Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
4.8.2015
ID: 2984upozornenie pre užívateľov

Sedem rád ako neprísť v roku 2016 o podporu

Kvôli nesplneniu oznamovacej povinnosti prišlo v roku 2015 o podporu viac ako 1 100 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Preukázateľne si splniť oznamovaciu povinnosť však vôbec nie je jednoduché ani v prípade podpory na rok 2016. Pri uplatňovaní podpory môže výrobca elektriny čeliť viacerým problémom a nejasnostiam.

 
 SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
 
Na zbytočnosť oznamovacej povinnosti, zjavnú neprimeranosť sankcie a možnú nezákonnosť postupu pri odnímaní podpory sme poukázali v sérii už publikovaných článkov.[1] Cieľom tohto článku je poskytnúť výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie praktický návod ako sa vyhnúť problémom pri uplatňovaní podpory a v roku 2016 dosiahnuť jej vyplatenie.
 
Rada č. 1: Nezabudnite na oznamovaciu povinnosť

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE je výrobca elektriny s právom na podporu povinný oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Úrad) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy[2] nasledovné informácie, a to vždy k 15. augustu[3] na nasledujúci kalendárny rok:

 • uplatnenie podpory odberom elektriny za cenu elektriny na straty podľa § 3 ods. 1 písm. b);
 • uplatnenie podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c);
 • predpokladané množstvo dodanej elektriny.

Oznámenie o uplatnení podpory je potrebné doručiť Úradu a príslušnému prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy. Vzhľadom na nejasné znenie prevádzkových poriadkov odporúčame oznámenie o uplatnení podpory doručiť aj subjektu, ktorý prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy poveril výkupom elektriny za cenu elektriny na straty.[4]

Bližšie podrobnosti o spôsobe a forme oznámenia o uplatnení podpory zákon nešpecifikuje. Tieto možno nájsť na internetovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Úrad) a jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Pri uplatňovaní podpory preto odporúčame tieto internetové stránky pravidelne sledovať.

Rada č. 2: Oznámenie doručte Úradu

Na účely uplatnenia podpory Úrad na svojej internetovej stránke zverejnil podrobnejšie inštrukcie a príslušný formulár označený ako „Formulár - Povinnosť výrobcov elektriny predložiť údaje do 30.05.2015“.

Podotýkame, že formulár sa týka plnenia odlišnej zákonnej povinnosti. Úrad však na svojej stránke informuje, že zaslaním tohto formulára si výrobca elektriny zároveň splní aj oznamovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE. Podľa inštrukcie je potrebné formulár zaslať poštou a zároveň emailom.

Rada č. 3: Nezabudnite na prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke postup na uplatnenie podpory, kde sa nachádzajú aj príslušné dokumenty a formuláre. Osobitne poukazujeme na formulár označený ako „Oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. na kalendárny rok 2016“[5]. Podľa inštrukcie spoločnosti je potrebné formulár doručiť poštou alebo emailom na adresy v ňom uvedené. Postup pre uplatnenie podpory je detailne upravený aj v Prevádzkovom poriadku[6], ktorý vyžaduje, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny;
 • platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti;
 • právoplatné cenové rozhodnutie;
 • zoznam určených meradiel spolu s informáciami a podkladmi podľa Prevádzkového poriadku;
 • informácia o stave počítadla určeného meradla na svorkách zariadenia.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Pre účely uplatnenia podpory spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke formulár označený ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2016“. V tejto súvislosti poukazujeme aj na Komunikačný manuál pre výrobcov elektriny, v ktorom sú uvedené inštrukcie pre vyplnenie a doručenie formulára. Vyplnený formulár je potrebné doručiť poštou s označením zásielky ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2016“.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Pre účely uplatnenia podpory spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zverejnila na svojej internetovej stránke formulár označený ako „Oznámenie o uplatnení v zmysle § 4 ods. 2) písm. c) zákona 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“. Podotýkame, že postup pre uplatnenie podpory je detailne upravený aj v Prevádzkovom poriadku[7], ktorý vyžaduje, aby výrobca elektriny k formuláru o uplatnení podpory priložil aj nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o pôvode vyrobenej elektriny;
 • platné povolenie na podnikanie v energetike alebo platné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti;
 • právoplatné cenové rozhodnutie;
 • zoznam určených meradiel spolu s potrebnými informáciami a podkladmi;
 • jednoznačná identifikácia výrobcu elektriny, vrátane údajov potrebných na fakturáciu;
 • identifikácia zdroja (technické parametre zdroja, jednopólovú schému zapojenia zdroja);
 • protokol z funkčných skúšok.

Rada č. 4: Použite viacero spôsobov doručenia

Otázka doručenia oznámenia je pri uplatňovaní podpory kľúčová. Mnohí postihnutí výrobcovia sa s prevádzkovateľom distribučnej sústavy sporia práve v tomto bode. Na jednej strane výrobcovia tvrdia, že oznámenie o uplatnení podpory riadne doručili, na druhej strane prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy tvrdí, že oznámenie buď nedostal vôbec alebo ho dostal oneskorene.

Pri doručovaní oznámení o uplatnení podpory je v prvom rade potrebné riadiť sa inštrukciami Úradu a príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.

Oznámenie o uplatnení podpory neodporúčame doručovať v obálke spolu s inými dokumentami. Všetky dokumenty a formuláre je potrebné riadne opečiatkovať a podpísať štatutárom v súlade so spôsobom konania výrobcu podľa obchodného registra. Všetky požadované prílohy odporúčame posielať ako originál alebo overenú kópiu.

Na dosiahnutie maximálnej právnej istoty je žiadúce doručiť oznámenie o uplatnení podpory viacerými spôsobmi súčasne, a to poštou, emailom a osobne do podateľne.

Pri doručovaní oznámenia o uplatnení podpory prostredníctvom pošty, odporúčame zaslať oznámenie ako doporučenú zásielku s doručenkou a nie iba s podacím lístkom. Na doručenke je vhodné označiť zásielku ako „Oznámenie o uplatnení podpory na rok 2016“.

Existencia doručenky je pri preukazovaní doručenia zásielky mimoriadne dôležitá. Doručenka sa považuje za úradnú listinu, čo znamená, že údaje na nej uvedené sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Po vrátení doručenky je vhodné prekontrolovať, či sú na nej uvedené čitateľne všetky potrebné údaje, predovšetkým, či je na nej zrozumiteľne uvedený dátum prevzatia zásielky a či obsahuje podpis preberajúcej osoby.

Pred odoslaním oznámenia o uplatnení podpory a prípadných príloh si vyhotovte kópiu celej zásielky, ktorú si uskladnite spolu s podacím lístkom ako aj s vrátenou doručenkou.

Rada č. 5: Dajte si pozor pri doručovaní do podateľne

Pri osobnom doručovaní do podateľne považujeme za štandardný postup, kedy sa do podateľne spolu s originálom podania predloží aj jeho kópia, na ktorú sa čitateľne odtlačí pečiatka podateľne. Pečiatka by mala obsahovať meno inštitúcie, dátum prijatia podania, podpis preberajúcej osoby a číslo pridelené podaniu. V prípade, že podanie obsahuje prílohy, pečiatka by mala obsahovať aj počet príloh. Žiaľ, je bežnou praxou, že v podateľni dokumenty iba opečiatkujú, bez uvedenia čísla podania, podpisu príslušnej osoby a počtu príloh.

Ani pečiatka z podateľne však nemusí postačovať. Podľa informácii od niektorých výrobcov elektriny pri osobnom doručení do podateľne prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy došlo v minulosti k prípadu, keď prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odmietol uznať pečiatku na podaní doručenom do podateľne. Takýto postup odôvodnil tým, že kópia podania síce je opatrená pečiatkou, ktorá má znaky pečiatky podateľne, ale v evidencii došlej pošty takéto podanie nie je zaevidované. Odporúčame preto dohliadnuť aj na to, aby Vaše podanie bolo v podateľni riadne zaevidované v evidencií došlej pošty.

Podľa informácii od niektorých výrobcov elektriny nie je možné vylúčiť ani takú situáciu, že ak navštívite podateľňu v popoludňajších hodinách, na Vašom podaní sa môže objaviť pečiatka so zajtrajším dátumom.

Rada č. 6: Oznámenie neodkladajte na poslednú chvíľu

Podľa zákona je výrobca elektriny povinný splniť si oznamovaciu povinnosť a oznámiť požadované údaje „vždy k 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok“.

V praxi sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď výrobca elektriny oznámenie o uplatnení podpory odoslal poštou buď 15.8.2014 alebo niekoľko dní pred uvedeným dátumom, pričom oznámenie bolo prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doručené až po 15.8.2014. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy oznámenie o uplatnení podpory odmietol uznať a oznamovaciu povinnosť považoval za nesplnenú z dôvodu, že oznámenie o uplatnení podpory muselo byť podľa jeho názoru doručené najneskôr 15.8.2014.

Na túto otázku má úplne iný názor Úrad, ktorý vo svojom oznámení zo dňa 8.12.2014 zverejnenom na internetovej stránke uviedol, že „považuje túto povinnosť za splnenú, ak výrobca elektriny doručí oznámenie o uplatnení podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) (...) najneskôr 15. augusta kalendárneho roka osobne do podateľne úradu (...) alebo najneskôr dňa 15. augusta oznámenie odovzdá na poštovú prepravu“.

Vzhľadom na uvedené nezrovnalosti odporúčame oznamovaciu povinnosť splniť v dostatočnom predstihu a oznámenie doručiť Úradu a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy pred 15.8.2015.

Rada č. 7: Pozor na údaje o množstve elektriny

Podľa zákona je výrobca elektriny povinný Úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy oznámiť predpokladané množstvo dodanej elektriny. Tento pojem technicky znamená množstvo elektriny, ktoré výrobca dodá do distribučnej sústavy.

Formuláre Úradu a jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav však vyžadujú aj iné údaje ako napríklad údaje o predpokladanom množstvo vyrobenej elektriny zmeranom na svorkách generátora, predpokladanom množstve elektriny pre technologickú vlastnú spotrebu, predpokladanom množstve elektriny na doplatok a pod.

Aj napriek tomu, že tieto požiadavky idú nad rámec zákona, odporúčame starostlivo vyplniť všetky požadované údaje.

Záver

Pre účely uplatnenia podpory na rok 2016 Úrad ako aj prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vyžadujú od výrobcov elektriny dokumenty a informácie, ktoré idú nad rámec litery zákona. Na základe negatívnych skúseností z roku 2015 odporúčame pri uplatňovaním podpory na rok 2016 poskytnúť Úradu a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy všetky požadované informácie a dokumenty. V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame písomne sa obrátiť na Úrad alebo príslušného prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy so žiadosťou o usmernenie, a to buď priamo alebo prostredníctvom Vašej priemyselnej asociácie.

Prečítajte si prosím aj právne upozornenie.[8]


Pavol Poláček

Pavol Poláček,
partner a konateľ


SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Advokátska kancelária

Polus Tower I
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Tel.: +421 908 625 242
e-mail: ppolacek@semancinpolacek.sk

PFR 2015 - Bankovnictvo a financie - doporučované PFR 2015 - Sporová agenda - velmi doporučované

--------------------------------------------------------------------------------
[*] Článok bol pôvodne zverejnený na dennikn.energia.sk

[1] Články si môžete prečítať tu: Keď trestáme a nevieme prečo; Niekoľko poznámok k zákonnosti odňatia podpory výrobcom elektriny; Stanovisko advokátov k strate podpory výroby elektriny.
[2] Prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav sú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná a.s.
[3] V tomto článku sa zaoberáme výlučne zariadeniami na výrobu elektriny, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 15. augustom 2015.
[4] Ide o spoločnosti ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika a.s.
[5] Podotýkame, že na stránke sa stále nachádza aj formulár označený ako „Oznámenie o uplatnení podpory“.
[6] Odkazujeme najmä na body 6.1.2, 6.1.10 a 6.1.11 Prevádzkového poriadku Západoslovenskej distribučnej, a.s.
[7] Odkazujeme najmä na body 6.1.2 a 6.1.13 Prevádzkového poriadku Východoslovenskej distribučnej, a.s.
[8] Tento článok nie je právnou radou advokáta klientovi a nemôže nahradiť komplexnú právnu radu ohľadom podmienok a spôsobu splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore OZE v konkrétnom prípade konkrétneho výrobcu elektriny. Vzhľadom na viaceré nejasnosti a možnosti rozličnej interpretácie nie je možné vylúčiť, že odlišné osoby by rovnaké ustanovenia vykladali rozličným spôsobom. Rovnako nie je možné vylúčiť, že Úrad, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo súd by dospeli k odlišným záverom, ako sú závery v tomto článku. Článok zohľadňuje stav k 17.6.2015.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk