Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
24.1.2014
ID: 1397upozornenie pre užívateľov

Legislatívne zmeny v roku 2014

Prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien, ktoré čakajú podnikateľov od nového roka.

 
 bnt 10 let
 
Podnikatelia

Najväčšie zmeny v právnej úprave od januára 2014 sa spájajú s novelami zákona o dani z príjmov a zákona o DPH.

Zavádzajú sa tzv. daňové licencie, predstavujúce povinnosť právnických osôb zaplatiť minimálnu daň. Právnické osoby budú povinné zaplatiť daň aj v prípade, ak v danom zdaňovacom období zaznamenajú daňovú stratu. Najnižšia výška daňovej licencie predstavuje sumu 480 EUR. Pre platiteľov DPH je výška daňovej licencie 960 EUR. Ak právnická osoba dosiahne obrat viac ako 500.000 EUR je výška jej minimálnej daňovej povinnosti 2.880 EUR.

Po novom môžu podnikatelia umoriť daňové straty rovnomerne maximálne počas 4 rokov. Za zdaňovacie obdobie teda možno umoriť najviac 25% daňovej straty.

Novela zákona o dani z príjmov znižuje sadzbu dane pre právnické osoby z 23% na 22%.

Platiteľom DPH vznikla od nového roka povinnosť podávať kontrolné výkazy. Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane. Sankcia za nepodanie kontrolného výkazu je až 10.000 EUR.

Novela zákona o zdravotnom poistení znižuje maximálnu výšku vymeriavacieho základu odvodov na zdravotné poistenie z vyplatených dividend zo 120-násobku na 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Nový strop bude možné zohľadniť už pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013.

Zamestnávatelia

Od 1.1.2014 je účinná novela zákona o kolektívnom vyjednávaním, ktorá umožňuje rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v rámci odvetvia na zamestnávateľov aj bez ich súhlasu.

Novelou zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci došlo k úprave podmienok zabezpečovania rekondičných pobytov. Skracuje sa doba výkonu práce, ktorá je podmienkou účasti na rekondičnom pobyte. Zamestnávateľ tak bude musieť zamestnancom zabezpečiť rekondičný pobyt častejšie ako doteraz.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia by nemali zabudnúť na svoju povinnosť uviesť do konca roka 2013 do súladu s novým zákonom o ochrane osobných údajov všetky informačné systémy, v ktorých spracúvajú osobné údaje. Táto povinnosť sa môže týkať najmä informačných systémov, ktoré predtým nebolo potrebné registrovať. V rovnakej lehote sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade s novým zákonom.


Mgr. Pavol Benčo

Mgr. Pavol Benčo,
advokátsky koncipient


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk