Články

Ochrana spotrebiteľa a insolvenčné konanie

Súdny dvor konštatuje, že povinnosť vnútroštátneho súdu skúmať ex offo, či boli dodržané pravidlá práva Únie na ochranu spotrebiteľa, platí aj v insolvenčnom konaní

V rámci tejto povinnosti musí vnútroštátny súd tiež overiť, či boli informácie, ktoré sa musia uvádzať v zmluvách o spotrebiteľskom úvere, uvedené jasne a…

Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ. Nové pravidlá tiež zadefinujú minimálne štandardy pre využívanie a výmenu údajov policajnými a justičnými…

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016: vzájomné učenie sa prispieva k zlepšeniu účinnosti vnútroštátnych justičných systémov

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích…

Úhrnná pokuta

V novele daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od januára je zapracovaná absorbčná zásada pri ukladaní pokút za správne delikty. Daňové subjekty nebudú dostávať viacero pokút za správne delikty, pri ktorých je výška pokuty uložená rozpätím. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží jednu úhrnnú pokutu. Tá sa…

Udalosti uplynulého týždňa

Zvýšenie dôvery verejnosti k súdnej moci, efektívnosti súdnictva, zlepšenie vymáhateľnosti práva a odstránenie prieťahov v konaní. To sú základné ciele, ktoré si pred seba postavila nová vláda v oblasti spravodlivosti a súdnictva. V schválenom programovom vyhlásení uviedla, že sa bude usilovať o zvýšenie dôvery verejnosti v rozsahu, ktorý by bol…

EÚ PNR: Parlament schválil smernicu o využívaní údajov o cestujúcich v leteckej doprave

Európsky parlament schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich…

Vylúčenie z poberania určitých sociálnych dávok

Súdny dvor potvrdzuje, že príslušníkov iných členských štátov možno počas prvých troch mesiacov ich pobytu vylúčiť z poberania určitých sociálnych dávok

Takéto vylúčenie nepredpokladá individuálne preskúmanie

Pozor na zmeny kolektívnej zmluvy

Do pozornosti dávame rozhodnutie Najvyššieho súdu uverejnené v zbierke stanovísk NS SR v čísle 1/2016, ktoré sa týka celozávodného čerpania dovolenky a zmien takejto dovolenky stanovenej v kolektívnej zmluve.

Právnická firma roka 2016

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2016. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie…

Vysielanie zamestnancov vo svetle novej právnej úpravy

NR SR v roku 2015 schválila nový zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Udalosti uplynulého týždňa

Komisia generálneho prokurátora pre vydávanie záväzných stanovísk je kompletná. Ako poslední do nej pribudli traja zástupcovia generálneho prokurátora. Jaromír Čižnár do komisie menoval námestníka pre trestný úsek Petra Šufliarskeho, riaditeľku odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry (GP) SR Evu Kukanovú a prokurátora…

Zmluva o sponzorstve v športe

Dňa 26. novembra 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon o športe (ďalej len "Zákon o športe"), ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 29. decembra 2015 pod číslom 440/2015, pričom účinnosť nadobudol dňa 1. januára 2016. Zákon o športe vo svojej tretej časti upravuje viacero zmluvných typov pre oblasť športovej činnosti…

Povinnosti veriteľov vyplývajúce z novoprijatého zákona o úveroch

Zákonom prijatým pod č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie („zákon“) sa do slovenského právneho poriadku s účinnosťou k 21.03.2016 implementuje európska legislatíva, konkrétne smernica o úveroch na bývanie.

Čo sa varí v legislatívnej kuchyni Európskej únie? Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a vývoj po zneplatnení zásad Bezpečného prístavu

V októbri 2015 prijal Súdny dvor EÚ rozhodnutie v prípade Schrems, ktoré prinieslo živú diskusiu v súvislosti s prenosom osobných údajov občanov Európskej únie do USA. Rozhodnutie Komisie o tzv. Bezpečnom prístave („Safe Harbour“), na základe ktorého bolo možné transferovať osobné údaje bolo vyhlásené za neplatné. Bezpečný prístav deklaroval pre…

Výkon európskeho zatykača

Výkon európskeho zatykača sa musí odložiť, ak existuje skutočné nebezpečenstvo neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania z dôvodu podmienok zadržania dotknutej osoby v členskom štáte, ktorý vydal zatykač

Ak v primeranej lehote nemožno vylúčiť existenciu tohto nebezpečenstva, orgán poverený výkonom zatykača musí rozhodnúť, či je potrebné…

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda vymenovala ďalších štátnych tajomníkov na päť ministerstiev. Na rezort spravodlivosti nastupuje staronová tajomníčka Mária Kolíková, ktorá v tejto funkcii pôsobila počas vlády Ivety Radičovej, keď rezortu šéfovala súčasná ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Vymenovanie sudcov Všeobecného súdu

Vlády členských štátov EÚ vymenovali 23. marca 2016 pätnásť sudcov Všeobecného súdu. Všeobecný súd tvorí súčasť Súdneho dvora Európskej únie. Je súdom prvej a poslednej inštancie v prípade väčšiny rozhodnutí Komisie a iných orgánov EÚ vo všetkých oblastiach, v ktorých má Európska únia právomoci. Osem z 15 vymenovaní sudcov Všeobecného súdu sa týka…

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže / Uloženie zákazu účasti vo verejných obstarávaniach a sankcie do 10 % z obratu za nedodržanie zákazu

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“) priniesol okrem novej právnej úpravy verejného obstarávania aj ďalšiu podstatnú novelu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných…

Udalosti uplynulého týždňa

Súdna rada vytvorila päťčlennú komisiu, ktorá by mala posúdiť dopady nálezu Ústavného súdu v otázke zlučiteľnosti členstva v rade s vedením súdu. Jej vznik odhlasovali členovia rady na svojom zasadnutí.

Bezplatná ponúka sieť Wi-Fi a autorská práva

Podľa generálneho advokáta pána Szpunara prevádzkovateľ obchodu, baru alebo hotelu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka sieť Wi-Fi, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete

Hoci voči prevádzkovateľovi možno vydať súdny príkaz smerujúci k ukončeniu tohto porušovania alebo k jeho predchádzaniu, nemožno od neho…