Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.3.2014
ID: 1683upozornenie pre užívateľov

V roku 2013 všeobecné súdy až v 20 prípadoch nerešpektovali nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky na prieťahy v súdnom konaní

V období od 1. januára do 31. decembra 2013 konštatoval ústavný súd vo svojich nálezoch opakované prieťahy v 20 nálezoch, z toho v 19 prípadoch išlo o okresné súdy a v 1 prípade išlo o Krajský súd v Bratislave.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) venuje v rámci Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“ zvláštnu pozornosť okrem extrémnych prieťahov najmä kategórii tzv. opakovaných prieťahov, teda prieťahov, v ktorých ústavný súd opakovane konštatoval porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v tom istom konaní pred všeobecným súdom.

V období od 1. januára do 31. decembra 2013 konštatoval ústavný súd vo svojich nálezoch opakované prieťahy v 20 nálezoch, z toho v 19 prípadoch išlo o okresné súdy a v 1 prípade išlo o Krajský súd v Bratislave.

Ústavný súd hore uvedeným projektom monitoruje efektívnosť výkonu svojich rozhodnutí - nálezov, v ktorých bolo vyslovené porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote a týmto sa snaží skrátiť dĺžku konaní pred všeobecnými súdmi. Ústavný súd sa realizáciou vlastného projektu priblížil cieľom, ktoré sleduje Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) prostredníctvom „Porovnávacieho prehľadu súdnictva v Európskej únii“.

Zámery „Porovnávacieho prehľadu súdnictva v Európskej únii“, ktorý predstavila Európska komisia pre efektívnosť súdnictva v marci 2013 a Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ sa stretávajú v takých kľúčových zisteniach, akými sú monitorovanie, hodnotenie ale predovšetkým dĺžka trvania súdnych konaní.

S ohľadom na dlhotrvajúci cieľ ústavného súdu prispieť k odstraňovaniu nedostatkov v systéme slovenského súdnictva, najmä k odstraňovaniu prieťahov v súdnom konaní, je nepochybne pozitívnym impulzom, že implementáciou Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ ústavný súd už v roku 2010 do istej miery predznačil trend, akým sa v súčasnosti uberá Európska únia so svojím „Porovnávacím prehľadom súdnictva v Európskej únii“.

„Ústavný súd analyzuje aj príčiny prieťahov. Vo väčšine prípadov nebola zdĺhavosť konania odôvodnená právnou alebo skutkovou zložitosťou veci. K najčastejším dôvodom zistených prieťahov patrili nesprávna organizácia práce, neefektívnosť uskutočňovania procesných úkonov, nedokonalé poznanie obsahu samotnej veci, odborná nepripravenosť na pojednávanie, neodborné vedenie jednotlivých pojednávaní, predčasné vydanie rozhodnutia bez náležitého zistenia skutkového stavu veci a následné zrušenie súdom vyššej inštancie. Porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote po tom, ako už takéto porušenie bolo ústavným súdom vyslovené raz alebo aj dvakrát v tom istom konaní, považujem za mimoriadne závažné,“ upozorňuje predsedníčka ústavného súdu.

Aj keď v niektorých prípadoch ústavný súd pripustil určitú mieru faktickej zložitosti namietaného konania podľa predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej táto skutočnosť nemôže zbaviť okresné súdy zodpovednosti za zdĺhavé konania: „Aj preto o našich zisteniach pravidelne informujeme Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré môže iniciovať disciplinárnu zodpovednosť sudcov,“ podčiarkla predsedníčka ústavného súdu.


Zdroj: Ústavný súd SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk