24.6.2022
ID: 5449upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Františka Sedlačka

JUDr. František Sedlačko, PhD. LL.M. je zakladateľom a riadiacim partnerom bratislavskej advokátskej kancelárie SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. V advokácii pôsobí nepretržite od roku 2002. Je členom redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, skúšobného senátu SAK pre advokátske skúšky a pracovných skupín SAK pre súkromné právo a pre veci advokátske. Pôsobí ako externý člen skúšobných komisií Právnickej fakulty UK a skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR pre justičnú skúšku. Je prísediacim sudcom disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu SR.

V období 2015 – 2020 bol členom Komisie MS SR pre rekodifikáciu súkromného práva, ako vedúci pracovnej skupiny pre záväzkové právo. Venuje sa verejnej prednáškovej činnosti na odborné témy z oblasti občianskeho a obchodného práva; je spoluautorom tzv. veľkých komentárov (C.H. Beck) k Občianskemu zákonníku a Civilnému sporovému poriadku, komentára k vyhláške o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a vysokoškolskej učebnice z civilného práva procesného. Je autorom viac než 100 odborných článkov a redakčných príspevkov prevažne z oblasti občianskeho a obchodného práva.

 

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Najvyššou hodnotou je sloboda. A advokácia je slobodným povolaním v pravom zmysle slova. Zároveň je to veľmi intenzívna práca s ľuďmi a pre ľudí, čo v mnohých prípadoch prináša vzácny pocit zadosťučinenia a presvedčenie, že robíte „správnu vec“. V neposlednom rade je to krásne (až romantické) povolanie, plné nevyčerpateľného množstva kreatívnych možností.

2. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Viac či menej v podstate denne. Človek si intenzívne pamätá skôr tie negatívne prekvapenia, ale ani o pozitívne prekvapenia nie je v advokácii núdza. Je to dynamické povolanie a neustále zmeny a prekvapenia sú jednoducho pravidelne na programe.

3. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Priamu a pozitívnu odpoveď na túto otázku zrejme nemožno formulovať, ak má byť zachovaný adekvátny nadhľad a racionálny prístup. Je však nesporné, že vo všeobecnosti čelíme neprehľadnej legislatívnej hypertrofii, ktorá je ťažko zrozumiteľná a neefektívna. Bohužiaľ, umenie normotvorby je v našich podmienkach nedocenené. Určite by bolo namieste produkovať menej, s výrazne vyššou kvalitou a dlhšou životnosťou.          

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Dostatočne dlhá na to, aby som sa posledné dni už intenzívne tešil do práce.

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Najviac mi učarovalo občianske právo procesné, ale veľmi ma bavilo aj občianske právo hmotné a teória práva. S nevôľou som sa vzdelával v oblasti daňového a finančného práva.

6. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
So súčasnými študentmi práva prichádzam pomerne intenzívne do kontaktu a nemyslím si, že sú badateľné nejaké zásadné rozdiely. Naďalej je medzi nimi dostatočný výskyt nadšencov práva, ktorí majú pred sebou sľubnú profesionálnu kariéru. Veľký rozdiel je však v množstve a variabilite príležitostí, ktoré majú zľahka na dosah. Vedie to k strate životnej orientácie a k neustálym pochybnostiam o správnosti voľby jednej z množstva alternatív.        
 
7. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Pokiaľ ide o advokáciu, že je to úžasné a zmysluplné povolanie, ktoré dokáže človeka uchvátiť na celý život. Zároveň je to však rehoľa, ktorá nie je vhodná pre každého a vyžaduje si plné nasadenie bez kompromisov.  

8. Máte nejaký srdcový zákon?
Ako nadšenec zmenkového práva by som určite vyzdvihol aktuálny zmenkový zákon z roku 1950. Imponuje mi jeho stručnosť a priamočiarosť, ktorá však paradoxne vyžaduje hlbšiu znalosť problematiky a určité skúsenosti. Navyše pociťujem nostalgiu nad zmenkovým právom ako takým, keďže v dôsledku mnohopočetných nevhodných legislatívnych zásahov (zrušenie zmenkového konania a zmenkového platobného rozkazu, vylúčenie uspokojenia zmenkových nárokov v rámci oddlženia a pod.) sa zo zmenky postupne stáva nepraktický a obsolentný inštitút, ktorý bude zrejme časom vyučovaný už iba na katedre dejín. A to je podľa môjho názoru veľký omyl, ktorého mi je ľúto.     

9. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Pri prevažne sedavej kancelárskej práci advokáta je podľa môjho názoru nevyhnutným relaxom aktívny šport. V akejkoľvek pravidelnej a intenzívnej podobe. Vtedy je to relax v pravom zmysle slova, pri ktorom môže preťažená hlava úplne vypnúť a sústrediť sa na niečo zábavné, hravé a náročné po fyzickej stránke.

10. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
Vždy ma lákali povolania, ktoré si vyžadujú výnimočné nadanie jednotlivca. Za podmienok formulovaných v otázke by som chcel byť spisovateľom, aj keď môj talent na toto povolanie je otázny až nepravdepodobný.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk