoduje orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Prvostupňový orgán má lehotu 30 dní na rozhodnutie a následne -  pokiaľ na svojom rozhodnutí trvá -  spisový materiál vo veci postúpi na rozhodnutie druhostupňovému orgánu - poradnej komisii ministra vnútra SR. Druhostupňový orgán má následne lehotu 60 dní na rozhodnutie (tzv. poriadková lehota), ktorú môže v prípade nutnosti aj predĺžiť. V prípade predĺženia lehoty je dotknutý príslušník PZ o postupe včas informovaný.

Prezident

Prezidentka vetovala kompetenčný zákon

02.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila v utorok 2. januára 2024 NR SR na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady má k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. Časť výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu menovania a odvolania predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákonodarca sa podľa prezidentky nevysporiadal s požiadavkou ústavy, podľa ktorej vyšších štátnych funkcionárov menuje prezident a štátnych funkcionárov vymenúva vláda. Rozdiel medzi pojmami „vyšší štátny funkcionár“ a „štátny funkcionár“ pritom už veľmi jasne vysvetlil ústavný súd. Z nálezu sp. zn. PL. ÚS 32/95 zo 7. novembra 1996 možno jednoznačne vyvodiť, že ak ide o takého štátneho funkcionára, ktorý spĺňa kritériá stanovené pre vyšších štátnych funkcionárov, zákon nemôže jeho menovanie a odvolanie zveriť vláde, ale musí ho zveriť prezidentovi, inak sa dostane do rozporu s ústavou.             

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk