19.4.2018
ID: 4052upozornenie pre užívateľov

Vymáhanie pohľadávok v Španielsku a na Slovensku

V nasledujúcom článku sme sa pokúsime zhrnúť a porovnať špecifiká jednotlivých spôsobov vymáhania pohľadávok a ich rozdiely v slovenskom a španielskom právnom systéme, pričom sme sa zamerali na bežnú pohľadávku, ako nárok na peňažné plnenie záväzku stanovené vymedzenou dobou splatnosti, po ktorej uplynutí môže veriteľ od dlžníka požadovať plnenie.

 
 Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
 
Základným predpokladom pre úspešné vymáhanie pohľadávok, či už mimosúdnym vymáhaním formou predžalobnej výzvy resp. pokusu o zmier, alebo súdnou cestou, je najmä schopnosť veriteľa preukázať a zdokumentovať existenciu nároku.

V slovenskom aj španielskom právnom systéme rovnako platí, že pre súdne vymáhanie musí peňažná pohľadávka spĺňať nasledovné:

  • musí byť splatná, to znamená, že nastal určený dátum, od ktorého vzniká dlžníkovi povinnosť plniť veriteľovi.
  • nesmie byť premlčaná, to znamená, že sa veriteľ musí domáhať plnenia pohľadávky súdnou cestou počas zákonom určeného časového obdobia. Všeobecná premlčacia doba sa uplatňuje všade tam, kde zákon pre určité právo neupravuje osobitnú premlčaciu dobu. V slovenskom práve je všeobecná premlčacia doba stanovená pri občiansko-právnych vzťahoch na 3 roky a pri obchodno-právnych vzťahoch na 4 roky. V španielskom právnom systéme po novelizácii Código Civil (Občiansky zákonník) z roku 2015 sa všeobecná zákonná lehota na vymáhanie pohľadávok znížila z 15 na 5 rokov. Pri vymáhaní peňažných pohľadávok však treba rozlišovať či je dlžníkom podnikateľ alebo firma (účel dosiahnutia zisku), alebo je dlžníkom fyzická osoba nepodnikateľ (účelom je osobná spotreba). V prvom prípade je doba premlčania stanovená na 5 rokov, v prípade druhom sa táto doba znižuje na 3 roky. Dĺžka premlčacej doby tiež závisí od povahy dokumentu, ktorý je nositeľom právneho nároku na peňažné plnenie, a tiež závisí od právneho vzťahu, resp. jeho povahy. V prípade šeku a zmenky je premlčacia doba 3 roky, v prípade indosovaného šeku alebo zmenky sa premlčacia doba skracuje na 6 mesiacov. Premlčacia doba pri preprave tovaru je 1 rok a pri prenájme nehnuteľností 5 rokov.
Na Slovensku môže veriteľ svoje pohľadávky vymáhať súdnou cestou dvoma spôsobmi, a to buď podaním návrhu na vydanie Platobného rozkazu alebo od 1.2.2017, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov, podaním návrhu v upomínacom konaní.

1) Konanie o platobnom rozkaze – ust. §-u 265 a nasl. Civilného sporového poriadku: toto skrátené konanie je charakteristické rýchlosťou a hospodárnosťou v domáhaní sa vydania rozhodnutia o peňažných nárokoch, bez nariadenia súdneho pojednávania. Ak návrh platobného rozkazu spĺňa zákonom stanovené podmienky, súd vyzve dlžníka aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu veriteľovi uplatňovanú pohľadávku zaplatil, alebo aby v tej istej lehote podal odpor, v ktorom prípade súd nariadi pojednávanie.

2) Upomínacie konanie: jedná sa o alternatívny spôsob súdneho vymáhania peňažných pohľadávok k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Ide o zjednodušený proces vymáhania pohľadávok, ktorého výsledkom je taktiež vydanie platobného rozkazu. Na rozdiel od konania o vydaní platobného rozkazu sa však upomínacie konanie vedie výlučne elektronicky.

V prípade upomínacieho konania je príslušným len jeden súd – Okresný súd v Banskej Bystrici, pričom v konaní o platobnom rozkaze je mieste príslušný okresný súd bydliska žalovaného alebo sídla spoločnosť.

V španielskom práve sa vymáhanie pohľadávok v zásade riadi troma typmi súdnych konaní, ktoré sa určujú podľa výšky hodnoty a povahy (matérie) pohľadávky:

1) Juicio Declarativo, ktoré sa delí na:

A) Juicio Declarativo Ordinario - ust. 249 Ley de Enjuiciamiento Civil: sem spadá vymáhanie pohľadávok, ktorých suma prevyšuje hodnotu 6.000 Eur a tiež niektoré zákonom vymedzené typy pohľadávok, napr. tie, ktoré sa týkajú pohľadávky vyplývajúcej z vyživovacej povinnosti. Tieto vymedzené typy pohľadávok sa budú vymáhať v uvedenom konaní bez ohľadu na výšku ich hodnoty. A takisto, cez toto konanie budú vymáhané všetky pohľadávky, ktorých ekonomická hodnota sa nedá určiť.

B) Juicio Declarativo Verbal - ust. 250 Ley de Enjuiciamiento Civil: do tohto typu konania spadá vymáhanie pohľadávok, ktorých hodnota nepresahuje 6.000 Eur a tiež niektoré zákonom určené konkrétne typy pohľadávok, napr. pohľadávky vyplývajúce z neplatenia dohodnutého nájmu v nájomnej zmluve, leasingových zmlúv, atď. Pri týchto konkrétnych typoch sa už neprihliada na výšku pohľadávky.
Čo sa týka povinnosti byť zastúpený advokátom a prokurátorom (procesným zástupcom, viac o zastúpení prokurátorom si môžete prečítať tu: https://www.epravo.sk/top/clanky/prokurator-v-spanielskom-prave-3630.html), tak povinnosť zastúpenia vzniká pri pohľadávkach nad 2.000 Eur (pod 2.000€ si môže veriteľ podať žalobu sám).

Dôležitým momentom pri určení konania je hodnota pohľadávky, pretože jednotlivé typy pohľadávok, ktorých vymáhanie prislúcha jednému alebo druhému konaniu (ordinario/verbal) sú veľmi špecifické a v praxi, vo veľkej väčšine prípadov sa príslušné konanie určuje na základe hodnoty pohľadávky, t.j. pod 6.000 Eur Verbal, nad 6.000 Eur Ordinario.

Oba tieto typy konaní majú deklaratívny charakter, to znamená, že “iba” potvrdzujú alebo zamietajú existenciu právneho nároku ako takého, ktorého sa veriteľ domáha, bez toho, že by dlžníka v súdnom rozhodnutí zaväzovali priznaný nárok aj plniť/zaplatiť - rozhodnutia súdu v týchto konaniach nie sú per se vykonateľné. Teda súd rozhodne, že dlh existuje ale ak dlžník nie je ochotný dobrovoľne dlh zaplatiť a rozhodnutie sa stane právoplatným, je potrebné podávať žalobu na vykonanie súdneho rozhodnutia a domáhať sa tak zaplatenia.

2) Juicio Monitorio (platobný rozkaz) - ust. 812 a nasl. Ley de Enjuiciamiento Civil: ideálny spôsob na vymáhanie pohľadávok, ktoré sú riadne zdokumentované (faktúra, šek, etc.). Vymáhaná pohľadávka musí byť podľa zákona:

  • peňažného charakteru, musí byť vyjadrená v eurách alebo inej uznanej mene,
  • jej hodnota musí byť presne vyčíslená,
  • k návrhu je potrebné doložiť dokumenty, ktoré potvrdzujú existenciu pohľadávky (dokumenty akéhokoľvek typu, v akejkoľvek forme, na akomkoľvek nosiči podpísané alebo opečiatkované dlžníkom, faktúry, objednávky, dodacie listy, korešpondencia, zmluvu, zmenky,  etc.).
Súd po prijatí návrh preskúma a následne, ak návrh a vymáhaná suma formou a obsahovo spĺňajú zákonné náležitosti, súd vyzve dlžníka aby sa do 20 dní vyjadril (podal odpor) alebo aby v tej istej lehote dlh zaplatil. Ak dlžník pohľadávku zaplatí, konanie sa končí. Ak podá dlžník odpor, konanie sa transformuje do príslušného konania podľa hodnoty pohľadávky, teda, verbal alebo ordinario, s tým, že povinnosť zastúpenia advokátom a prokurátorom závisí od konkrétneho prípadu resp. výšky pohľadávky.

Cez toto konanie sa môže vymáhať pohľadávka, ktorá spĺňa uvedené náležitosti, v akejkoľvek hodnote. Zastúpenie advokátom a prokurátorom v tomto konaní nie je povinné.

V Španielskom súdnom systéme platí, že platobný rozkaz nemožno doručovať dlžníkovi do cudziny.

3) Procedimiento cambiario – ust. 819 a nasl. Ley de Enjuiciamiento Civil: vzťahuje sa na pohľadávky spočívajúce v zmenkách, šekoch, dlžných úpisoch. Tieto tituly, aby boli platné a vymáhateľné, musia obsahovať najmä:

  • dátum ich vydania,
  • dátum ich splatnosti,
  • identifikáciu strán (kto má platiť, komu sa má platiť).
Ak dlžník do 20 dní od doručenia výzvy nezaplatí alebo nepodá odpor, automaticky sa prejde do exekučného konania a dlžníkovi sa zabavujú majetky v hodnote dlžnej sumy.

Zastúpenie advokátom a prokurátorom je povinné.

Príslušnosť súdov za účelom podania žaloby je určená v Ley de Enjuiciamiento Civil. Ust. 50 LEC určuje v prípade fyzických osôb ako príslušný súd v mieste bydliska odporcu, a v prípade že odporcom je fyzická osoba podnikateľ, príslušným môže byť tiež súd v mieste, kde odporca vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

V prípade právnických osôb je podľa ust. 51 LEC miestne príslušný súd podľa miesta sídla právnickej osoby alebo súd v mieste, kde sporný právny vzťah vznikol a tiež súd v mieste, kde sa mal tento vzťah plniť.

Predžalobná výzva, rozhodcovská doložka

Tak na Slovensku ako aj v Španielsku sa odporúča, z ekonomického aj praktického hľadiska, skôr ako pristúpiť k vymáhaniu súdnou cestou podaním žaloby, pokúsiť sa vymáhať pohľadávku a urovnať spor mimosúdne. Aj keď žiadny španielsky zákon neukladá povinnosť veriteľovi zaslať dlžníkovi upomienku pred podaním žaloby, súdy prihliadajú na to, či sa veriteľ v dobrej viere pred podaním žaloby snažil urovnať vzniknutý dlh s dlžníkom. Existenciu predžalobnej výzvy španielske súdy v niektorých prípadoch zohľadňujú pri priznávaní súdnych trov. Strany sa zmluvne môžu dohodnúť na všetkom čo nie je v rozpore so zákonom, právnymi zvykmi a verejným poriadkom, nič  teda stranám nebráni, aby svoje vzniknuté spory podriadili rozhodcovskému konaniu. V prípade dlžných pohľadávok vzniknutých pri cestnej preprave tovaru, ich vymáhanie resp. riešenie týchto sporov musí podľa zákona primárne vymáhané cez rozhodcovské konanie, až následne v prípade neplnenia rozhodcovského nálezu, súdnou cestu. Ust. 38.1 Ley de Ordenación de Transporte Terrestre stanovuje vymáhanie pohľadávok formou rozhodcovského konania, pokiaľ to strany expresne nevylúčili.

Súdne poplatky a úroky z omeškania

Pre vydanie platobného rozkazu na Slovensku je potrebné uhradiť súdny poplatok 6% z hodnoty sporu, minimálne 16,50€ a maximálne 16 596,50€ v obchodných veciach 33 193,50€. V upomínacom konaní sa súdny poplatok znižuje na 50% z percentnej sadzby ustanovej v sadzobníku.

Fyzické osoby v Španielsku sú od súdnych poplatkov oslobodené. Právnické osoby, ktoré nie sú zákonom oslobodené od platenia súdnych poplatkov (ktorým nebola priznaná bezplatná právna pomoc) súdne poplatky platia paušálne: Ordinario: 300 Eur, Verbal: 150 Eur, Cambiario: 150 Eur, Monitorio: 100 Eur (poplatok sa platí v prípade pohľadávky nad 2.000 Eur).

Čo sa týka úrokov z omeškania v Španielsku, treba rozlíšiť či v konkrétnom spore ide o pohľadávky medzi fyzickými osobami, alebo medzi právnickými osobami.

Pri fyzických osobách platí, že výška úrokov z omeškania je voľne stanoviteľná stranami. Ak sa výška úrokov nedohodla, platí zákonná ročná úroková sadzba - 3%. Treba podotknúť, že v prípade fyzických osôb, na rozdiel od právnických, v prípade že sa medzi stranami nedohodne žiadna výška úroku z omeškania, zákonné úroky začnú plynúť len odo dňa upovedomenia dlžníka o dlhu, teda od súdnej alebo mimosúdnej výzvy na plnenie.

Pri právnických osobách sa úroky sa riadia zákonom Ley 3/2004 de Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Úrok môže byť dohodnutý zmluvne, ak nie je, ročný zákonný úrok je vo výške 8% a začína plynúť dňom splatnosti pohľadávky, bez potreby zaslania výzvy dlžníkovi.

 
Michal Matrtaj

Michal Matrtaj


Mgr. Patrik Mečár

Mgr. Patrik MečárMoreno Vlk & Asociados SK s.r.o.


Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 259 324 173
e-mail:    bratislava@moreno-vlk.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk