Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
25.9.2023
ID: 5877upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Nariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je prilákať a zároveň uľahčiť príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia, aby sa uplatnili na trhu práce v Slovenskej republike.

Vláda

Novým šéfom ŽSR sa stal Radoslav Štefánek

18. 09. 2023 - Železnice Slovenskej republiky majú nového generálneho riaditeľa. Vo výberovom konaní, ktoré organizovala Správna rada ŽSR, uspel Radoslav Štefánek. Výberové konanie sa vyhlásilo potom, čo generálny riaditeľ Miloslav Havrila v júni požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov. Išlo pritom o prvé výberové konanie po 20 rokoch.

Dočasné vedenie Slovenskej pošty úspešne prešlo výberovým konaním

18. 09. 2023 - Slovenská pošta má nových členov predstavenstva. Minister dopravy Pavol Lančarič vymenoval na základe výsledkov výberového konania do funkcie Vladislava Kupku, Juraja Jakuboviča a Norberta Polievku. Výberové konanie sa uskutočnilo v utorok 12. septembra. Vladislav Kupka a Juraj Jakubovič boli vo funkcii dočasne, teraz úspešne absolvovali výberové konanie na svoju pozíciu.

Islandská vláda odkúpila prebytočné emisné kvóty od Slovenska

18.09.2023 - Ministerstvo životného prostredia, energetiky a klímy Islandu odkúpi jednotky prideleného množstva AUU (tzv. kvóty) potrebné na splnenie svojich redukčných záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu od Slovenska. Minister životného prostredia SR to oznámil počas pracovnej cesty na Island, počas ktorej slovenská delegácia rokovala o opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä prostredníctvom využívania geotermálnej energie.

Ďalší míľnik na ceste k najmodernejšiemu závodu na Slovensku Volvo Car Košice. So spoločnosťou Valaliky Industrial Park podpísali zmluvu o kúpe pozemku.

18. 09. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že spolu so spoločnosťou Volvo Cars je Slovensko o ďalší krok bližšie na ceste k vybudovaniu špičkového výrobného závodu pre výrobu automobilov. V pondelok (18. septembra 2023) bol dosiahnutý významný míľnik podpisom zmluvy o kúpe pozemku medzi štátnou spoločnosťou Valaliky Industrial Park a spoločnosťou Volvo Car Slovakia, čo predstavuje zároveň začiatok aktívnej fázy výstavby nového závodu pri Košiciach. Nielen z pohľadu Slovenska výrazne prispeje k zelenej transformácii, nakoľko nový závod bude vyrábať výhradne elektrické vozidlá, prispeje i ku konkurencieschopnosti Európy v oblasti udržateľnej mobility a priemyslu.

Kompenzácie pestovateľom pšenice vyplatí agrorezort automaticky

19.09.2023 - Mimoriadnu podporu pre domácich pestovateľov pšenice, ktorí utrpeli straty pre zvýšený dovoz tejto komodity z Ukrajiny, vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do konca roka 2023 automaticky. PPA na to využije evidenciu plôch v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), na ktorých sa v roku 2022 pestovala pšenica. V praxi to znamená, že PPA bude vyplácať minimálne 38,42 EUR/ha každému poľnohospodárovi – pestovateľovi pšenice, ktorý riadne zaevidoval plochy, na ktorých v roku 2022 pestoval pšenicu v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), ak tento poľnohospodár zároveň podal žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023.

Vďaka národnému projektu 5 rezortov získalo prístup k automatizovanému analytickému nástroju na identifikáciu informačných operácií

19. 09. 2023 - Ochrana integrity a nezávislosti Slovenska, vrátane jeho informačného priestoru pred zasahovaním zo strany nepriateľských cudzích aktérov, je v 21. storočí nevyhnutnosťou. Centrálne plánované, masívne a koordinované informačné pôsobenie s využitím armády trollov, falošných účtov a siete prepojených aktérov naprieč sociálnymi platformami je súčasťou hybridných operácií zameraných na ovplyvnenie názorov a postojov populácie v mnohých krajinách EU, vrátane Slovenska.

Švajčiarsko podporí ochranu slovenských národných parkov sumou viac ako 23 miliónov eur

19.09.2023 - Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia sa dohodli na finančnej podpore ochrany prírody a biodiverzity v chránených územiach. Na tento účel Švajčiarsko venuje príspevok vo výške 23,5 milióna eur. Financie pomôžu ochrane biodiverzity, rozvoju udržateľného turizmu a podpore ochrany ekosystémov v chránených územiach. Za Slovenskú republiku dohodu dnes slávnostne podpísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Fungujúce obehové hospodárstvo spája súkromný, verejný aj neziskový sektor

19.09.2023 - Čo najdlhšie zachovávať hodnotu výrobkov či materiálov, a naopak, minimalizovať vznik odpadu a využívanie nových zdrojov. Práve to sú kľúčové ciele obehového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia preto podpísalo memorandum o spolupráci s platformou  Circular Slovakia,  vďaka ktorému sa zefektívni výmena skúseností, poznatkov a riešení medzi štátnym, súkromným a neziskovým sektorom v obehovom hospodárstve.

Viac ako 44 miliónov eur na rozvoj slovenských regiónov z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

19.09.2023 - Kvalitné odborné vzdelávanie, ochrana prírody či rozvoj udržateľného cestovného ruchu a zdravého životného štýlu sú oblasti, ktoré podporí druhý Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Rámcovú dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku podpísali dnes za slovenskú stranu štátna tajomníčka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Barbora Lukáčová a za švajčiarskych partnerov štátna tajomníčka Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti Švajčiarska Helene Budliger Artieda.

Teplo zo zeme je veľkou šancou pre Slovensko – pri využívaní geotermálnej energie nám pomôžu aj skúsenosti Islandu

19.09.2023 - Na ceste Slovenska k uhlíkovej neutralite bude zohrávať dôležitú úlohu využívanie geotermálnej energie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) preto zorganizovalo expertnú misiu na Island, ktorý patrí k svetovým lídrom využívania obnoviteľných zdrojov najmä geotermálnej energie. O tejto téme minister Peter Balík hovoril s islandským prezidentom Gudnim Jóhannessonom a tiež s predstaviteľmi miestneho energetického a inovačného sektora. Na ceste sa okrem expertov MIRRI SR zúčastnili tiež zástupcovia ministerstiev životného prostredia, hospodárstva a zástupcovia podnikateľov.

Hodnotiaca misia OBSE k predčasným parlamentným voľbám na Slovensku

19.09.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Mišík prijal 18. septembra 2023 vedúcu volebnej hodnotiacej misie Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir a jej zástupkyňu Tatianu Hilsher-Bogussevich na úvod pôsobenia misie na Slovensku.

Ministerstvo vnútra začína s výstavbou nového Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Bratislava

20. 09. 2023 - Ministerstvo vnútra SR v stredu 20. 9. 2023 spúšťa výstavbu nového Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Bratislava v priestoroch budovy na Tomášikovej ulici v Bratislave. Nové špecializované pracovisko bude slúžiť na zabezpečenie príjmu a spracovania tieňových informácií na tiesňových linkách (112, 155 a 150) a riešenie mimoriadnych udalostí v rámci Bratislavského kraja.

Ministerstvo práce dofinancovalo centrá pre deti a rodiny a finančne podporilo vykonávanie služobnej pohotovosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

20.09.2023 - Od mája tohto roka ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny za pomoci rezortu financií  zabezpečilo dodatočných 14,5 milióna eur na dofinancovanie chodu centier pre deti a rodiny, a to štátnych aj neštátnych. Rovnako tak finančne podporilo aj zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za vykonávanie služobnej pohotovosti.

Rezort zdravotníctva presúva ambulantné pohotovosti pre deti

20.09.2023 - V záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti na Slovensku a zachovania fungovania pohotovostných služieb pre deti minister zdravotníctva Michal Palkovič podpísal vyhlášku týkajúcu sa úpravy pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorá vstúpi do platnosti od 1. októbra. „Ministerstvo zdravotníctva dlhodobo upozorňovalo na kritickú situáciu s pediatrami a hroziace problémy s ambulantnou pohotovostnou službou. Cieľom vyhlášky je v súčasnom kritickom stave nastaviť efektívnu alokáciu personálnych kapacít ako jedno z opatrení na udržanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti. Pripravili sme viaceré návrhy na stabilizáciu situácie s pediatrami a na APS či urgentoch s detailnými mechanizmami a postupmi, ako to bude v praxi fungovať. Niektoré opatrenia sme už realizovali, iné si vyžadujú legislatívne zmeny, pre ktoré sa, bohužiaľ, nepodarilo získať podporu v súčasnom parlamente,“  uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Uľahčujeme príchod mozgov zo zahraničia na slovenský trh práce

20.09.2023 - Nariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je prilákať a zároveň uľahčiť príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia, aby sa uplatnili na trhu práce v Slovenskej republike. Potreba úpravy právneho predpisu vychádza z poznatkov aplikačnej praxe. Zmena sa týka požadovanej úrovne dosiahnutého vysokoškolského vzdelania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú záujem uplatniť sa na slovenskom trhu práce v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR. Po novom sa požiadavka na dĺžku vysokoškolského štúdia upravuje zo štyroch na tri roky pre zamestnania s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR.

Ohrozený kráľ stepí si zaslúži účinnejšiu ochranu

20.09.2023 - konický druh európskych nížin, drop veľký, naďalej ostáva ohrozeným druhom. Príčinou je predovšetkým aj strata biotopov v poľnohospodárskej krajine. Z tohto dôvodu sa podpísalo v roku 2000 Memorandum o porozumení, ochrane a manažmente stredoeurópskej populácie dropa veľkého. Dnes je jeho signatárom 14 krajín, v ktorých sa druh vyskytuje alebo v minulosti vyskytoval. Práve v  týchto dňoch sa v Bratislave konajú dve podujatia zamerané na dropa veľkého - vedecké sympózium a 5. zasadnutie signatárskych krajín memoranda. Spoločným cieľom viac ako 40 účastníkov zo 14 krajín je vyhodnotiť stav populácie drop ,vykonané opatrenia a určiť postup pre ďalšie obdobie. Zástupcom Slovenska pri podpise Deklarácie na ochranu dropa veľkého na území trojhraničného regiónu Maďarska, Rakúska a Slovenska bude štátna tajomníčka MŽP SR Katarína Butkovská.

MF SR predstavilo plán, ako ozdraviť verejné financie bez škrtenia ekonomiky

20.09.2023 - Ak chce Slovensko zastaviť rast miery zadlženosti, musíme v budúcom volebnom období prijať konsolidačné opatrenia vo výške minimálne 5 % HDP. Hovoríme o sume viac ako 6 miliárd eur. V tomto prípade však ide len o nevyhnutnú konsolidáciu na stabilizáciu dlhu so zachovaním ekonomického rastu. Ak by sme k žiadnym opatreniam nepristúpili, dlh do roku 2026 stúpne na takmer 67 % a stane sa pre krajinu neúnosným. To sú závery Ministerstva financií SR, ktoré dnes predstavilo ciele ozdravenia verejných financií. Slovensko na tom vôbec nie je dobre. Podľa údajov Európskej komisie (EK) v súčasnosti napríklad hospodárime s dvojnásobne väčšou „rozpočtovou sekerou“ než priemer EÚ. Kým Slovensku tento rok odhaduje deficit verejných financií na úrovni 6,1 % HDP, priemer EÚ je 3,1 % HDP. Odhadujeme, že bez konsolidačných opatrení by deficit v horizonte najbližších troch rokov výraznejšie neklesol.

Minister Sklenár na ITAPA DEFENCE: Slovensko nie je na križovatke medzi východom a západom

21.09.2023 - Hlavnou témou konferencie ITAPA DEFENCE, ktorá sa koná počas dnešného dňa v banskobystrickom Múzeu SNP, sú inovácie v obrannom priemysle a prínos technológií v oblasti bezpečnosti. Konferencia vznikla v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, pričom jej súčasťou sú prednášky a diskusie s odborníkmi z ministerstva obrany, špecialistami na obranné technológie zo súkromného sektora a zástupcami NATO.

Ľudia s duševným ochorením potrebujú vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primeranú formu psychosociálnej podpory - odborníci na Slovensku sa inšpirovali skúsenosťami kolegov z Holandska

21.09.2023 - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v tomto týždni zorganizovali konferenciu s názvom „Politický dialóg Slovenskej republiky a Holandska  o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore osôb so skúsenosťou s duševným ochorením“. Toto významné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 18. až 20. septembra 2023. Zúčastnili sa ho renomovaní holandskí experti (psychiater a poradca Ministerstva spravodlivosti Holandska v oblasti forenznej psychiatrie, psychiater a odborník na prechod do komunitnej starostlivosti, vedúci manažér ošetrovateľstva v oblasti forenznej psychiatrie a dvaja repatriační experti), ktorí sa o svoje odborné vedomosti a skúsenosti podelili so slovenskými expertmi z oblasti duševného zdravia v rámci viacerých diskusií o priebehu, realizácii a smerovaní práve prebiehajúcej reformy duševného zdravia na Slovensku.

Minister Wlachovský v New Yorku: Je čím ďalej tým jasnejšie, že výzvy a krízy s globálnym dosahom zvládneme, iba ak budeme spolupracovať

21.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský v nedeľu 17. septembra 2023 v New Yorku sprevádzal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú počas jej prijatia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Antónia Guterresa. Rokovali o význame medzinárodného poriadku, plnení cieľov Agendy 2030, ľudských právach i ruskej vojne proti Ukrajine.

Svetový deň bez áut spája Slovensko a Maďarsko

21.09.2023 - Ochrana ovzdušia a životného prostredia nepozná hranice. Potvrdzuje to aj medzinárodné podujatie v slovenskom Štúrove a maďarskom Ostrihome, ktoré sa zameriava na problematiku nadmerného počtu osobných áut v mestách a ich negatívny vplyv na ovzdušie. Slovenskí a maďarskí manažéri kvality ochrany ovzdušia pripravili na 22. septembra vzdelávacie aktivity v mestách na obidvoch brehoch Dunaja. Podujatie je súčasťou aktivít v rámci Svetového dňa bez áut, ktorý je každoročným vyvrcholením kampane Európskeho týždňa mobility (ETM).

Ocenili sme osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

21.09.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera odniesli ocenenie za sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022. Ocenenie Sociálny čin roka je symbolom jednej z najkrajších a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti – solidarita a sociálna zodpovednosť.

Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie

21. 09. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k plánovanému projektu spolufinancovaného cez Program Slovensko 2021-2027  „Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)“.

Minister Wlachovský v Bezpečnostnej rade OSN: Máme kolektívnu povinnosť urobiť všetky možné kroky, aby sme zabránili Rusku držať svet ako rukojemníka jeho imperialistických chúťok

21.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 20. septembra 2023 v New Yorku na otvorenej debate Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN). Jej témou bolo „Udržiavanie účelov a princípov Charty OSN cez efektívny multilateralizmus: zachovanie mieru a bezpečnosti na Ukrajine.”

Minister Sklenár rokoval s dezignovanou kanadskou veľvyslankyňou o možnostiach rozširovania obrannej spolupráce

21.09.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes prijal v priestoroch rezortu dezignovanú veľvyslankyňu Kanady Cheryl Cruz. Obsahom bilaterálneho rokovania boli témy súvisiace s vojnou na Ukrajine, aktuálne procesy v rámci NATO, budúcnosť príspevku SR do Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Lotyšsku, modernizácia Ozbrojených síl SR, ako aj téma ženy, mier a bezpečnosť. V úvode stretnutia šéf slovenského rezortu obrany privítal otvorenie veľvyslanectva Kanady na území SR. „Verím, že toto rozhodnutie prispeje k ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami, a to aj v oblasti bezpečnosti a obrany,“ povedal M. Sklenár na margo toho, že Kanada počas uplynulých mesiacov rozšírila svoje diplomatické zastúpenie vo viacerých krajinách východného krídla NATO, vrátane Slovenska, na plnohodnotné veľvyslanectvá.

Voličom ostávajú posledné dni na hlasovanie poštou či vybavenie hlasovacieho preukazu

21. 09. 2023 - V poradí deviate parlamentné voľby v ére samostatnej SR sa uskutočnia v sobotu 30. septembra v čase od 7:00 do 22:00 h. Otvorených bude 5 996 volebných miestností. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová vo štvrtok 21. septembra informovali o dôležitých faktoch a lehotách pre voličov a kandidujúce politické subjekty.

Poznáme laureátov 26. ročníka ankety Vojenský čin roka

22.09.2023 - V poradí už 26. ročník ankety Vojenský čin roka 2022, ktorej cieľom je vyzdvihnúť mimoriadne činy príslušníkov rezortu obrany, ale aj bežných občanov, má svojich víťazov. Laureáti si prebrali ocenenia za účasti vedenia rezortu obrany a Ozbrojených síl SR, ako aj profesionálnych vojakov a čestných hostí. Cieľom ankety VČR je oceniť významné skutky príslušníkov rezortu obrany, ktoré svojím humánnym charakterom a morálnym posolstvom presahujú rámec plnenia služobných povinností. V ankete dostávajú priestor aj činy ľudí, ktorí v rezorte nepracujú, no svojou aktivitou šíria pozitívne posolstvo o Ozbrojených silách Slovenskej republiky, vojenskej histórii a pod.

Minister Wlachovský v New Yorku: Obdivujem odvahu a neúnavnú angažovanosť všetkých, ktorí bojujú za slobodné, demokratické, nezávislé a bezpečné Bielorusko

22.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 21. septembra 2023 v New Yorku s prejavom na podujatí k ohrozeniu nezávislosti Bieloruska a k medzinárodnej odpovedi. Na okraj 78. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) stretnutie zorganizovali zástupcovia Európskej únie (EÚ), Nemecka a Litvy, osobne sa zúčastnila aj líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská. Cieľom podujatia bolo poukázať na pretrvávajúce porušovanie ľudských práv režimom Alexandra Lukašenka v Bielorusku a diskutovať o efektívnych nástrojoch medzinárodného spoločenstva voči režimu a na podporu ľudí bojujúcich za slobodu.

Prezident

Prezidentka sa stretla s krajanmi v New Yorku

17.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová začala svoju pracovnú cestu v USA v nedeľu 17. septembra 2023 stretnutím s krajanmi žijúcimi v New Yorku. Ako povedala, uprostred Manhattanu našla kúsok Slovenska. Prezidentka sa zúčastnila na omši v kostole sv. Jána Nepomuckého. Tunajšiu rímskokatolícku farnosť založili prisťahovalci zo Slovenska už koncom 19. storočia a odvtedy je miestom, kde sa pravidelne stretávajú krajania žijúci v New Yorku.

Prezidentka vystúpila na Samite trvalo udržateľného rozvoja

18.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pondelok 18. septembra 2023 na Samite trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí začiatku tohtoročného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Odstránenie chudoby, znižovanie nerovností, či podpora spravodlivého a ekologického hospodárenia nie sú podľa prezidentky len diskusné témy, ale najmä konkrétne ciele, ktoré sme sa zaviazali naplniť do roku 2030. Počet ľudí ohrozených chudobou stále rastie nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Zväčšujú sa aj hospodárske rozdiely medzi krajinami a klimatická kríza už teraz spôsobuje nevyčísliteľné hospodárske straty a obete na ľudských životoch.

Stanovisko prezidentky k vyjadreniam M. Žilinku

18.09.2023 - Stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej k vyjadreniam generálneho prokurátora Maroša Žilinku:Prezidentka sa k téme využívania paragrafu 363 vždy stavala vecne a odborne a k možnosti podania disciplinárneho návrhu na generálneho prokurátora sa vyjadrovala iba v spojitosti s otázkami novinárov. Za krokmi prezidentky smerom k Ústavnému súdu je presne opačný úmysel, než prezentuje generálny prokurátor - prezidentke ide o vyriešenie sporných ústavnoprávnych otázok bez ohľadu na osobu generálneho prokurátora alebo osobu prezidentky, a teda o výklad ústavy, ktorý bude platný voči všetkým. Tento postup môže byť nápomocný aj pre samotnú činnosť generálneho prokurátora, a preto slová Maroša Žilinku o dlhodobom zneisťovaní verejnosti o zákonnosti jeho postupu zo strany prezidentky nemajú s realitou nič spoločné. V prípade aktuálneho podania na Ústavný súd ide predovšetkým o vyriešenie spornej ústavnoprávnej otázky, či môže generálny prokurátor odmietnuť prezidentke poskytnúť svoje rozhodnutia pre výkon jej právomocí. Napriek zjavne osobnej rovine zo strany generálneho prokurátora sa prezidentka k mnohým výzvam na podanie disciplinárneho návrhu stavia vecne a bez argumentov tomuto tlaku nepodľahla. Akýkoľvek záujem o živé kauzy prezidentka dôrazne odmieta.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk