európske právo

Zvýšenie základného imania banky

Právo Únie nebráni zvýšeniu základného imania banky bez súhlasu valného zhromaždenia v situácii vážnych problémov hospodárstva a finančného systému členského štátu

Záujmy akcionárov a veriteľov nemôžu za každých okolností prevládať nad všeobecným záujmom stability finančného systému

Jednotné ceny liekov na predpis v Nemecku

Jednotné ceny liekov na predpis stanovené v Nemecku sú v rozpore s právom Únie

Prevádzkovateľ internetovej stránky a uchovávanie určitých osobných údajov návštevníkov

Prevádzkovateľ internetovej stránky môže mať legitímny záujem na uchovávaní určitých osobných údajov návštevníkov s cieľom brániť sa proti počítačovým útokom

Dynamická adresa internetového protokolu návštevníka predstavuje pre prevádzkovateľa stránky osobný údaj, ak má tento prevádzkovateľ k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých…

Rozmnoženiny počítačového programu

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi

Naopak, ak je pôvodný fyzický nosič pôvodne dodanej rozmnoženiny poškodený, zničený alebo stratený, nemôže tento pôvodný nadobúdateľ poskytnúť ďalšiemu nadobúdateľovi svoju…

Puncové značky drahých kovov

Česká republika porušuje právo Únie tým, že neuznáva puncové značky drahých kovov vyrazené holandským puncovým úradom WaarborgHolland

Aj keď Česká republika je v niektorých prípadoch oprávnená neuznávať puncové značky vyrazené týmto puncovým úradom mimo Únie, všeobecné a systematické neuznávanie akýchkoľvek puncových značiek tohto úradu je…

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom, na internetovú stránku a ktoré sú zverejnené bez súhlasu autora na inej internetovej stránke, nie je „verejný prenos“, ak osoba, ktorá tento odkaz vložila, nekonala s cieľom dosiahnutia zisku a konala bez toho, aby vedela o nezákonnosti zverejnenia týchto diel

Naopak…

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť a autorská práva

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete

Takému prevádzkovateľovi však možno uložiť, aby na účely skončenia tohto porušovania alebo jeho predchádzania zabezpečil svoju sieť heslom

Nezabúdajme na priamu účinnosť smerníc EÚ

Nariadenia EÚ majú priamu záväznosť. Čo však smernice EÚ? Do akej miery je ich znenie záväzné a čo sa stane v prípade, ak ich členský štát nesprávne „prevezme“? Tento článok sa venuje problematike priameho účinku smerníc EÚ, t. j. situácii, kedy má úprava obsiahnutá v smernici EÚ prednosť pred vnútroštátnou právnou úpravou členského…

Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom

Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom nepredstavuje sám osebe nekalú obchodnú praktiku

Navyše ani neuvedenie ceny každého z predinštalovaných softvérov nepredstavuje klamlivú obchodnú praktiku

Minimálna úroková sadzba

Podľa návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi, je časové obmedzenie účinkov neplatnosti podmienok „plancher“ (podmienok stanovujúcich minimálnu úrokovú sadzbu) vložených do zmlúv o hypotekárnom úvere v Španielsku zlučiteľné s právom Únie

Toto obmedzenie odôvodňujú najmä makroekonomické riziká spojené s rozsahom využívania týchto…

Európsky zatykač

Členský štát, ktorý vydal európsky zatykač, je na účely započítania obdobia zadržiavania vo vykonávajúcom členskom štáte povinný preskúmať, či mali opatrenia prijaté vo vykonávajúcom členskom štáte voči dotknutej osobe za dôsledok pozbavenie osobnej slobody

Povinné zdržiavanie sa v mieste bydliska v trvaní deviatich hodín počas dňa spojené s…

Vytvorenie základného spoločného rámca ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch Európskej únie

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (ďalej aj len ako “Smernica“) sa naplnila iniciatíva Únie ohľadom zabezpečenia ochrany pre obchodné tajomstvo, ktorému v rámci Európskej únie nebola poskytovaná jednotná ochrana, čo bránilo…

Všeobecná povinnosť uchovávať údaje uložená poskytovateľom elektronických komunikačných služieb

Podľa návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Saugmandsgaard Øe, môže byť všeobecná povinnosť uchovávať údaje, uložená poskytovateľom elektronických komunikačných služieb zo strany členského štátu, zlučiteľná s právom Únie

Je však nevyhnutné, aby táto povinnosť bola ohraničená prísnymi zárukami

Peňažná náhrada za nevyčerpanú platenú dovolenku

Pokiaľ pracovník sám skončí svoj pracovný pomer, má nárok na peňažnú náhradu, ak nemohol úplne alebo čiastočne vyčerpať všetky svoje práva na platenú dovolenku za kalendárny rok

Porušovanie práva v oblasti ochranných známok

Prevádzkovateľa reálnej tržnice možno donútiť, aby ukončil protiprávne konanie trhovníkov porušujúcich práva v oblasti ochranných známok

Súdne príkazy vydané v tomto zmysle podliehajú rovnakým podmienkam ako súdne príkazy týkajúce sa prevádzkovateľov predaja v internetovom obchode

Nové pravidlá na lepšiu ochranu detí v cezhraničných konaniach v rodinnoprávnych veciach

Európska komisia navrhuje zlepšenia pravidiel EÚ, ktoré ochraňujú deti v kontexte cezhraničných sporov týkajúcich sa rodičovských práv a povinností v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, stykom s dieťaťom a s únosmi detí. Novými pravidlami sa urýchlia súdne a správne konania a zabezpečí sa, aby sa vždy zohľadnil záujem…

Právna pomoc v trestnom konaní

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) 30. júna v mene Rady potvrdil dohodu s Európskym parlamentom o smernici o právnej pomoci pre občanov podozrivých alebo obvinených zo spáchania trestného činu a občanov, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb

Rada sa 21. júna 2016 dohodla na návrhu smernice zameranej na praktiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré bežne používajú veľké spoločnosti.

18 krajín EÚ sa dohodlo na objasnení pravidiel majetkových režimov medzinárodných párov

Členské štáty 9. júna 2016 dosiahli dohodu o všeobecnom smerovaní k dvom nariadeniam, ktoré sa zameriavajú na určenie pravidiel majetkových režimov manželov alebo registrovaných partnerov v cezhraničných situáciách (t. j. párov z rôznych členských štátov EÚ a/alebo osôb, ktoré vlastnia majetok v inom členskom štáte).

Spojené kráľovstvo môže vyžadovať, aby žiadatelia o rodinné príspevky a daňovú úľavu mali právo na pobyt v tomto štáte

Hoci túto podmienku možno považovať za nepriamu diskrimináciu, je odôvodnená nevyhnutnosťou ochrany financií hostiteľského členského štátu