23.11.2023
ID: 5927upozornenie pre užívateľov

Výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv

Ministerstvo spravodlivosti zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Návrhy na expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ich práv a svojím príbehom prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame ľudských práv, možno posielať do 30. novembra 2023.

​V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu ceny ministra môže návrh na udelenie ceny ministra predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. 

Návrh musí obsahovať:

1. identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul,  dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko; u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),

2. identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko; u právnickej osoby názov, sídlo a IČO, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje),

3. odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,

4. podpis navrhovateľa,

5. výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou,

6. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby – FO,

7. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – FO

Návrhy sa predkladajú do 30. novembra 2023 (vrátane) odboru ľudských práv, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky na e-mailovú adresu olp@justice.sk, poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.

Adresa doručenia:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
odbor ľudských práv
Račianska 71
813 11  Bratislava

Štatút ceny ministra spravodlivosti SR (PDF, 278 KB) 

priloha2_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_navrhovana_osoba_FO (DOCX, 21 KB) 

priloha3_suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_navrhovatel_FO (DOCX, 21 KB)

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR       


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk