Články

Prehľad najdôležitejších zmien v Exekučnom poriadku

Koncom novembra parlament výraznou väčšinou schválil rozsiahlu novelizáciu Exekučného poriadku, zákona o súdnych poplatkoch, zákona o bankách a zákona o sociálnom poistení. Dôvodom na prijatie týchto zmien bolo predovšetkým dosiahnutie rýchlejšej a funkčnejšej vymožiteľnosti práva, zefektívnenie vymáhania pohľadávok pre veriteľov a zaručenie…

Sociálné výhody cezhraničného pracovníka

V oblasti sociálnych výhod cezhraničného pracovníka sa dieťa v novozaloženej rodine môže považovať za dieťa nevlastného rodiča

V tejto oblasti sa príbuzenský vzťah nedefinuje z právneho, ale z ekonomického hľadiska v tom zmysle, že dieťa nevlastného rodiča, ktorý je migrujúcim pracovníkom, sa môže domáhať sociálnej výhody, pokiaľ tento…

Udalosti uplynulého týždňa

Ľudia s vyššími príjmami budú na zdravotných odvodoch platiť viac. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní sa totiž od januára zruší. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Jozefa Valockého (Smer-SD) k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Vysielanie zamestnancov do Nemecka na stavebné práce

Vysielanie zamestnancov, predovšetkým v rámci EU, je čoraz aktuálnejšou témou, ktorá má mnoho aspektov a dimenzií. V tomto článku sa venujeme špecifickej situácii – vysielaniu zamestnancov na stavebné práce do Nemecka. Pri tomto type vyslania vznikajú totiž zamestnávateľovi popri „všeobecných“ povinnostiach aj ďalšie, špecifické povinnosti, ktoré…

Elektronickú schránku musí mať zriadenú aj škola

Elektronickú schránku musí mať zriadenú aj škola, keďže je tiež orgánom verejnej moci. Od 1. novembra totiž začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak začali prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok.

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Udalosti uplynulého týždňa

Pravidlá pre náhradu škody pri porušovaní súťažného práva sa budú od 27. decembra meniť. EÚ totiž zjednocuje pravidlá pre nároky plynúce z náhrady škody spôsobenej, respektíve utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a EÚ. Tie majú byť po novom konzistentné, čo zabezpečuje európska smernica, ktorú…

Kniha jázd, áno alebo nie?

Podnikatelia majú možnosť rozhodnúť sa, či si náklady na nákup pohonných látok (ďalej len „PHL“) zahrnú do daňových výdavkov formou i) tzv. paušálnych výdavkov, ii) na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky polohy, kedy sa nevyžaduje vedenie knihy jázd alebo iii)…

Poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu

Podľa generálneho advokáta Szpunara poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu nemôžu byť vyššie ako poplatky za štandardný hovor

Udalosti uplynulého týždňa

Platy ústavných činiteľov, poslancov, členov vlády, s výnimkou sudcov a prokurátorov, ostanú zmrazené aj na budúci rok. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú dnes 125 hlasmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla byť…

P. Pčolinský navrhuje obmedziť odmeny pre exekútorov pri exekúcii

Odmena exekútora pri exekúcii by nemala presiahnuť sumu vymáhanej pohľadávky. Určiť by sa mala ako percento z vymoženého plnenia. V pozmeňujúcom návrhu k novele Exekučného poriadku to navrhol poslanec Peter Pčolinský z klubu Sme rodina. Obmedziť chce aj trovy v exekučnom konaní.

Ostanú od 1. januára 2017 tisíce zahraničných štatutárov bez priameho prístupu do elektronických schránok právnických osôb?

Začiatok roka 2017 predstavuje pre orgány verejnej správy a podnikateľský sektor významný krok smerom k elektronizácii a digitalizácii vzájomného vzťahu. Od 1. januára 2017 pristúpi štát k automatickej aktivácií elektronických schránok pre všetky obchodné spoločností a zapísané organizačné zložky pôsobiace na Slovensku. Uvedeným krokom má byť…

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book)

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book) možno za určitých podmienok stotožniť s vypožičiavaním bežnej knihy

V takejto situácii sa uplatní výnimka verejného vypožičiavania, pri ktorej sa predpokladá najmä primeraná odmenu pre autorov

Udalosti uplynulého týždňa

Slovenské vysoké školy by sa v budúcnosti mohli nechať akreditovať aj medzinárodne akceptovanými akreditačnými orgánmi iných krajín. Slovenská Akreditačná komisia (AK) bude mať možnosť výsledok takejto akreditácie argumentmi spochybniť. Navrhuje to ministerstvo školstva v tézach Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého…

Hmotnoprávne podmienky vyhotovenia kamerového záznamu a jeho procesná prípustnosť

Mnohí ľudia si v súčasnosti chránia vlastné obydlie a vonkajší priestor okolo neho kamerovým informačným systémom (ďalej aj „KIS“). KIS sníma a zaznamenáva nielen osoby, ktoré sú vlastníkmi tohto systému, ale aj tretie osoby. V tomto článku sa budeme zaoberať okrem iného tým, (i) aké sú zákonné podmienky zaznamenávania činnosti tretích osôb…

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Vplyv Brexit-u na medzinárodné insolvenčné právo

Veľká Británia a predovšetkým Anglicko v súčasnosti (ešte stále) bez pochýb predstavuje v rámci EÚ najlákavejšiu destináciu pre riešenie insolvencie.[1] Samozrejme, aj keď takúto konkurznú turistiku môžeme vnímať predovšetkým negatívne, nemožno každý prípad posudzovať paušálne ako škodlivý (bad forum shopping). Za predpokladu, že zmeny súvisiace s…

Platy ústavných činiteľov ostanú zmrazené aj na budúci rok

Platy ústavných činiteľov, poslancov, členov vlády s výnimkou sudcov a prokurátorov majú ostať zmrazené aj na budúci rok. Kabinet schválil návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) novelizovať zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Ministri odobrili aj skrátené legislatívne konanie, parlament tak môže návrh schvaľovať na…

Prezident podpísal protischránkový zákon, má priniesť väčšiu transparentnosť

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To bude od februára úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Zvýšenie základného imania banky

Právo Únie nebráni zvýšeniu základného imania banky bez súhlasu valného zhromaždenia v situácii vážnych problémov hospodárstva a finančného systému členského štátu

Záujmy akcionárov a veriteľov nemôžu za každých okolností prevládať nad všeobecným záujmom stability finančného systému