Články

Zmeny v sankciách

Novela daňového poriadku zaviedla od 1. januára motivačné zmeny v sankčnom systéme. Zákon umožní podnikateľom podať dodatočné daňové priznanie (DDP) aj 15 dní po doručení oznámenia o daňovej kontrole a to s nižšími následkami, aké by boli po odhalení nedostatkov daňovou kontrolou. Zároveň sa mení systém výpočtu pokút zavedením časového prvku. Čím…

Ústavný súd Slovenskej republiky v roku 2015 vybavil 15 266 podaní

Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola aj v roku 2015 poznačená tradične vysokým nápadom doručených podaní – návrhov a sťažností a skutočnosťou, že ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti musel zastať svoje úlohy a povinnosti vyplývajúce mu z jeho postavenia v neúplnom zložení 11 sudcov…

Udalosti uplynulého týždňa

Časť zákona o poľovníctve, ktorá pre vydanie poľovného lístka stanovuje povinnosť členstva v Slovenskej poľovníckej komore (SPK), nie je v rozpore s Ústavou SR. Vyplýva to z rozhodnutia pléna Ústavného súdu (ÚS) SR.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Vnútroštátne orgány vykonávajú všeobecný dohľad na účely zabezpečenia práv cestujúcich v leteckej doprave, ale nie sú povinné konať v nadväznosti na individuálne sťažnosti

Táto právomoc im však môže byť priznaná na základe vnútroštátnej právnej úpravy

Poslanci chcú obmedziť používania antibiotík v poľnohospodárstve

Boj proti rastúcej odolnosti baktérii voči dnešným v poľnohospodárstve využívaným antibiotikám si vyžaduje obmedzenie ich používania a vyvinutie nových antimikrobiálnych liekov. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, v rámci ktorého Parlament vo štvrtok zverejnil svoju predstavu aktualizácie právnych predpisov EÚ v oblasti veterinárnych liečiv.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov: Rada sa dohodla na pozícii týkajúcej sa výmeny daňových informácií o nadnárodných podnikoch

Rada sa 8. marca 2016 dohodla na pozícii týkajúcej sa návrhu smernice o výmene daňových informácií o činnostiach nadnárodných podnikov, pričom sa ešte čaká na stanovisko Európskeho parlamentu.

Udalosti uplynulého týždňa

Slovenským okresným a krajským súdom sa v minulom roku podarilo znížiť množstvo agendy, ktorou sú zaťažené. Právoplatne vybavili celkom 1,29 milióna prípadov, čo je o 23.000 viac, ako vlani prijali. Konštatovalo to ministerstvo spravodlivosti (MS), ktoré zverejnilo štatistiky o zaťaženosti súdov a dĺžke súdneho konania za rok…

Voľný obeh verejných listín: zníženie byrokracie pre občanov

Rada 10. marca 2016 prijala pozíciu v prvom čítaní k nariadeniu, ktorým sa uľahčí voľný pohyb občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EÚ.

Zvýšenie základného imania s.r.o. krok za krokom

Uvažujete nad zvýšením základného imania vo Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným? Nasledujúci článok Vám vytvorí konkrétnu predstavu o všetkých potrebných krokoch k jeho uskutočneniu.

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, je povinný podať daňovník, fyzická osoba, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1901,67 eura. Na podanie ostávajú posledné tri týždne.

EK je so Slovenskom v konaní pre smernicu o obetiach trestných činov

Európska komisia (EK) je so Slovenskom v konaní vo veci porušenia právnych predpisov. Slovensko ju neinformovalo o tom, ako do legislatívy zapracovalo európsku smernicu o ochrane obetí trestných činov. Pre TASR to povedala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska odvolal na základe Ústavy SR 45 sudcov vo veku nad 65 rokov. Prezident tak koná v súlade so svojím vyhlásením z 29. apríla 2015, kedy povedal, ako bude postupovať pri odvolávaní sudcov nad 65 rokov. Následne listom informoval predsedov súdov, že ku koncu roka odvolá sudcov nad 65 rokov na návrh Súdnej…

Zmeny súvisiace s cezhraničným vysielaním zamestnancov z pohľadu pracovného práva a vyslanie z pohľadu sociálneho zabezpečenia

Cezhraničné vysielanie zamestnancov je veľmi obľúbený, ale zároveň aj komplikovaný právny inštitút, ktorý prináša pre zamestnávateľa mnoho povinností v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Dovoľujeme si zhrnúť základné povinnosti vyplývajúce z cezhra­ničného vysielania zamestnancov so zameraním na zmeny, ktoré budú účinné od…

Vyhotovovanie kópii autorského diela pre osobnú potrebu v zmysle nového Autorského zákona

1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, podľa ktorého vyhotovovanie kópii autorských diel pre osobnú potrebu bude legálne iba v prípade využitia autorizovaných zdrojov. Aktuálna úprava tak nadväzuje na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z apríla 2014, ktorý definitívne zaujal stanovisko, že akékoľvek…

EÚ posilnila právo na prezumpciu neviny

Rada 12. februára 2016 prijala smernicu o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní.

Rekreačne karty SZÉP a stravovace poukážky Erzsébet

Niektoré aspekty režimov rekreačnej karty SZÉP a stravovacej poukážky Erzsébet, ktoré v Maďarsku umožňujú, aby zamestnávatelia poskytovali svojim zamestnancom vecné výhody za daňovo zaujímavých podmienok, nie sú zlučiteľné s právom Únie

Tieto aspekty predstavujú prekážku slobody usadiť sa a slobodného poskytovania…

Vzdelávanie justície v súťažnom práve a prednáška predsedu Súdneho dvora EÚ

Tlačová správa

AREP Agentúra pre rozvoj európskeho práva dňa 9.2.2016 v hoteli Crowne Plaza Bratislava úspešne zrealizovala prvý termín z cyklu ôsmich vzdelávacích podujatí v oblasti súťažného práva pre justíciu s názvom Európske súťažné právo – sudcovské výzvy v druhej dekáde členstva v EÚ. Podujatie bolo pripravené s podporou Európskej únie…

Niektoré povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11.11.2015

Z dôvodu prijatia nového zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 11.11.2015 (ďalej aj len ako “zákon“) (účinnosť od 18.6.2016) si dovoľujeme poukázať na najvýraznejšie body zákona nevyhnutné pre podnikateľov, ktorí vysielajú…

Zmeny pri dobrovoľnej registrácií DPH

Zámerom zmeny zákona o DPH je zlepšenie podmienok pri registrácii pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a uľahčenie plnenia daňových povinností osobám, ktoré sú platiteľmi DPH. Kvalitu podnikateľského prostredia v oblasti DPH by mali zlepšiť opatrenia, ktorých cieľom je odstránenie administratívnych prekážok podnikania.

Udalosti uplynulého týždňa

V Komisii pre vydávanie záväzných stanovísk generálneho prokurátora bude vládu zastupovať Štefan Grman. Grman je generálnym riaditeľom sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR a tajomníkom Legislatívnej rady vlády.