európske právo

Verejné obstarávanie: uchádzač, ktorý bol nezákonne vylúčený z verejného obstarávania, sa môže domáhať náhrady škody z dôvodu straty príležitosti

V roku 2013 Slovensky futbalový zväz vylúčil združenie, ktorého členom bola spoločnosť INGSTEEL, z verejného obstarávania na stavebné práce na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 16 futbalových štadiónov. Toto združenie bolo vylúčené z dôvodu nesplnenia požiadaviek oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania týkajúcich sa najmä jeho finančného…

Online objednávky: objednávkové tlačidlo alebo podobná funkcia musia pri ich stlačení jednoznačne uvádzať, že spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť

To platí aj v prípade, ak povinnosť zaplatiť závisí ešte od splnenia neskoršej podmienky

Online objednávky: objednávkové tlačidlo alebo podobná funkcia musia pri ich stlačení jednoznačne uvádzať, že spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť

To platí aj v prípade, ak povinnosť zaplatiť závisí ešte od splnenia neskoršej podmienky

Rakúska rozhodcovská komisia príslušná v oblasti boja proti dopingu nemôže Súdnemu dvoru predkladať prejudiciálne otázky

Súdny dvor zohľadnil na posúdenie povahy „súdneho orgánu“ v zmysle práva Únie súbor kritérií, medzi ktoré patrí požiadavka nezávislosti, ktorú tento orgán nespĺňa. V Rakúsku bola profesionálna atlétka uznaná vinnou z porušenia antidopingových pravidiel, a preto jej boli uložené sankcie. Všetky výsledky, ktoré dosiahla v súťažiach od 10. mája 2015…

Európska legislatíva reaguje na technologický vývoj na finančnom trhu reguláciou kryptoaktív

Obchodovanie s kryptoaktívami sa čoskoro začlení do regulovaného finančného trhu. Na vykonávanie určitých činností spojených s kryptoaktívami bude potrebné získať povolenie od príslušného dozorného orgánu, ktorým bude na Slovensku Národná banka Slovenska. Čo to pre obchodníka s kryptomenami znamená? Kto spadá do výpočtu subjektov, ktorých sa…

EncroChat: Súdny dvor spresnil podmienky zasielania a použitia dôkazov v trestných veciach s cezhraničným rozmerom

V súvislosti s trestným konaním v Nemecku týkajúcim sa nezákonného obchodovania s omamnými látkami prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej služby EncroChat Súdny dvor spresnil určité podmienky zasielania a použitia dôkazov, ktoré vyplývajú zo smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

Povinné vloženie dvoch odtlačkov prstov do preukazov totožnosti je v súlade so základnými právami na súkromie a ochranu osobných údajov

Nariadenie, v ktorom sa toto opatrenie stanovuje, však bolo prijaté na nesprávnom právnom základe, takže Súdny dvor ho vyhlásil za neplatné, pričom zachoval jeho účinky najneskôr do 31. decembra 2026, aby normotvorca Únie mohol prijať nové nariadenie na správnom právnom základe

Porušenie práva hospodárskej súťaže Únie: predchádzajúca česká úprava premlčania je nezlučiteľná s právom Únie

Táto úprava prakticky znemožňuje alebo nadmerne sťažuje domáhanie sa náhrady škody spôsobenej pokračujúcimi protisúťažnými praktikami

Spracúvanie údajov: Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v dôsledku nezákonného spracúvania údajov v rámci spolupráce medzi nimi, sú za túto škodu solidárne zodpovední

Dotknutá osoba, ktorá chce získať úplnú náhradu škody od Europolu alebo dotknutého členského štátu, musí len preukázať, že v rámci spolupráce medzi týmito dvoma subjektmi bolo vykonané nezákonné spracúvanie údajov, ktoré jej spôsobilo ujmu. Okrem toho sa nevyžaduje, aby preukázala, ktorému z týchto subjektov možno toto nezákonné spracúvanie…

Súkromie a stíhanie závažných trestných činov: súd poverený povolením prístupu k výpisom telefonických hovorov na zistenia páchateľov trestného činu, pri stíhaní ktorého vnútroštátne právo stanovuje takýto prístup, musí byť oprávnený odmietnuť alebo obmedziť tento prístup

Podľa talianskeho práva je trestný čin krádeže za priťažujúcich okolností jedným z trestných činov, ktoré odôvodňujú získanie výpisov telefonických hovorov od poskytovateľa elektronických komunikačných služieb na základe predchádzajúceho povolenia súdu. Súdny dvor rozhodol, že prístup k výpisom možno poskytnúť len vo vzťahu k údajom osôb…

Európske harmonizované technické normy týkajúce sa bezpečnosti hračiek musia byť prístupné občanom Únie

Súdny dvor zrušil rozhodnutie Komisie zamietajúce prístup k týmto normám, ako aj rozsudok Všeobecného súdu, ktorým bolo toto zamietnutie potvrdené

Boj proti trestným činom a zásah do základných práv: vnútroštátny orgán verejnej moci zodpovedný za boj proti porušovaniu práv, ku ktorému dochádza online, môže mať prístup k identifikačným údajom z IP adresy

Súdny dvor spresňuje požiadavky týkajúce sa podmienok uchovávania týchto údajov a prístupu k nim

Zákaz poloautomatických zbraní: členské štáty, ktoré chcú ponechať v platnosti staré povolenia pre tieto zbrane, to môžu stanoviť aj pre zbrane upravené na streľbu nábojkami

Podľa Súdneho dvora nič nebráni tomu, aby členské štáty stanovili, že držitelia poloautomatických strelných zbraní upravených na streľbu nábojkami mohli po ich zákaze využívať prechodný režim, ak sa takýto režim zavedie pre držiteľov takýchto zbraní, ktoré môžu strieľať skutočnými projektilmi. Cieľ zaistiť verejnú bezpečnosť občanov Únie nie je…

Reformy Bazilej III: nové pravidlá EÚ na posilnenie odolnosti bánk voči hospodárskym otrasom

Rada prijala nové pravidlá, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť bánk pôsobiacich v EÚ voči možným hospodárskym otrasom. Cieľom zmien je zvýšiť odolnosť bánk, posilniť dohľad nad nimi a riadenie rizík. Okrem toho posilnia dohľad a udržateľnosť v bankovom sektore.

Štátne občianstvo: odmietnutie členského štátu vydať jednému zo svojich štátnych príslušníkov okrem cestovného pasu aj občiansky preukaz s hodnotou cestovného dokladu len z dôvodu, že má bydlisko v inom členskom štáte, je v rozpore s právom Únie

Toto odmietnutie obmedzuje právo na voľný pohyb v rámci Únie, čím vytvára rozdielne zaobchádzanie medzi štátnymi príslušníkmi s bydliskom v zahraničí, a tými, ktorí majú bydlisko v tomto členskom štáte

Pracovník zamestnaný na dobu určitú musí byť informovaný o dôvodoch ukončenia jeho pracovnej zmluvy výpoveďou, ak sa poskytnutie tejto informácie vyžaduje v prípade stáleho pracovníka

Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje oznámenie týchto dôvodov iba pracovníkom na dobu neurčitú, porušuje základné právo pracovníka na dobu určitú na účinný prostriedok nápravy

Obehové hospodárstvo: Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o práve na opravu

Rada prijala smernicu o podpore práva na opravu pokazeného alebo chybného tovaru, známej aj ako smernica o práve na opravu (alebo smernica R2R). Vďaka týmto právnym predpisom bude pre spotrebiteľov ľahšie, aby namiesto výmeny využili opravu a opravárenské služby sa stanú dostupnejšie, transparentnejšie a atraktívnejšie. Prijatie smernice je…

Rozsudok Súdneho dvora môže predstavovať novú skutočnosť odôvodňujúcu nové posúdenie žiadosti o azyl z vecného hľadiska

Rozsudok Súdneho dvora, ktorý významne zvyšuje pravdepodobnosť, že žiadateľ o azyl spĺňa podmienky požadované na priznanie postavenia utečenca alebo doplnkovej ochrany, odôvodňuje, aby sa následná žiadosť posúdila z vecného hľadiska a nebolo možné ju zamietnuť ako neprípustnú. Členské štáty môžu splnomocniť svoje súdy, aby v prípade zrušenia…

Nová zodpovednosť dodávateľa za vyplatenie mzdy zamestnancovi subdodávateľa pri dodaní stavebných prácach

V zmysle navrhovanej novely Zákonníka práce by mali byť dodávatelia po novom zodpovedný za vyplatenie mzdy zamestnancovi subdodávateľa pri dodaní stavebných prác. V akom rozsahu si môžu zamestnanci uplatňovať svoje nároky u dodávateľa? Môžu sa dodávatelia tejto zodpovednosti nejakým spôsobom zbaviť? Čo by mala obsahovať dodávateľská…

Zdaňovanie: Rada sa dohodla na nových pravidlách pre postupy pri zrážkovej dani (FASTER)

Rada dosiahla dohodu (všeobecné smerovanie) o bezpečnejších a rýchlejších postupoch na získanie úľavy pri dvojitom zdanení, čo pomôže zvýšeniu cezhraničných investícií a boju proti zneužívaniu daňového systému. Cieľom tzv. iniciatívy FASTER je zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť postupov zrážkovej dane v EÚ pre cezhraničných investorov, vnútroštátne…