11.8.2022
ID: 5498upozornenie pre užívateľov

Voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022

V roku 2022 sa budú konať voľby do orgánov územnej samosprávy. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky ich vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., v zmysle ktorého sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať v rovnaký deň: 29.10.2022. Rozhodnutie okrem iných stanovuje lehotu na určenie volebných obvodov, lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností, ako aj lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov.

Voľby do orgánov územnej samosprávy sa však predtým nikdy nekonali v rovnaký deň. Predchádzajúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v rokoch 2010, 2014 a 2018, kým predchádzajúce voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili v rokoch 2009, 2013 a 2017.

Konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 195a až 195d. Z tohto právneho predpisu vyplýva okrem iných, že po vykonaní volieb sa ako prvé zisťujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov. Volebné urny volieb do orgánov samosprávy obcí sa pre účely sčítania hlasov otvoria až po sčítaní hlasov odovzdaných vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Volebné okrsky a volebné miestnosti budú totožné pre obe voľby, preto aj okrsková volebná komisia bude plniť svoje úlohy pre účely oboch volieb. Členovia a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú za deň konania volieb nárok na dvojnásobnú odmenu.

Okrem vyššie uvedeného stojí za poznamenanie, že dňom 31.05.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, hlasovať vo týchto voľbách.

Je pritom podstatné, že postup podľa tohto zákona sa uplatní v prípade, ak sa k 30.09.2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré s takou osobou prišli do úzkeho kontaktu.

Oprávnený volič, ktorý má právo hlasovať v spojených voľbách a má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách. Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách, sa určujú špeciálne volebné obvody. Pre každý špeciálny volebný obvod sa zriaďuje špeciálna volebná komisia a územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie vyhotoví špeciálne zoznamy voličov pre obe voľby osobitne. Oprávnený volič hlasuje do špeciálnych schránok, keďže sa vytvorí špeciálna schránka pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a špeciálna schránka pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Tieto schránky oprávnenému voličovi prinesú členovia špeciálnej volebnej komisie a vyzvú ho na hlasovanie.

Oprávnený volič môže odmietnuť hlasovanie v jedných alebo druhých voľbách podľa vlastného uváženia. Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred vyslanými členmi špeciálnej volebnej komisie. Po skončení hlasovania voličov zapísaných v špeciálnych zoznamoch voličov príslušného volebného obvodu vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie odovzdajú schránky príslušnej okrskovej volebnej komisii, ktorá ich zapečatí a odloží vo volebnej miestnosti tak, aby sa zabránilo manipulácii s nimi. Hlasy odovzdané do špeciálnych schránok sa po skončení volieb a otvorení všetkých volebných schránok zmiešajú.

Zaujímavosťou je, že zákon č. 185/2022 Z. z. upravuje aj výšku odmeny členov špeciálnej volebnej komisie: za členstvo v špeciálnej volebnej komisii je odmena vo výške 30 EUR a za výkon funkcie vyslaného člena špeciálnej volebnej komisie mu patrí odmena 170 EUR. Vodič zabezpečujúci prepravu vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie sa na účely odmeňovania považuje za člena špeciálnej volebnej komisie a patrí mu odmena 170 EUR. Odmenu im vypláca určená obec. Zapisovateľovi patrí odmena vo výške odmeny zapisovateľa okrskovej volebnej komisie ustanovenej pre spojené voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z.

Aktuálne je nad rámec vyššie uvedeného v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Pripravovaná novela má za cieľ skvalitnenie podmienok činnosti okrskových volebných komisií, a to zavedením elektronizácie vyhotovovania a zasielania zápisníc o výsledku volieb pre volebné komisie všetkých stupňov. Okrem toho sa má novelou dosiahnuť úprava pravidiel vedenia volebnej kampane a zjednotenie obdobia tzv. volebného moratória. Majú sa tiež vytvoriť legislatívne podmienky k uplatňovaniu povinnosti pre kandidujúce subjekty financovať volebnú kampaň z osobitného transparentného účtu, keďže aktuálne je zákonná úprava nejednotná.

Vítaným bude najmä zavedenie elektronizácie vyhotovovania a zasielania zápisníc, keďže aktuálne využíva elektronickú formu spracovania zápisníc zhruba 80% okrskových volebných komisií. Novelou sa tak môže dosiahnuť vytvorenie rovnakých podmienok pre činnosť všetkých volebných komisií. Čo sa týka vedenia transparentného účtu, zákon o bankách neustanovuje povinnosť zriadiť pre kandidujúce subjekty osobitný účet na vedenie volebnej kampane, avšak zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani im zriadenie tohto účtu na vedenie volebnej kampane ustanovil ako povinnosť, preto je na mieste tento nesúlad odstrániť navrhovanou novelou, ku ktorej sa môže verejnosť vyjadriť až do 08.08.2022.

Záverom môžeme konštatovať, že aktuálne zmeny vo volebných zákonoch naznačujú, že voľby do orgánov územnej samosprávy by mohli v roku 2022 prebiehať plynulejšie, efektívnejšie, a transparentnejšie, ako predchádzajúce voľby, čo bude rozhodne v prospech demokratickej spoločnosti.JUDr. Andrej Horňák,
advokátsky koncipient – associate
 

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09  Bratislava
 
Tel.:    +421 2 321 130 31
e-mail:    office@actlegal-mph.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk