9.5.2014
ID: 1897upozornenie pre užívateľov

Zabezpečenia záruk kontradiktórnosti konani

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci zabezpečenia záruk kontradiktórnosti konania pri preskúmavaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Ústavný súd rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 1/2014 o návrhu na zjednotenie právnych názorov senátov Ústavného súdu vo veci zabezpečenia záruk kontradiktórnosti konania pri preskúmavaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením prijal stanovisko:

Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie (§ 44 Exekučného poriadku) sa môžu primerane uplatniť ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazovanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora na udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia) a na tomto základe posúdi exekučný titul v neprospech oprávneného, je povinný dať mu možnosť vyjadriť sa k podkladom svojho preskúmania; ak tak exekučný súd neurobí, zakladá jeho rozhodnutie dôvod na vyslovenie porušenia základného práva oprávneného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Pre ústavnú konformnosť konania ako celku postačuje, ak je oprávnenému táto možnosť reálne poskytnutá v odvolacom konaní.

Ústavný súd ďalej rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 2/2014 o návrhu na zjednotenie právnych názorov senátov Ústavného súdu  vyslovených v uzneseniach I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 673/2013 z 13. novembra 2013 a sp. zn. I. ÚS 724/2013 z 11. decembra 2013 a v stanovisku IV. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ku ktorému dospel v súvislosti s konaním o sťažnostiach vedených pod sp. zn. IV. ÚS 99/2014 a sp. zn. IV. ÚS 110/2014 uznesením prijal stanovisko:

Bod II stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. Tpj 44/2013 z 26. novembra 2013, ktoré súvisí s aplikáciou nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. decembra 2012 (nález o asperačnej zásade) zabezpečuje dotknutým fyzickým osobám plnohodnotnú ochranu ich základných práv a slobôd, a preto je v plnom rozsahu aplikovateľné nielen v konaniach pred všeobecnými súdmi, ale aj v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 11/2014 rozhodol o sťažnosti Prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti voľby prezidenta Slovenskej republiky konanej 15. marca 2014 (prvé kolo) a 29. marca 2014 (druhé kolo) za účasti Ing. Andreja Kisku, zvoleného kandidáta za prezidenta Slovenskej republiky uznesením takto: Konanie o sťažnosti prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc. z dôvodu späťvzatia zastavuje. K tomuto rozhodnutiu sa podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov pripája odlišné stanovisko sudcu Ľubomíra Dobríka a sudcu Milana Ľalíka.


Zdroj: Ústavný súd SLovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk