európske právo

Podľa generálneho advokáta Macieja Szpunara je potrebné vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej tvar Rubikovej kocky

Podstatné vlastnosti sporného označenia – tvar kocky a mriežková štruktúra – sú nevyhnutné na plnenie technickej funkcie, ktorá je vlastná dotknutému tovaru

Minimálna sadzba DPH predĺžená o ďalšie dva roky

Rada prijala 25. mája 2016 smernicu, ktorou sa počas ďalších dvoch rokov zachová minimálna štandardná sadzba DPH vo výške 15 %.

Trhy s finančnými nástrojmi

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 18. mája 2016 v mene Rady schválil dohodu s Európskym parlamentom o oneskorení o jeden rok pokiaľ ide o nové pravidlá pre trhy s cennými papiermi.

Plemenitba zvierat

Rada 17. mája 2016 prijala nové pravidlá týkajúce sa podmienok plemenitby, obchodovania a dovozu plemenných zvierat a ich genetického materiálu do Európskej únie, čím potvrdila dohodu s Európskym parlamentom z decembra 2015.

EP posilnil právomoci Europolu

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť už čoskoro intenzívnejšie bojovať proti terorizmu, počítačovou kriminalite a ďalšími trestnými činmi a rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby. Európsky parlament schválil nové pravidlá fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, ako aj záruky v oblasti ochrany osobných údajov, a…

Nová smernica Európskej únie o tabakových výrobkoch je platná

Rozsiahla štandardizácia balení a budúci zákaz mentolových cigariet v Únii, ako aj osobitná regulácia elektronických cigariet sú v súlade s právom

Ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov

Súdny dvor vyhlasuje maximálne ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov stanovené Komisiou na obdobie 2013 – 2020 za neplatné

Komisia má k dispozícii desať mesiacov na stanovenie nového množstva, pričom predchádzajúce pridelenia kvót nemožno spochybniť

Ochrana spotrebiteľa a insolvenčné konanie

Súdny dvor konštatuje, že povinnosť vnútroštátneho súdu skúmať ex offo, či boli dodržané pravidlá práva Únie na ochranu spotrebiteľa, platí aj v insolvenčnom konaní

V rámci tejto povinnosti musí vnútroštátny súd tiež overiť, či boli informácie, ktoré sa musia uvádzať v zmluvách o spotrebiteľskom úvere, uvedené jasne a…

Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ. Nové pravidlá tiež zadefinujú minimálne štandardy pre využívanie a výmenu údajov policajnými a justičnými…

EÚ PNR: Parlament schválil smernicu o využívaní údajov o cestujúcich v leteckej doprave

Európsky parlament schválil smernicu upravujúcu využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave (EÚ PNR) za účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej kriminality. Nové pravidlá zaviažu letecké spoločnosti poskytovať vnútroštátnym orgánom v krajinách EÚ údaje o svojich…

Vylúčenie z poberania určitých sociálnych dávok

Súdny dvor potvrdzuje, že príslušníkov iných členských štátov možno počas prvých troch mesiacov ich pobytu vylúčiť z poberania určitých sociálnych dávok

Takéto vylúčenie nepredpokladá individuálne preskúmanie

Čo sa varí v legislatívnej kuchyni Európskej únie? Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a vývoj po zneplatnení zásad Bezpečného prístavu

V októbri 2015 prijal Súdny dvor EÚ rozhodnutie v prípade Schrems, ktoré prinieslo živú diskusiu v súvislosti s prenosom osobných údajov občanov Európskej únie do USA. Rozhodnutie Komisie o tzv. Bezpečnom prístave („Safe Harbour“), na základe ktorého bolo možné transferovať osobné údaje bolo vyhlásené za neplatné. Bezpečný prístav deklaroval pre…

Výkon európskeho zatykača

Výkon európskeho zatykača sa musí odložiť, ak existuje skutočné nebezpečenstvo neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania z dôvodu podmienok zadržania dotknutej osoby v členskom štáte, ktorý vydal zatykač

Ak v primeranej lehote nemožno vylúčiť existenciu tohto nebezpečenstva, orgán poverený výkonom zatykača musí rozhodnúť, či je potrebné…

Vymenovanie sudcov Všeobecného súdu

Vlády členských štátov EÚ vymenovali 23. marca 2016 pätnásť sudcov Všeobecného súdu. Všeobecný súd tvorí súčasť Súdneho dvora Európskej únie. Je súdom prvej a poslednej inštancie v prípade väčšiny rozhodnutí Komisie a iných orgánov EÚ vo všetkých oblastiach, v ktorých má Európska únia právomoci. Osem z 15 vymenovaní sudcov Všeobecného súdu sa týka…

Bezplatná ponúka sieť Wi-Fi a autorská práva

Podľa generálneho advokáta pána Szpunara prevádzkovateľ obchodu, baru alebo hotelu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka sieť Wi-Fi, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete

Hoci voči prevádzkovateľovi možno vydať súdny príkaz smerujúci k ukončeniu tohto porušovania alebo k jeho predchádzaniu, nemožno od neho…

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Vnútroštátne orgány vykonávajú všeobecný dohľad na účely zabezpečenia práv cestujúcich v leteckej doprave, ale nie sú povinné konať v nadväznosti na individuálne sťažnosti

Táto právomoc im však môže byť priznaná na základe vnútroštátnej právnej úpravy

Poslanci chcú obmedziť používania antibiotík v poľnohospodárstve

Boj proti rastúcej odolnosti baktérii voči dnešným v poľnohospodárstve využívaným antibiotikám si vyžaduje obmedzenie ich používania a vyvinutie nových antimikrobiálnych liekov. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, v rámci ktorého Parlament vo štvrtok zverejnil svoju predstavu aktualizácie právnych predpisov EÚ v oblasti veterinárnych liečiv.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov: Rada sa dohodla na pozícii týkajúcej sa výmeny daňových informácií o nadnárodných podnikoch

Rada sa 8. marca 2016 dohodla na pozícii týkajúcej sa návrhu smernice o výmene daňových informácií o činnostiach nadnárodných podnikov, pričom sa ešte čaká na stanovisko Európskeho parlamentu.

EÚ posilnila právo na prezumpciu neviny

Rada 12. februára 2016 prijala smernicu o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní.

Rekreačne karty SZÉP a stravovace poukážky Erzsébet

Niektoré aspekty režimov rekreačnej karty SZÉP a stravovacej poukážky Erzsébet, ktoré v Maďarsku umožňujú, aby zamestnávatelia poskytovali svojim zamestnancom vecné výhody za daňovo zaujímavých podmienok, nie sú zlučiteľné s právom Únie

Tieto aspekty predstavujú prekážku slobody usadiť sa a slobodného poskytovania…