Články

Nový zákon o odpadoch

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) predloží na posledné tohtoročné rokovanie vlády, v stredu (17. 12.) návrh zákona o odpadoch. Oznámil to na pôde ministerstva.V auguste prerušený legislatívny proces sa Žiga rozhodol obnoviť potom, ako dostal 2. decembra stanovisko Európskej komisie. Reformný materiál ešte na konci poslal do…

Udalosti uplynulého týždňa

Obete trestných činov a násilia z členských štátov Európskej únie (EÚ) by mali byť chránené už aj na Slovensku. Zabezpečí to novela Občianskeho súdneho poriadku, Trestného zákona a Zákona o sídlach a obvodoch súdov, ktorú schválila vláda SR.

Smernica o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na obrazový záznam vykonaný prostredníctvom kamerového systému, ktorý inštalovala osoba na svojom rodinnom dome a ktorý je namierený na verejné priestranstvo

Smernica však umožňuje zohľadniť oprávnený záujem tejto osoby na ochrane jej života, zdravia a majetku, ako aj života, zdravia a majetku jej rodiny

Zmeny v procese registrácie

Registrácia novej elektronickej registračnej pokladnice či registrácia novej firmy, aj tieto procesy čaká dočasná zmena režimu vybavovania. Finančná správa implementuje počas budúceho roka viaceré nové informačné systémy. Niektoré z nich sa spustia už od januára 2015. Z tohto dôvodu je nevyhnutné upraviť fungovanie úradov koncom roka. Zmenený…

Zmeny v petičnom práve

(TASR) – Jedno zo základných politických práv – petičné právo sa bude v budúcnosti realizovať podľa zmenených pravidiel. Tie prináša novela zákona o petičnom práve, ktorú poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Čo očakávať od trestnej zodpovednosti právnických osôb?

Trestnú zodpovednosť právnických osôb bolo možné v určitej podobe odvodiť aj z doteraz platnej právnej úpravy, avšak tá „skutočná“ zodpovednosť prichádza až teraz. Zaviesť ju má zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorého návrh aktuálne prerokúva vláda SR a jeho účinnosť je plánovaná na 1. júla 2015…

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) - Súčasťou verejných zákaziek budú môcť byť od nového roku len tie právnické osoby, ktoré preukážu vlastnícke vzťahy až po úroveň fyzickej osoby. Na základe prijatého uznesenia v budúcnosti vznikne aj register konečných užívateľov výhod, ktorí stoja za schránkovými firmami. Novinky zavádza vládna novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú …

ÚS zrušil rozhodnutie o nevymenovaní J. Čentéša za generálneho prokurátora

(TASR) – Senát Ústavného súdu SR zrušil rozhodnutie bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča z 28. decembra 2012 nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Zároveň konštatoval, že nevymenovaním za generálneho prokurátora došlo k porušeniu základných práv Jozefa Čentéša na prístup k voleným a iným verejným funkciám, ako aj na vstup do…

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných…

Učitelia by už nemali byť prepúšťaní na obdobie letných prázdnin

Učitelia by už počas letných prázdnin nemali dočasne končiť na úradoch práce. Zamedzí tomu pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce, ktorý na rokovaní schválili poslanci NR SR.

Internetové vyhľadávače a cloudy: Poslanci EP odmietajú zneužívanie dominantného postavenia, žiadajú férovú súťaž

Európsky parlament vyzval členské štáty a Európsku komisiu na prelomenie bariér, ktoré obmedzujú rast jednotného digitálneho trhu EÚ. Poslanci zdôraznili potrebu predchádzať zneužívaniu dominantného postavenia na trhu internetových spoločností, a to najmä prostredníctvom riadnej implementácie platných predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Nový informačný systém na finančnej správe

Finančná správa o dva týždne spúšťa nový informačný systém Centrálny elektronický priečinok (IS CEP). Je to už štvrtá tohtoročná novinka. Ďalšie nové systémy budeme spúšťať počas budúceho roka.

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) Súdy budú od 1. marca vyhotovovať popri zápisnici z pojednávaní v občianskom súdnom konaní aj zvukový záznam. Vyplýva to z novely Občianskeho súdneho poriadku (OSP), ktorú 109 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Ochrana súkromnej korešpondencie počas inšpekcie vykonanej súťažnou autoritou v obchodných priestoroch. Česká republika v. DELTA PEKÁRNY a.s. (97/11)

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu („ESĽP“) svojim nedávnym rozhodnutím z 2. októbra 2014 rozhodol[1], že Česká republika sa v priebehu inšpekcie vykonanej pracovníkmi Úradu na ochranu hospodárskej súťaže („Úrad“) v súvislosti s možným porušením pravidiel hospodárskej súťaže dopustila porušenia článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane…

Právo rozhodovať o prijatí zdravotnej starostlivosti

Charta práv pacienta v Slovenskej republike zaručuje každému právo na telesnú a duševnú integritu, pričom povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka je ju rešpektovať a dodržiavať. Každý zásah do tela inej fyzickej osoby môže byť vykonaný len na základe súhlasu dotknutej osoby, okrem výnimiek taxatívne definovaných v zákone číslo 576/2004…

Účasť schránkových firiem v obstarávaní

Od budúceho roka by sa malo zamedziť účasti tzv. schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Sprísnenie podmienok prináša návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý schválil kabinet. Národnej rade navrhuje prerokovať normu v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla začať platiť už od 1.

Pracovná cesta, cestovné náhrady a ich vyúčtovanie

Nakoľko v praxi jednotlivých spoločností sa neustále objavujú nejasnosti pri zúčtovávaní pracovných ciest, v nasledujúcich riadkoch Vám predkladáme prehľad najdôležitejších informácií potrebných k správnemu spracovaniu vyúčtovania služobnej cesty.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska vrátil do Národnej rady SR novelu školského zákona od Renáty Zmajkovičovej (Smer-SD), ktorá má obmedziť sortiment ponúkaný v školských bufetoch. Hlava štátu vrátila právnu normu s pripomienkami, v ktorých vyčíta novele neurčitosť a nejednoznačnosť, ktoré vedú podľa neho k nezrozumiteľnosti.

Slovenský kandidát na sudcu Súdneho dvora EÚ

Kandidátom na post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa stal doterajší sudca tohto súdu Daniel Šváby. Jeho kandidatúru schválila vláda.

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(schválený v NR SR dňa 16.10.2014, postúpený do redakcie, predpokladaná účinnosť od 1.1.2015)

Tento návrh zákona upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, napr. neetické či nehospodárne konanie…