Články

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Iba krátko po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj bola dňa 7. decembra 2016 schválená novela tohto zákona, ktorou zákonodarca reagoval na kritické ohlasy odbornej verejnosti s cieľom odstrániť nedostatky zavedenej právnej úpravy.

Sadzby DPH

Zásada rovnosti zaobchádzania nebráni tomu, aby knihy, noviny a časopisy dodávané elektronickou cestou boli vylúčené z uplatňovania zníženej sadzby DPH

Smernica o DPH je z tohto hľadiska platná

MS SR: Zverejnilo zámer zvýšiť paušálne náhrady pre prísediacich sudcov

Odmena prísediacich sudcov z radov občanov, ktorí sú súčasťou senátov okresných súdov v trestnom konaní, sa zvýši. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti, ktoré zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely príslušnej ministerskej vyhlášky.

Úvahy nad povahou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa CSP

Účinnosťou Civilného sporového poriadku[1] (ďalej aj „CSP“) došlo v oblasti civilného sporového konania v SR k viacerým zásadným zmenám. Jednou z týchto zmien, ktorá významne ovplyvní aktivitu a stratégiu strán sporu a ich právnych zástupcov, je rozšírenie uplatňovania koncentrácie konania.

Udalosti uplynulého týždňa

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý schválila vláda.

Prokurátor v španielskom práve

Tak ako u nás, aj v španielskom právnom systéme sa v súdnych konaniach stretneme s inštitúciou prokuratúry, avšak tento pojem má úplne iný význam ako v slovenskom práve. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť podstatu a funkcie prokuratúry v Španielsku.

Nové pravidlá registrácie v registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora. Zákon nahrádza predchádzajúcu právnu úpravu registrácie v registri tzv. konečných užívateľov výhod.

SÚDNA RADA: Vyjadrila znepokojenie nad zámerom poľskej vlády v oblasti justície

Súdna rada SR je znepokojená zámerom vlády Poľskej republiky na zmenu zloženia súdnej rady v tejto krajine. Uviedla to predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. Členovia rady na zasadnutí jednohlasne prijali uznesenie, ktoré podporuje snahu poľských kolegov o zachovanie existujúceho modelu kreovania ich súdneho orgánu.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska opätovne nepodpísal novelu zákona o štátnej službe. Zmeny však budú platiť, keďže poslanci jeho prvé veto prelomili na februárovej schôdzi parlamentu. Kiska zákon prvýkrát vetoval, pretože podľa jeho slov narúša vyváženosť postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Rada sa dohodla na pozícii k hybridným nesúladom

Rada sa 21. februára 2017 dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá zamerané na odstránenie „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín.

PREZIDENT: Vetoval jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov

Zmena dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolovú sa vráti do Národnej rady SR. Prezident SR Andrej Kiska s ňou totiž nesúhlasí, oslabuje podľa neho úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do vyšších územných celkov. Novelu volebného zákona vrátil preto poslancom na opätovné prerokovanie a navrhuje im vypustiť…

Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci týkajúcej sa prsných implantátov vyrobených z priemyselného silikónu nízkej kvality

Pani Elisabeth Schmittová si v roku 2008 nechala v Nemecku vložiť prsné implantáty vyrobené vo Francúzsku. Keďže počas roka 2010 francúzske úrady konštatovali, že francúzsky výrobca vyrábal prsné implantáty z priemyselného silikónu, ktorý nebol v súlade so štandardmi kvality, dala si pani Schmittová svoje implantáty odstrániť. Výrobca sa…

Uznanie a výkon cudzích exekučných titulov v SR

Výkon cudzieho rozhodnutia môže nastúpiť až po jeho uznaní, t.j. po tom ako boli priznané právne účinky tohto rozhodnutia v SR.

Udalosti uplynulého týždňa

Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, si bude mať právo ponechať sumu 10.000 eur. Tá bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Jej výšku schválila vláda, ktorá odobrila návrh vládneho nariadenia, pripraveného ministerstvom spravodlivosti.

ÚS SR schválil rozvrh práce so zložením troch senátov

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR schválilo rozvrh práce ÚS na obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2018. Podľa neho má ÚS tri senáty.

Limity ochrany spotrebiteľov pri spotrebiteľskom úvere

Spotrebiteľský úver je pomenovaný zmluvný typ, ktorým sa veriteľ v pozícii dodávateľa zaviaže poskytnúť dlžníkovi, ktorý je spotrebiteľom, peňažné prostriedky v jeho prospech do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Na to, aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť na základe úplnej znalosti veci, mali…

Konferencia o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Ústrednou témou konferencie o trestnej zodpovednosti právnických osôb bude najmä komplexná analýza hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

Udalosti uplynulého týždňa

Podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora sa upravia. Výnimku dostane Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL),a to pre výkon ich pôsobnosti. Postará sa o to rýchla novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorú schválila vláda.

Humanitárne vízum

Generálny advokát Mengozziho dospel k záveru, že členské štáty majú povinnosť udeliť humanitárne vízum, ak existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že neudelením takéhoto víza budú osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu vystavené mučeniu či inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu

Existencia alebo neexistencia väzieb medzi…

Zmeny v používaní jazyka v konaní pred súdmi plénum podporuje

Preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní by mal zabezpečovať súd. Trovy prekladu a tlmočenia by mal hradiť štát. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák v novelách zákonov o Správnom súdnom poriadku a Civilnom sporovom poriadku…