Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.2.2014
ID: 1541upozornenie pre užívateľov

Návrh ústavného zákona zameraného na obnovenie dôveryhodnosti justície

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a s odborníkmi z právnej teórie pripravilo návrh ústavného zákona zameraného na obnovenie dôveryhodnosti justície. Predmetný návrh, ktorý uverejňujeme v celom znení, bude predmetom politických rokovaní s predstaviteľmi opozície. Z hľadiska obsahu ide o najväčšie zmeny v justícii od prijatia ústavného zákona č. 90/2011 Z. z.

Najdôležitejšie zmeny návrhu ústavného zákona:

1. Posilnenie kompetencií Súdnej rady v oblasti verejnej kontroly súdnictva
Navrhuje sa zavedenie dohľadovej kompetencie súdnej rady. V samotnej zložke súdnej moci sa tak zavádza mechanizmus vytvárajúci predpoklady na to, aby sudcovia spĺňali predpoklady sudcovskej spôsobilosti počas celého výkonu funkcie.
 
2. Sprísnenie kritérií na vstup do sudcovského povolania:
Zavádza sa nový predpoklad pre vymenovanie za sudcu, ktorým je sudcovská spôsobilosť, vyžadujúca morálny štandard a integritu sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie.
Rozhodovať o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti bude Súdna rada Slovenskej republiky. Jej rozhodnutie bude vychádzať z podkladov štátneho orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností (Národný bezpečnostný úrad) a vyjadrenia kandidáta na vymenovanie za sudcu.
 
3. Rozlúčime sa so sudcami, ktorí nie sú dôveryhodní:
Prostredníctvom prechodných ustanovení sa vytvoria podmienky na rozhodovanie o sudcovskej spôsobilosti doterajších sudcov. Všetci sudcovia sa budú musieť podrobiť overovaniu splnenia podmienok sudcovskej spôsobilosti – preveria sa napríklad ich účty a bude sa zisťovať, či nemajú neakceptovateľné prepojenia na podnikateľskú sféru či organizovaný zločin.
 
4. Nezávislosť justície od politických vplyvov (mechanizmus NBÚ-Súdna rada SR-Ústavný súd SR):
O splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti však nebude rozhodovať NBÚ, ale Súdna rada SR po vyjadrení sudcu. Proti rozhodnutiu súdnej rady bude možné podať sťažnosť na Ústavný súd SR. Takýto systém umožní efektívnu očistu justície bez toho, aby bol systém do budúcna zneužiteľný na politické čistky. Zároveň ide o ústavne konformný spôsob očisty justície, keďže neobsahuje neprimeraný zásah zo strany výkonnej moci. Pripomíname, že vláda Ivety Radičovej mala v programovom vyhlásení zavedenie bezpečnostných previerok bez akýchkoľvek poistiek proti politickému zneužitiu.
 
5. Sudcovská etika ako súčasť Ústavy SR
Existencia zásad sudcovskej etiky, ich dôsledné dodržiavanie a vynucovanie v prípade zlyhania sudcu je dôležitým predpokladom pre posilňovanie dôvery občanov v nestranné a nezávislé súdnictvo. Povinnosť Súdnej rady SR vydať zásady sudcovskej etiky v spolupráci o orgánmi sudcovskej samosprávy bude zakotvená priamo v Ústave SR.
 
6. Predseda Najvyššieho súdu nebude môcť byť predsedom Súdnej rady
Predseda Súdnej rady SR bude ústavným činiteľom, ktorého bude menovať prezident. Návrhy na kandidáta predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky budú môcť podávať napríklad predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, záujmové organizácie právnikov, Súdna rada Slovenskej republiky a vedecké inštitúcie. Cieľom je, aby funkciu predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky vykonávala osoba, ktorá je vysokou morálnou autoritou a požíva dôveru tak v justícii, ako aj vo verejnosti.
Na druhej strane sa oslabí vplyv prezidenta na rozhodovanie súdnej rady, keďže už nebude mať právo menovať troch členov súdnej rady, ako je to doteraz, ale iba jedného (predsedu).
 
7. Vyššia zodpovednosť sudcov
V súvislosti s predstavenými zmenami bude potrebné novelizovať viacero obyčajných zákonov, ktoré budú predstavené na stredajšom rokovaní vlády SR. Okrem zmien, ktoré súvisia priamo s navrhovaným ústavným zákonom, sa predložia ďalšie zmeny zamerané na zvýšenie zodpovednosti sudcov:

  • obnovenie funkčnosti disciplinárnych senátov – zavedenie pevných senátov s rozvrhom práce a náhodným prideľovaním spisov
  • regresná zodpovednosť za škodu v prípade subjektívne zavinených prieťahov v konaní
  • sprísnenie kritérií na vyplatenie 13. a 14. platu
  • prísnejšie kontroly práceneschopnosti sudcov
  • prísnejšie podmienky na prácu na doma


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk