európske právo

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil tri rozsudky v prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil tri rozsudky. Prvým rozhodol spoločne o prípadoch Matuschka a ďalší proti Slovenskej republike a Vaňura a ďalší proti Slovenskej republike, druhým rozhodol o prípadoch Balan a ďalší proti Slovenskej republike a Červenčík a ďalší proti Slovenskej republike a tretím rozhodol o prípadoch Bajzík a ďalší…

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Kuc proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení článku 5 ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Povinné premiestnenie žiadateľov o azyl

Generálny advokát Bot navrhuje, aby Súdny dvor zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu povinného premiestnenia žiadateľov o azyl
Tento mechanizmus skutočne a primerane prispieva k tomu, aby mohli Grécko a Taliansko čeliť dôsledkom migračnej krízy z roku 2015

Nemecký zákon o spolurozhodovaní zamestnancov je zlučiteľný s právom Únie

Vylúčenie zamestnancov skupiny, zamestnaných mimo Nemecko, z práva voliť a byť volený vo voľbách zástupcov zamestnancov v dozornej rade nemeckej materskej spoločnosti nie je v rozpore s voľným pohybom pracovníkov

Výkon dopravnej činnosti

Podľa generálneho advokáta Szpunara členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nezákonný výkon dopravnej činnosti v rámci služby UberPop bez toho, aby predbežne oznámili návrh zákona Komisii

Očkovaní

Pri neexistencii vedeckého konsenzu možno chybu vakcíny a príčinnú súvislosť medzi touto chybou a ochorením preukázať súborom závažných, presných a navzájom sa potvrdzujúcich nepriamych dôkazov

Časová blízkosť medzi podaním vakcíny a objavením sa ochorenia, neexistencia osobných alebo rodinných predispozícií zaočkovanej osoby, ako aj značný…

Vzájomné poskytovanie chránených diel

Poskytnutie a správa platformy vzájomného poskytovania chránených diel online, akou je platforma „The Pirate Bay“, môže predstavovať porušenie autorského práva

Hoci dotknuté diela sú sprístupnené online používateľmi platformy vzájomného poskytovania, jej administrátori zohrávajú kľúčovú úlohu v sprístupňovaní predmetných…

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach je v 2. čítaní

Slovensko by malo upraviť rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Právo na pobyt v členskom štáte

Podľa návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Bot, môže mať štátny príslušník tretieho štátu, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, právo na pobyt v členskom štáte, v ktorom sa tento občan zdržiaval, než nadobudol jeho štátne občianstvo a začal rodinný život

S cieľom zabezpečiť potrebný účinok práv priznaných občianstvom Únie by…

Právo na pobyt v Únii

Štátny príslušník krajiny mimo EÚ sa môže ako rodič maloletého dieťaťa, ktoré má európske občianstvo, odvolávať na odvodené právo na pobyt v Únii

Okolnosť, že druhý rodič, ktorý je občanom Únie, by mohol sám vykonávať každodennú a skutočnú starostlivosť o dieťa, je relevantná, no sama osebe nie je dostatočná na zamietnutie povolenia na pobyt.

Zrušení letu

Letecký dopravca je povinný zaplatiť náhradu škody, ak nevie preukázať, že cestujúci bol o zrušení svojho letu informovaný viac ako dva týždne pred plánovaným časom odletu

Platí to nielen vtedy, keď bola prepravná zmluva uzatvorená priamo medzi cestujúcim a leteckým dopravcom, ale tiež v prípade, keď bola táto zmluva uzatvorená prostredníctvom…

Ohlasovacia povinnosť

Povinnosť ohlásiť akúkoľvek sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá je vyššia ako 10 000 eur, sa uplatňuje v medzinárodných tranzitných priestoroch letísk nachádzajúcich sa na územiach členských štátov EÚ

Osoba, ktorá cestuje zo štátu mimo EÚ do iného štátu mimo EÚ, pričom v rámci tranzitu prechádza letiskom nachádzajúcim sa na území…

Predaj multimediálneho prehrávača a autorské právo

Predaj multimediálneho prehrávača, ktorý umožňuje bezplatne a jednoducho pozerať na televíznej obrazovke filmy, ktoré sú nezákonné dostupné na interne, môže predstavovať porušenie autorského práva

Vyhotovenie dočasnej rozmnoženiny diela chráneného autorským právom na tomto prehrávači a získaného zo streamingového vysielania („streaming“) nie je…

Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky: Rada prijala nové pravidlá EÚ

Rada 7. marca 2017 prijala nové pravidlá EÚ, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Vnútorný predpis podniku

Vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu

Napriek tomu pri neexistencii takéhoto pravidla nemožno vôľu zamestnávateľa zohľadniť želanie zákazníka, aby jeho služby už nezabezpečovala zamestnankyňa nosiaca moslimskú šatku, považovať za požiadavku…

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov zahŕňa aj použitie týchto údajov v inom členskom štáte

Rozsiahlo harmonizovaný právny rámec umožňuje zabezpečiť v celej Únii dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov účastníkov rovnakým spôsobom

Sadzby DPH

Zásada rovnosti zaobchádzania nebráni tomu, aby knihy, noviny a časopisy dodávané elektronickou cestou boli vylúčené z uplatňovania zníženej sadzby DPH

Smernica o DPH je z tohto hľadiska platná

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Rada sa dohodla na pozícii k hybridným nesúladom

Rada sa 21. februára 2017 dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá zamerané na odstránenie „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín.

Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci týkajúcej sa prsných implantátov vyrobených z priemyselného silikónu nízkej kvality

Pani Elisabeth Schmittová si v roku 2008 nechala v Nemecku vložiť prsné implantáty vyrobené vo Francúzsku. Keďže počas roka 2010 francúzske úrady konštatovali, že francúzsky výrobca vyrábal prsné implantáty z priemyselného silikónu, ktorý nebol v súlade so štandardmi kvality, dala si pani Schmittová svoje implantáty odstrániť. Výrobca sa…

Humanitárne vízum

Generálny advokát Mengozziho dospel k záveru, že členské štáty majú povinnosť udeliť humanitárne vízum, ak existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že neudelením takéhoto víza budú osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu vystavené mučeniu či inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu

Existencia alebo neexistencia väzieb medzi…