ostatné právne odbory

Právná regulácie ochrany osobných údajov

Prijatie GDPR, teda nového nariadenia na ochranu osobných údajov prijatého na pôde EÚ predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej regulácie ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov. Nariadenie nahradí v súčasnosti platnú a účinnú smernicu na ochranu osobných údajov ako aj na Slovensku platný zákon na ochranu osobných údajov s…

Inštitúty „representations and warranties“ pri prevodoch vlastníckeho práva v podmienkach slovenskej právnej úpravy

S rastúcim ekonomickým trendom dochádza aj v podmienkach Slovenskej republiky k nárastu transakcií, v rámci ktorých sa v transakčnej dokumentácii udomácnili inštitúty „representations and warranties“. V tomto článku sa zaoberáme stručným načrtnutím problematiky „representations and warranties“ vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k veciam, tzv.

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná, alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Nová právna úprava inštitútu dovolania v Civilnom sporovom poriadku[1] (ďalej aj „CSP“), v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, prešla koncepčnou zmenou. Nová právna úprava však v praxi vyvoláva viaceré aplikačné problémy. V tomto príspevku sa zameriame na problém týkajúci sa odôvodnenia prípustnosti dovolania. Výklad predmetnej právnej…

Zmeny v slovenskej justícii poslanci posunuli do druhého čítania

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Znovuzrodenie advokátov na Slovensku z pohľadu rozšírenia možnosti poskytovania nových (elektronických) služieb

Advokáti v tomto roku zažívajú takpovediac znovuzrodenie čo do nových služieb, ktoré sú ako jedni z mála subjektov na slovenskom (právnom) trhu oprávnení poskytovať. Zákonodarca zaradil advokáta medzi subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať určité druhy služieb. Jedná sa takmer výlučne o elektronické služby, ktoré majú základ v zákone o…

Nové pravidlá registrácie v registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora. Zákon nahrádza predchádzajúcu právnu úpravu registrácie v registri tzv. konečných užívateľov výhod.

PREZIDENT: Vetoval jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov

Zmena dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolovú sa vráti do Národnej rady SR. Prezident SR Andrej Kiska s ňou totiž nesúhlasí, oslabuje podľa neho úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do vyšších územných celkov. Novelu volebného zákona vrátil preto poslancom na opätovné prerokovanie a navrhuje im vypustiť…

Uznanie a výkon cudzích exekučných titulov v SR

Výkon cudzieho rozhodnutia môže nastúpiť až po jeho uznaní, t.j. po tom ako boli priznané právne účinky tohto rozhodnutia v SR.

Zmeny v používaní jazyka v konaní pred súdmi plénum podporuje

Preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní by mal zabezpečovať súd. Trovy prekladu a tlmočenia by mal hradiť štát. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák v novelách zákonov o Správnom súdnom poriadku a Civilnom sporovom poriadku…

Poslanci zvolili za novú verejnú ochrankyňu práv M. Patakyovú

Novou verejnou ochrankyňou práv bude Mária Patakyová. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR, keď nominantke koaličného Mostu-Híd odovzdali v tajnej voľbe 75 hlasov. Patakyová nahradí vo funkcii Janu Dubovcovú, ktorej sa končí funkčné obdobie 28. marca.

Najvyšší súd SR chce pritiahnuť sudcov na voľné miesta častejšími odmenami

Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová chce výnimku na vyplácanie odmien pre svojich sudcov. Navrhla, aby sa jej súdu netýkalo súčasné obmedzenie v priznávaní sudcovských odmien iba raz za rok, a to v mesiaci november. Častejšími odmenami chce motivovať sudcov z nižších súdov, aby na Najvyššom súde SR…

Cloudové služby a ochrana osobných údajov

Napriek množstvu výhod, ktoré sú s cloudovými riešeniami nesporné spojené, je pri uzatváraní zmluvných vzťahov, na základe ktorých budú cloudové služby poskytované, potrebné dbať okrem iného aj na splnenie podmienok spojených s ochranou osobných údajov.

MS SR: Predložilo na pripomienkovanie balík zmien v sudcovských zákonoch

Sudcovské prostredie prejde zmenami. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) dne 10. 1. 2017 predložilo na pripomienkovanie balík úprav v sudcovských zákonoch. Rieši najmä tri základné okruhy - zavádza hromadný výber sudcov, profesionálne hodnotiace komisie pre hodnotenie práce sudcov a tiež dohľad Súdnej rady…

Kniha jázd, áno alebo nie?

Podnikatelia majú možnosť rozhodnúť sa, či si náklady na nákup pohonných látok (ďalej len „PHL“) zahrnú do daňových výdavkov formou i) tzv. paušálnych výdavkov, ii) na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky polohy, kedy sa nevyžaduje vedenie knihy jázd alebo iii)…

Exekúcie majú byť efektívnejšie

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým pádom zlepšenie prístupu k spravodlivosti. To je cieľom zmien v Exekučnom poriadku, ktoré schválila vláda. Novela je súčasťou reformného balíka, s ktorými prichádza ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Zmeny v zákone o súdnych…

Starostlivosť o deti pod kontrolou

Prevádzkovanie tzv. jaslí či postavenie opatrovateľov detí upraví zákon. Ministerstvo pripravilo zmeny v sociálnych službách na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Ich výsledkom majú byť dostupnejšie a kvalitnejšie služby starostlivosti o deti do troch rokov.

MS SR: Mení podmienky dohľadu nad činnosťou znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dohľad nad činnosťou súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa bude musieť zaobísť bez fyzickej prítomnosti kontrolórov na ich pracoviskách. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhovelo protestu prokurátora a predložilo na pripomienkovanie zmenu vykonávacej vyhlášky k dotknutému statusovému zákonu.

MS SR: Podnikateľom chce ponúknuť rýchly a lacnejší elektronický platobný rozkaz

Zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia, poznačenú druhotnou platobnou neschopnosťou, je snahou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktoré pre podnikateľov pripravuje nový typ elektronického platobného rozkazu. Zavádza ho zákon o upomínacom konaní, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

EP požaduje zmeny označovania energetickej efektívnosti domácich spotrebičov

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A - G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej…

Dostupnejší osobný bankrot, efektívnejšie exekúcie, rýchlejšie vymáhanie nárokov a nový protischránkový zákon

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo veľký balík legislatívnych zmien. Úprava oddlženia fyzických osôb, exekučných konaní a platobných rozkazov má už konkrétnu paragrafovú podobu. Rovnako je pripravený nový protischránkový zákon.