Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.3.2023
ID: 5683upozornenie pre užívateľov

Štátna tajomníčka MS SR Edita Pfundtner o ochrane novinárov na diskusii počas Media Freedom konferencie

Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP) sú žaloby, kde žalobcovia zjavne neopodstatnenými alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami chcú odradiť novinárov od ich práce a takto ich zastrašiť. Náznakom, že môže ísť o zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce súdne konania je najmä ich neprimeranosť, prehnanosť a nedôvodnosť nároku. Takýmito nárokmi sa zneužije súdne konanie, keďže cieľom nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale obťažovať a umlčať žalovaných (napr. novinárov, ľudskoprávnych aktivistov a pod.).

Európska komisia (EK) predložila odporúčanie a takisto aj návrh smernice, ktorým sa má bojovať proti takýmto žalobám v celej EÚ a poskytnúť tak zvýšenú ochranu hlavne novinárom. „Ochranu novinárov a ich práce vnímam ako elementárnu súčasť demokratickej spoločnosti, ktorá  nesmie tolerovať útoky voči novinárom z dôvodu výkonu ich povolania,“ informovala štátna tajomníčka MS SR, Edita Pfundtner.

Počas konferencie vystúpil aj p. Matthew Caruana Galizia, syn zavraždenej maltskej novinárky Daphne C. Galizia, ktorý informoval o situácii v oblasti SLAPP na Malte. Aj keď na Slovensku nie je definovaný pojem strategických žalôb proti verejnej účasti a teda presná štatistika neexistuje, podľa slov štátnej tajomníčky len za rok 2022 na Slovensku evidujeme približne 10 trestných stíhaní voči novinárom a médiám, čo je neporovnateľne nižšie číslo ako napr. na Malte. „Aj v zmysle tragických udalostí, ktorými sme boli svedkami aj na Slovensku, je žiadúce, aby členské štáty spolu s EK vyvíjali potrebné úsilie na zlepšenie ochrany práce novinárov,“ dodáva štátna tajomníčka.

EK navrhuje zaviesť rámce procesných pravidiel za účelom zabezpečenia možnosti žalovaných účinne sa brániť. Žalovaní by mali mať možnosť požiadať napr. o zábezpeku na pokrytie procedurálnych nákladov a škôd, skoré zastavenie zjavne neopodstatneného súdneho konania alebo nápravné opatrenie (prisúdenie trov konania, náhrada škody a pod.). 

Ako informovala štátna tajomníčka počas konferencie: „Iniciatívu EK v tejto oblasti vnímam pozitívne. Súčasne je však potrebné zdôrazniť, že ochrana novinárov musí byť vyvážená zaručením práva na efektívny prístup k spravodlivosti aj pre tých, ktorí môžu byť poškodení napr. nenávistnými prejavmi a šírením zjavných dezinformácií o ich osobách.“

Ďalším cieľom odporúčania a pripravovanej smernice je odradiť žalobcov od iniciovania zneužívajúcich súdnych konaní. „Na príprave znenia smernice sa aktívne podieľame a následne, po jej schválení, ju budeme transponovať do nášho právneho poriadku. Výsledným obsahom smernice by mala byť taká právna úprava, ktorá poskytne ochranu poctivej novinárskej práci,“ upresňuje štátna tajomníčka.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk