európske právo

Ohlasovacia povinnosť

Povinnosť ohlásiť akúkoľvek sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá je vyššia ako 10 000 eur, sa uplatňuje v medzinárodných tranzitných priestoroch letísk nachádzajúcich sa na územiach členských štátov EÚ

Osoba, ktorá cestuje zo štátu mimo EÚ do iného štátu mimo EÚ, pričom v rámci tranzitu prechádza letiskom nachádzajúcim sa na území…

Predaj multimediálneho prehrávača a autorské právo

Predaj multimediálneho prehrávača, ktorý umožňuje bezplatne a jednoducho pozerať na televíznej obrazovke filmy, ktoré sú nezákonné dostupné na interne, môže predstavovať porušenie autorského práva

Vyhotovenie dočasnej rozmnoženiny diela chráneného autorským právom na tomto prehrávači a získaného zo streamingového vysielania („streaming“) nie je…

Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky: Rada prijala nové pravidlá EÚ

Rada 7. marca 2017 prijala nové pravidlá EÚ, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Vnútorný predpis podniku

Vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu

Napriek tomu pri neexistencii takéhoto pravidla nemožno vôľu zamestnávateľa zohľadniť želanie zákazníka, aby jeho služby už nezabezpečovala zamestnankyňa nosiaca moslimskú šatku, považovať za požiadavku…

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov zahŕňa aj použitie týchto údajov v inom členskom štáte

Rozsiahlo harmonizovaný právny rámec umožňuje zabezpečiť v celej Únii dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov účastníkov rovnakým spôsobom

Sadzby DPH

Zásada rovnosti zaobchádzania nebráni tomu, aby knihy, noviny a časopisy dodávané elektronickou cestou boli vylúčené z uplatňovania zníženej sadzby DPH

Smernica o DPH je z tohto hľadiska platná

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Rada sa dohodla na pozícii k hybridným nesúladom

Rada sa 21. februára 2017 dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá zamerané na odstránenie „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín.

Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci týkajúcej sa prsných implantátov vyrobených z priemyselného silikónu nízkej kvality

Pani Elisabeth Schmittová si v roku 2008 nechala v Nemecku vložiť prsné implantáty vyrobené vo Francúzsku. Keďže počas roka 2010 francúzske úrady konštatovali, že francúzsky výrobca vyrábal prsné implantáty z priemyselného silikónu, ktorý nebol v súlade so štandardmi kvality, dala si pani Schmittová svoje implantáty odstrániť. Výrobca sa…

Humanitárne vízum

Generálny advokát Mengozziho dospel k záveru, že členské štáty majú povinnosť udeliť humanitárne vízum, ak existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že neudelením takéhoto víza budú osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu vystavené mučeniu či inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu

Existencia alebo neexistencia väzieb medzi…

Poslanci žiadajú automatické uznávanie adopcií v celej EÚ

Európska komisia by mala so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež odporúčajú zaviesť európske osvedčenie o…

Žiadosť o azyl

Žiadosť o azyl možno zamietnuť žiadateľovi, ktorý sa podieľal na činnostiach teroristickej siete

Nie je potrebné, aby žiadateľ o azyl teroristické činy osobne spáchal, ani aby podnecoval na spáchanie takýchto činov alebo sa na nich inak podieľal

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky v prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, Horáková a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike a Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhým rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky…

Hromadné prepúšťanie

Právo Únie v zásade nebráni členskému štátu, aby za určitých okolností v záujme ochrany pracovníkov a zamestnanosti zabránil hromadnému prepúšťaniu

V rámci takejto vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá musí smerovať k dohode a spravodlivej rovnováhe medzi ochranou pracovníkov a zamestnanosti na jednej strane a slobodou usadiť sa a slobodou…

Všeobecná povinnosť uchovávať údaje

Členské štáty nemôžu uložil poskytovateľom služieb elektronických komunikácií všeobecnú povinnosť uchovávať údaje

Právo Únie bráni všeobecnému a nediferencovanému uchovávaniu všetkých údajov o prenose dát a polohe, ale členské štáty môžu prijať právnu úpravu, ktorá preventívne umožňuje, aby sa cielene uchovávali tieto údaje jedine na účely…

Sociálné výhody cezhraničného pracovníka

V oblasti sociálnych výhod cezhraničného pracovníka sa dieťa v novozaloženej rodine môže považovať za dieťa nevlastného rodiča

V tejto oblasti sa príbuzenský vzťah nedefinuje z právneho, ale z ekonomického hľadiska v tom zmysle, že dieťa nevlastného rodiča, ktorý je migrujúcim pracovníkom, sa môže domáhať sociálnej výhody, pokiaľ tento…

Vysielanie zamestnancov do Nemecka na stavebné práce

Vysielanie zamestnancov, predovšetkým v rámci EU, je čoraz aktuálnejšou témou, ktorá má mnoho aspektov a dimenzií. V tomto článku sa venujeme špecifickej situácii – vysielaniu zamestnancov na stavebné práce do Nemecka. Pri tomto type vyslania vznikajú totiž zamestnávateľovi popri „všeobecných“ povinnostiach aj ďalšie, špecifické povinnosti, ktoré…

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu

Podľa generálneho advokáta Szpunara poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu nemôžu byť vyššie ako poplatky za štandardný hovor

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book)

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book) možno za určitých podmienok stotožniť s vypožičiavaním bežnej knihy

V takejto situácii sa uplatní výnimka verejného vypožičiavania, pri ktorej sa predpokladá najmä primeraná odmenu pre autorov

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…