európske právo

Emisní kvóty skleníkových plynov

Právo Únie bráni slovenskej dani, ktorá zdaňuje 80 % sadzbou hodnotu predaných alebo nevyužitých emisných kvót skleníkových plynov

Táto daň nerešpektuje zásadu bezodplatnosti prideľovania takmer všetkých kvót za obdobie 2008 – 2012

Distribúcia poistenia: Rada oddialila začiatok uplatňovania nových pravidiel

Rada sa rozhodla odložiť uplatňovanie nových pravidiel týkajúcich sa distribúcie poistenia. Smernicu, ktorou sa odsúva dátum začatia uplatňovania na 1. október 2018, prijala 9. marca 2018. Smernicou sa zároveň predlžuje do 1. júla 2018 aj lehota, ktorú majú členské štáty k dispozícii na transpozíciu nových pravidiel do vnútroštátnych zákonov a…

EP odobril jednotný systém firemného zdaňovania, týka sa aj digitálnych podnikov

EP 15. 3. 2018 podporil harmonizáciu systému zdaňovania podnikov, ktorá má zaistiť zdanenie v mieste tvorby zisku. Dane digitálnych firiem by sa mali určovať na základe ich online aktivít.

Ako ďaleko siahajú hranice „zameniteľnosti“ pri ochranných známkach, alebo čo všetko zvážiť pri vyhodnocovaní miery „podobnosti“ ochranných známok

Sú nižšie vyobrazené ochranné známky zameniteľné? Respektíve, možno povoliť registráciu ochrannej známky naľavo alebo ju zamietnuť z dôvodu, že pre jej zhodnosť alebo podobnosť s už zapísanou ochrannou známkou napravo existuje pravdepodobnosť zámeny? (Len pre upresnenie, pravdepodobnosť zámeny pritom v zmysle legislatívy zahŕňa aj pravdepodobnosť…

Náhrada za meškanie

Leteckú spoločnosť, ktorá v členskom štáte vykonala iba prvú časť priamo prípojného letu, možno žalovať pred súdmi konečného cieľového miesta, nachádzajúceho sa v inom členskom štáte, s cieľom náhrady za meškanie

Takým je prípad, ak sú rôzne lety predmetom jedinej rezervácie na celú dráhu letu a ak veľké meškanie s príletom do konečného…

Čas pracovnej pohotovosti

Čas pracovnej pohotovosti, ktorý pracovník trávi doma s povinnosťou reagovať na výzvu svojho zamestnávateľa v krátkej lehote, sa má považovať za „pracovný čas“

Povinnosť byť fyzicky prítomný na mieste určenom zamestnávateľom, ako aj povinnosť dostaviť sa na pracovisko v krátkej lehote, veľmi podstatne ovplyvňuje možnosti pracovníka venovať sa…

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Slovenská republika vs Achmea B.V. – koniec investičnej arbitráže v EÚ

Dňa 6.3.2018 Súdny dvor v EÚ rozhodnutím[1] vo veci C-284/16 Slovenská republika vs Achmea B.V. rozhodol, že rozhodcovská doložka obsiahnutá v Dohode o podpore a vzájomnej investícií medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou, zverejnená 569/1992 Zb. (ďalej len „Dohoda“) nie je v súlade s právom Európskej únie. Súdny dvor EÚ ďalej…

Žiadosť o azyl

Žiadateľa o azyl nemožno podrobiť psychologickému testu na účely určenia jeho sexuálnej orientácie

Uskutočnenie takého testu totiž predstavuje neprimeraný zásah do súkromného života žiadateľa

Podľa generálneho advokáta Bobeka sú organizmy získané mutagenézou v zásade vyňaté z povinností uvedených v smernici o geneticky modifikovaných organizmoch

Členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť prijať opatrenia upravujúce takéto organizmy pod podmienkou, že pri tom dodržia všeobecne platné zásady práva EÚ.

Súdna rada je vo štvrtej voľbe kandidáta Všeobecného súdu EÚ v najlepšej pozícii

Slovensko sa už takmer tri roky pokúša nájsť rešpektovaného právnika, ktorý by sa mohol stať dodatočným sudcom na Všeobecnom súde Európskej únie v Luxemburgu. Súdna rada absolvuje na konci januára v poradí už štvrtý pokus zvoliť kandidáta na tento medzinárodný súdny post. Tentoraz je zrejme v najlepšej situácii.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v ďalších ôsmich prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol spoločne o prípadoch Drahoš a ďalší proti Slovenskej republike, Martinovičová a ďalší proti Slovenskej republike, Rauscher-Nchwalger proti Slovenskej republike, Gálfy a ďalší proti Slovenskej republike, Mišík a ďalší proti Slovenskej republike, Slávik a ďalší proti Slovenskej…

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade MAC TV s. r. o. proti Slovenskej republike

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Sťahovanie slovenských spoločností: Cezhraničné premiestnenie sídla v rámci EÚ je teoreticky možné

Cezhraničné premiestnenie zapísaného sídla slovenskej obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o. alebo a.s.) v rámci EÚ je podľa slovenských zákonov aj európskeho práva teoreticky možné. Avšak na Slovensku stále chýbajú konkrétne zákonné ustanovenia, podľa ktorých by sa dalo postupovať v praxi. Možno aj preto sa zatiaľ našla iba jedna odvážna spoločnosť…

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie v konaní podľa nariadenia Brusel II bis

Európsky súd pre ľudské práva 21. novembra 2017 vyhlásil rozsudok proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie, garantovaného článkom 8 Dohovoru.

Rakúsky odborník: V európskej legislatíve chýba spoločná definícia extrémizmu

V európskej legislatíve v súčasnosti absentuje spoločná definícia extrémizmu. Pre TASR to uviedol počas svojej návštevy v Bratislave rakúsky právnik, expert na ľudské práva a spoluzakladateľ európskej občianskej iniciatívy Stop extremism (Zastavte extrémizmus) Sebastian Reimer. Na Slovensko pricestoval v rámci celoeurópskeho turné v boji proti…

Ministri spravodlivosti EÚ schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry

Ministri spravodlivosti na dnešnom rokovaní Rady EÚ definitívne schválili nariadenie o zriadení Európskej prokuratúry. Návrh bol schválený vo forme posilnenej spolupráce, participovať na ňom bude 20 členských štátov EÚ. Zriadenie Európskej prokuratúry bolo jednou z priorít Ministerstva spravodlivosti SR počas predsedníctva Slovenska v Rade…

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil tri rozsudky v prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil tri rozsudky. Prvým rozhodol spoločne o prípadoch Matuschka a ďalší proti Slovenskej republike a Vaňura a ďalší proti Slovenskej republike, druhým rozhodol o prípadoch Balan a ďalší proti Slovenskej republike a Červenčík a ďalší proti Slovenskej republike a tretím rozhodol o prípadoch Bajzík a ďalší…

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Kuc proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení článku 5 ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Povinné premiestnenie žiadateľov o azyl

Generálny advokát Bot navrhuje, aby Súdny dvor zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu povinného premiestnenia žiadateľov o azyl
Tento mechanizmus skutočne a primerane prispieva k tomu, aby mohli Grécko a Taliansko čeliť dôsledkom migračnej krízy z roku 2015

Nemecký zákon o spolurozhodovaní zamestnancov je zlučiteľný s právom Únie

Vylúčenie zamestnancov skupiny, zamestnaných mimo Nemecko, z práva voliť a byť volený vo voľbách zástupcov zamestnancov v dozornej rade nemeckej materskej spoločnosti nie je v rozpore s voľným pohybom pracovníkov