9.6.2021
ID: 5069upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Tomáše Strémy

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. je profesorom na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a zároveň ako partner vedie renomovanú advokátsku kanceláriu zameranú na poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva. V právnickej obci je uznávaným odborníkom na trestné právo, najmä na problematiku restoratívnej justície a alternatívnych trestov. V praxi sa zameriava na ekonomickú kriminalitu, enviromentálnu kriminalitu a drogové trestné činy. Vďaka rozsiahlej publikačnej i prednáškovej činnosti je pravidelným hosťom domácich i zahraničných vedeckých podujatí.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
To je ťažká otázka. (smiech) Kalokagatiu - byť akademikom i advokátom v právnej praxi. Jedno bez druhého by pre mňa znamenalo len selektívny rozmer výkonu môjho povolania.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Za najvýznamnejší pracovný úspech považujem pocit zadosťučinenia po dobre vykonanej práci. Neporovnávam aplaus v prednáškovej miestnosti a slzy šťastia klienta, ktorý bol právoplatne oslobodený spod obžaloby a môže opäť objať svoju rodinu. Je to o emócii daného okamihu. Taktiež považujem za významné, že vediem renomovanú advokátsku kanceláriu zameranú na poskytovanie právnych služieb v oblasti trestného práva, ktorá v roku 2021 získala víťazné ocenenie Právnická firma roka v kategórii Trestné právo.
 
3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
S pribúdajúcimi rokmi a skúsenosťami je to skôr zriedkavý jav, ale nikdy nehovor nikdy. Každý deň čelíme novým výzvam právnickej profesie, je to práca náročná, je o komunikácii s ľudmi a vyžaduje si maximálne nasadenie.
 
4. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Môj profesný život ovplyvnil môj mentor ešte na mojej alma mater Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, pán prof. Dianiška, psychológ medzi právnikmi, ktorého výsadou bol profesionálny, ale najmä ľudský prístup.
 
5. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Môj subjektívny názor je, odhliadnuc od pandemických opatreních, v dôsledku ktorých výučba prebieha takmer výlučne na digitálnej platforme, že dnešní študenti majú aj napriek nekonečnému diapazónu možností menej angažovaný prístup k štúdiu. Napriek uvedenému som presvedčený, že študentov prahnúcich po vedomostiach a po kvalitnom vzdelaní je stále dosť a práve kvôli nim má naša práca zmysel.

6. Čo by ste odkázali študentom?
Odkázal by som im, v zmysle starej rímskej zásady, ius est ars boni et aequi, že právo je tak staré ako spoločnosť sama a že od kvality právnych noriem a ich spravodlivej aplikácie sa odvíja kvalita života celej spoločnosti. V neposlednom rade, že oni sú našou nádejou na lepšiu budúcnosť.

7. Prečo ste sa rozhodli stať sa právnikom?
Ako dieťa som chcel byť profesionálnym hokejistom, avšak nehoda, pri ktorej som si vážne zranil koleno, rozhodla za mňa. Po skončení strednej školy som nastúpil na univerzitu.

8. Kto Vás v osobnom, či pracovnom živote najviac motivuje?
Moji dvaja synovia a moja manželka.
 
9. Máte nejaký srdcový zákon?
Nenazýval by som ho srdcovým, ale blízky vzťah mám k zákonu č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, nakoľko práve prijatím tohto zákona si Slovenská republika konečne splnila svoj záväzok zaviesť do právneho poriadku účinnú legislatívu na postihovanie trestnej činnosti páchanej práve prostredníctvom právnických osôb a taktiež preto, že som sa aktívne spolupodieľal na jeho príprave ako plnohodnotný člen pracovnej skupiny.

10. Prezradíte nám Vaše silné a slabé stránky?
Medzi moje silné stránky patrí vytrvalosť a multitasking. Za svoju slabú stránku považujem workoholizmus.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk