Články

Stretnutie s komisárom pre ľudské práva Rady Európy

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Katarína Roskoványi sa stretla s komisárom pre ľudské práva Rady Európy Michaelom O´Flahertym. Predmetom stretnutia boli ľudské práva Rómov. Počas stretnutia komisár O´Flaherty informoval o svojej návšteve Slovenska, ktorá prebiehala tento týždeň. Počas úvodných dní navštívil…

EncroChat: Súdny dvor spresnil podmienky zasielania a použitia dôkazov v trestných veciach s cezhraničným rozmerom

V súvislosti s trestným konaním v Nemecku týkajúcim sa nezákonného obchodovania s omamnými látkami prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej služby EncroChat Súdny dvor spresnil určité podmienky zasielania a použitia dôkazov, ktoré vyplývajú zo smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

Povinné vloženie dvoch odtlačkov prstov do preukazov totožnosti je v súlade so základnými právami na súkromie a ochranu osobných údajov

Nariadenie, v ktorom sa toto opatrenie stanovuje, však bolo prijaté na nesprávnom právnom základe, takže Súdny dvor ho vyhlásil za neplatné, pričom zachoval jeho účinky najneskôr do 31. decembra 2026, aby normotvorca Únie mohol prijať nové nariadenie na správnom právnom základe

Je používanie aplikácie na blokovanie reklám (napr. AdBlock) protiprávne?

V poslednej dobe zaznamenali mnohí používatelia aplikácií na blokovanie reklám (blokovače reklám) problémy s blokovaním reklám, a to najmä na sociálnej sieti YouTube. YouTube totiž v posledných mesiacoch zosilnil svoj dlhotrvajúci boj s blokovačmi reklám. V tomto článku sa venujeme právnym aspektom sporu medzi spoločnosťami, ktorým reklamy…

Udalosti uplynulého týždňa

Nález Ústavného súdu (ÚS) SR potvrdil, že volanie po zásadnom znížení trestných sadzieb nemožno označiť za protiústavné. Uviedol to predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla v reakcii na stredajší (3. 7.) nález ÚS o tom, že väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR. SAK ho zároveň rešpektuje a oceňuje, že ÚS vo…

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA: Náprava páchateľa na prvom mieste

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa vo štvrtok 27. júna uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Restoratívna justícia“. Tá mapuje súčasné výzvy trestného práva v kontexte restoratívnej justície s ohľadom na legislatívu Európskej únie a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Porušenie práva hospodárskej súťaže Únie: predchádzajúca česká úprava premlčania je nezlučiteľná s právom Únie

Táto úprava prakticky znemožňuje alebo nadmerne sťažuje domáhanie sa náhrady škody spôsobenej pokračujúcimi protisúťažnými praktikami

Spracúvanie údajov: Europol a členský štát, v ktorom vznikla škoda v dôsledku nezákonného spracúvania údajov v rámci spolupráce medzi nimi, sú za túto škodu solidárne zodpovední

Dotknutá osoba, ktorá chce získať úplnú náhradu škody od Europolu alebo dotknutého členského štátu, musí len preukázať, že v rámci spolupráce medzi týmito dvoma subjektmi bolo vykonané nezákonné spracúvanie údajov, ktoré jej spôsobilo ujmu. Okrem toho sa nevyžaduje, aby preukázala, ktorému z týchto subjektov možno toto nezákonné spracúvanie…

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident Peter Pellegrini podpísal v utorok novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa upraví prístup k podpore tehotných študentiek a študentov, starajúcich sa o deti do troch rokov. Zmeny sa dotknú aj študentov, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie…

Právo duševného vlastníctva: Aktuálne výzvy a možnosti ochrany

Právo duševného vlastníctva je imanentnou súčasťou nášho právneho poriadku. Zatiaľ čo dnes na Slovensku existuje pomerne rozsiahla právna úprava, ktorá toto právne odvetvie reguluje. Doterajší vývoj práva duševného vlastníctva na Slovensku je odzrkadlením úsilia osobností viacerých generácií slovenskej právnej vedy, ktoré neustúpili…

Súkromie a stíhanie závažných trestných činov: súd poverený povolením prístupu k výpisom telefonických hovorov na zistenia páchateľov trestného činu, pri stíhaní ktorého vnútroštátne právo stanovuje takýto prístup, musí byť oprávnený odmietnuť alebo obmedziť tento prístup

Podľa talianskeho práva je trestný čin krádeže za priťažujúcich okolností jedným z trestných činov, ktoré odôvodňujú získanie výpisov telefonických hovorov od poskytovateľa elektronických komunikačných služieb na základe predchádzajúceho povolenia súdu. Súdny dvor rozhodol, že prístup k výpisom možno poskytnúť len vo vzťahu k údajom osôb…

Online nakupovanie sa zmení: Aké novinky čakajú e-shopy a online trhy?

Nový zákon prináša od 1. júla zvýšenú ochranu spotrebiteľov v online svete. Nakupovanie cez internet je dnes bežnou súčasťou života mnohých Slovákov. Rastúca obľuba e-commerce ale so sebou prináša aj nutnosť posilniť ochranu spotrebiteľských práv v digitálnej sfére.

Možno vydržať vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorú držiteľ nadobudol na základe ústnej kúpnej zmluvy?

Odpoveď na túto právnu otázku sa v rozhodovacej činnosti súdov vyvíjala, pričom v posledných rokoch bola táto otázka posudzovaná odlišne Najvyšším súdom SR a odlišne Ústavným súdom SR.

Udalosti uplynulého týždňa

Súdna rada SR v utorok zvolila Juraja Schwarcza za kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ, kde pôsobí od roku 2009. Jeho kandidatúru ešte musí odsúhlasiť vláda. Schwarcz poukázal na to, že Všeobecný súd EÚ prispieva k zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže v EÚ.

Európske harmonizované technické normy týkajúce sa bezpečnosti hračiek musia byť prístupné občanom Únie

Súdny dvor zrušil rozhodnutie Komisie zamietajúce prístup k týmto normám, ako aj rozsudok Všeobecného súdu, ktorým bolo toto zamietnutie potvrdené

Boj proti trestným činom a zásah do základných práv: vnútroštátny orgán verejnej moci zodpovedný za boj proti porušovaniu práv, ku ktorému dochádza online, môže mať prístup k identifikačným údajom z IP adresy

Súdny dvor spresňuje požiadavky týkajúce sa podmienok uchovávania týchto údajov a prístupu k nim

Zákaz poloautomatických zbraní: členské štáty, ktoré chcú ponechať v platnosti staré povolenia pre tieto zbrane, to môžu stanoviť aj pre zbrane upravené na streľbu nábojkami

Podľa Súdneho dvora nič nebráni tomu, aby členské štáty stanovili, že držitelia poloautomatických strelných zbraní upravených na streľbu nábojkami mohli po ich zákaze využívať prechodný režim, ak sa takýto režim zavedie pre držiteľov takýchto zbraní, ktoré môžu strieľať skutočnými projektilmi. Cieľ zaistiť verejnú bezpečnosť občanov Únie nie je…

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa: podstatné zmeny a novinky

Dňa 22.05.2024 vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zásadne mení právna úprava spotrebiteľského práva a prostredníctvom ktorého sme pristúpili k transpozícii viacerých smerníc EÚ, a to

Udalosti uplynulého týždňa

Slovenská advokátska komora (SAK) nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie v prípade návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR, tzv. lex atentát. Zdôrazňuje to najmä v súvislosti so zásahmi do Trestného zákona. Zásadnú výhradu má k navrhovanému zavedeniu hrozby trestnoprávneho postihu za nezaplatenie…

Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane, nemusia tento preddavok platiť.