Články a komentáre

Ochrana práv minoritných akcionárov

Cieľom tohto príspevku je ozrejmiť základnú ochranu tzv. minoritných akcionárov v zmysle Obchodného zákonníka v rámci ich účasti na majetku akciovej spoločnosti formou vlastníctva jednotlivých akcií a to najmä so zameraním na právo akcionára na podiel na zisku.

Pôžičky od nebankových subjektov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely k zákonu č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších…

Tretia zbraňová amnestia by mala platiť od 1. decembra

Minister vnútra SR Robert Kaliňák v piatok 1. augusta 2014 avizoval v poradí tretiu zbraňovú amnestiu. Návrh príslušnej novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Udalosti uplynulého týždňa

Prokuratúra by sa mala personálne posilniť. Prisľúbil to po rokovaní vlády minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Reagoval na minulotýždňové slová generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, že prokuratúre chýbajú prokurátori.

Sloboda postupu členských štátov pri overovaní sexuálnej orientácie uvádzanej žiadateľom o azyl je obmedzená Chartou základných práv

Hoci členské štáty majú právo overiť dôveryhodnosť takýchto tvrdení, niektoré metódy overenia, ako sú lekárske a pseudo-lekárske vyšetrenia, intruzívny výsluch a požadovanie dôkazu o sexuálnych aktivitách, sú nezlučiteľné s Chartou základných práv

Príčiny porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) v záujme efektívnejšieho realizovania výkonu rozhodnutí ústavného súdu a zabránenia opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní od začiatku roku 2010…

Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

Dňa 14.5.2014 poslanci NRSR schválili novelu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (zákon). Jednou z noviniek v rámci ochrany hospodárskej súťaže bude právo na finančnú odmenu za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

Návrh reformy súdneho konania

​Po Správnom súdnom poriadku bola predložená na odbornú diskusiu ďalšia časť rekodifikácie civilného práva procesného – Civilný sporový poriadok.

Udalosti uplynulého týždňa

Súdy by mali považovať zásielky pre občanov za doručené aj vtedy, ak si ich neprevezmú na adresách uvedených v Registri obyvateľov SR. Navrhuje to Ministerstvo spravodlivosti SR v novom zákone o riešení sporov na súdoch – civilnom sporovom poriadku. Rezort ho dnes predložil na verejnú diskusiu, do pripomienkového konania by mal ísť v…

Morbídna obezita môže predstavovať „zdravotné postihnutie“ na účely smernice o rovnosti zaobchádzania v zamestnaní

Aj keď neexistuje samostatná všeobecná zásada práva EÚ zakazujúca diskrimináciu z dôvodu obezity, morbídna obezita môže byť zahrnutá do pojmu „zdravotné postihnutie“, ak je takého stupňa, že bráni plnému zapojeniu do profesijného života na rovnoprávnom základe s ostatnými zamestnancami.

Zmluva medzi Slovenskom a USA o sociálnom zabezpečení

Legálne odpracované roky v USA sa od 01.05.2014 započítajú k vzniku nároku na dôchodok.

Rozhodnutie ESĽP v prípade Čačko proti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „európsky súd“) vyhlásil rozsudok v prospech Slovenskej republiky v prípade Čačko proti Slovenskej republike.

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti

Najmä v posledných rokoch bolo v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej krízy mnoho zamestnávateľov nútených pristupovať k rôznym organizačným zmenám, a niektoré z nich viedli až k znižovaniu počtu zamestnancov.

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci Národnej rady SR Július Brocka a Alojz Přidal (obaja KDH) chcú verejným funkcionárom počas výkonu ich funkcie zakázať advokátsku prax. Navrhujú to v novele zákona o advokácii.

Vrátenie sa do členského štátu, aby sa v ňom vykonávalo povolanie advokáta pod titulom udeleným v inom členskom štáte, nepredstavuje zneužívajúci postup

Pre štátnych príslušnikov Únie je právo zvoliť si členský štát, v ktorom získajú svoj titul, a členský štát, v ktorom budú vykonávať svoje povolanie, súčasťou výkou základných slobôod zaručených Zmluvami

MH SR mení zákon o reklame, chce zabrániť zavádzaniu spotrebiteľa

(TASR) Zabezpečiť ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcim konaním podnikateľov je cieľom ministra hospodárstva Pavla Pavlisa. Do medzirezortného pripomienkového konania predložil novelu zákona o reklame, ktorá prináša nový pojem - charitatívna reklama.

Modernizácia súdov vstupuje do ďalšej fázy

Ministerstvo spravodlivosti SR podpísalo zmluvy na realizáciu ďalších projektov elektronizácie justície. Účastníci konania si budú môcť prezerať súdny spis cez internet, súdy budú mať možnosť vypočúvať cez videokonferencie a zlepší sa zverejňovanie súdnych rozhodnutí na webe. To je len niekoľko z viacerých výhod, ktoré súdom prinesie projekt…

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Dňa 25. marca 2014 bol Národnou radou SR schválený nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon”), na základe ktorého dôjde s účinnosťou od 13. júna 2014 k významným zmenám v…

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Prezident Andrej Kiska opäť odmietol podpísať novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá sprísňuje pravidlá pre sudcov a podľa ktorej bude hlasovanie Súdnej rady SR tajné. Právna norma bude teda platiť bez podpisu hlavy štátu.

Znázornenie zariadenia predajne prostredníctvom jednoduchej kresby môže byť zapísané ako ochranná známka

Znázornenie zariadenia predajne, akou je vlajková predajňa „Apple“, možno za určitých podmienok zapísať ako ochrannú známku. Takéto znázornenie musí byť ale vhodné na odlíšenie tovaru alebo služieb jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.