európske právo

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Rada sa dohodla na pozícii k hybridným nesúladom

Rada sa 21. februára 2017 dohodla na svojej pozícii, pokiaľ ide o pravidlá zamerané na odstránenie „hybridných nesúladov“ s daňovými systémami tretích krajín.

Súdny dvor vyhlásil rozsudok vo veci týkajúcej sa prsných implantátov vyrobených z priemyselného silikónu nízkej kvality

Pani Elisabeth Schmittová si v roku 2008 nechala v Nemecku vložiť prsné implantáty vyrobené vo Francúzsku. Keďže počas roka 2010 francúzske úrady konštatovali, že francúzsky výrobca vyrábal prsné implantáty z priemyselného silikónu, ktorý nebol v súlade so štandardmi kvality, dala si pani Schmittová svoje implantáty odstrániť. Výrobca sa…

Humanitárne vízum

Generálny advokát Mengozziho dospel k záveru, že členské štáty majú povinnosť udeliť humanitárne vízum, ak existujú závažné a preukázané dôvody domnievať sa, že neudelením takéhoto víza budú osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu vystavené mučeniu či inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu

Existencia alebo neexistencia väzieb medzi…

Poslanci žiadajú automatické uznávanie adopcií v celej EÚ

Európska komisia by mala so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež odporúčajú zaviesť európske osvedčenie o…

Žiadosť o azyl

Žiadosť o azyl možno zamietnuť žiadateľovi, ktorý sa podieľal na činnostiach teroristickej siete

Nie je potrebné, aby žiadateľ o azyl teroristické činy osobne spáchal, ani aby podnecoval na spáchanie takýchto činov alebo sa na nich inak podieľal

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky v prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, Horáková a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike a Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhým rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky…

Hromadné prepúšťanie

Právo Únie v zásade nebráni členskému štátu, aby za určitých okolností v záujme ochrany pracovníkov a zamestnanosti zabránil hromadnému prepúšťaniu

V rámci takejto vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá musí smerovať k dohode a spravodlivej rovnováhe medzi ochranou pracovníkov a zamestnanosti na jednej strane a slobodou usadiť sa a slobodou…

Všeobecná povinnosť uchovávať údaje

Členské štáty nemôžu uložil poskytovateľom služieb elektronických komunikácií všeobecnú povinnosť uchovávať údaje

Právo Únie bráni všeobecnému a nediferencovanému uchovávaniu všetkých údajov o prenose dát a polohe, ale členské štáty môžu prijať právnu úpravu, ktorá preventívne umožňuje, aby sa cielene uchovávali tieto údaje jedine na účely…

Sociálné výhody cezhraničného pracovníka

V oblasti sociálnych výhod cezhraničného pracovníka sa dieťa v novozaloženej rodine môže považovať za dieťa nevlastného rodiča

V tejto oblasti sa príbuzenský vzťah nedefinuje z právneho, ale z ekonomického hľadiska v tom zmysle, že dieťa nevlastného rodiča, ktorý je migrujúcim pracovníkom, sa môže domáhať sociálnej výhody, pokiaľ tento…

Vysielanie zamestnancov do Nemecka na stavebné práce

Vysielanie zamestnancov, predovšetkým v rámci EU, je čoraz aktuálnejšou témou, ktorá má mnoho aspektov a dimenzií. V tomto článku sa venujeme špecifickej situácii – vysielaniu zamestnancov na stavebné práce do Nemecka. Pri tomto type vyslania vznikajú totiž zamestnávateľovi popri „všeobecných“ povinnostiach aj ďalšie, špecifické povinnosti, ktoré…

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu

Podľa generálneho advokáta Szpunara poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu nemôžu byť vyššie ako poplatky za štandardný hovor

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book)

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book) možno za určitých podmienok stotožniť s vypožičiavaním bežnej knihy

V takejto situácii sa uplatní výnimka verejného vypožičiavania, pri ktorej sa predpokladá najmä primeraná odmenu pre autorov

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Zvýšenie základného imania banky

Právo Únie nebráni zvýšeniu základného imania banky bez súhlasu valného zhromaždenia v situácii vážnych problémov hospodárstva a finančného systému členského štátu

Záujmy akcionárov a veriteľov nemôžu za každých okolností prevládať nad všeobecným záujmom stability finančného systému

Jednotné ceny liekov na predpis v Nemecku

Jednotné ceny liekov na predpis stanovené v Nemecku sú v rozpore s právom Únie

Prevádzkovateľ internetovej stránky a uchovávanie určitých osobných údajov návštevníkov

Prevádzkovateľ internetovej stránky môže mať legitímny záujem na uchovávaní určitých osobných údajov návštevníkov s cieľom brániť sa proti počítačovým útokom

Dynamická adresa internetového protokolu návštevníka predstavuje pre prevádzkovateľa stránky osobný údaj, ak má tento prevádzkovateľ k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých…

Rozmnoženiny počítačového programu

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi

Naopak, ak je pôvodný fyzický nosič pôvodne dodanej rozmnoženiny poškodený, zničený alebo stratený, nemôže tento pôvodný nadobúdateľ poskytnúť ďalšiemu nadobúdateľovi svoju…

Puncové značky drahých kovov

Česká republika porušuje právo Únie tým, že neuznáva puncové značky drahých kovov vyrazené holandským puncovým úradom WaarborgHolland

Aj keď Česká republika je v niektorých prípadoch oprávnená neuznávať puncové značky vyrazené týmto puncovým úradom mimo Únie, všeobecné a systematické neuznávanie akýchkoľvek puncových značiek tohto úradu je…

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom, na internetovú stránku a ktoré sú zverejnené bez súhlasu autora na inej internetovej stránke, nie je „verejný prenos“, ak osoba, ktorá tento odkaz vložila, nekonala s cieľom dosiahnutia zisku a konala bez toho, aby vedela o nezákonnosti zverejnenia týchto diel

Naopak…