Články

Nový informačný systém na finančnej správe

Finančná správa o dva týždne spúšťa nový informačný systém Centrálny elektronický priečinok (IS CEP). Je to už štvrtá tohtoročná novinka. Ďalšie nové systémy budeme spúšťať počas budúceho roka.

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) Súdy budú od 1. marca vyhotovovať popri zápisnici z pojednávaní v občianskom súdnom konaní aj zvukový záznam. Vyplýva to z novely Občianskeho súdneho poriadku (OSP), ktorú 109 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Ochrana súkromnej korešpondencie počas inšpekcie vykonanej súťažnou autoritou v obchodných priestoroch. Česká republika v. DELTA PEKÁRNY a.s. (97/11)

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu („ESĽP“) svojim nedávnym rozhodnutím z 2. októbra 2014 rozhodol[1], že Česká republika sa v priebehu inšpekcie vykonanej pracovníkmi Úradu na ochranu hospodárskej súťaže („Úrad“) v súvislosti s možným porušením pravidiel hospodárskej súťaže dopustila porušenia článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane…

Právo rozhodovať o prijatí zdravotnej starostlivosti

Charta práv pacienta v Slovenskej republike zaručuje každému právo na telesnú a duševnú integritu, pričom povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka je ju rešpektovať a dodržiavať. Každý zásah do tela inej fyzickej osoby môže byť vykonaný len na základe súhlasu dotknutej osoby, okrem výnimiek taxatívne definovaných v zákone číslo 576/2004…

Účasť schránkových firiem v obstarávaní

Od budúceho roka by sa malo zamedziť účasti tzv. schránkových firiem vo verejnom obstarávaní. Sprísnenie podmienok prináša návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý schválil kabinet. Národnej rade navrhuje prerokovať normu v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla začať platiť už od 1.

Pracovná cesta, cestovné náhrady a ich vyúčtovanie

Nakoľko v praxi jednotlivých spoločností sa neustále objavujú nejasnosti pri zúčtovávaní pracovných ciest, v nasledujúcich riadkoch Vám predkladáme prehľad najdôležitejších informácií potrebných k správnemu spracovaniu vyúčtovania služobnej cesty.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska vrátil do Národnej rady SR novelu školského zákona od Renáty Zmajkovičovej (Smer-SD), ktorá má obmedziť sortiment ponúkaný v školských bufetoch. Hlava štátu vrátila právnu normu s pripomienkami, v ktorých vyčíta novele neurčitosť a nejednoznačnosť, ktoré vedú podľa neho k nezrozumiteľnosti.

Slovenský kandidát na sudcu Súdneho dvora EÚ

Kandidátom na post sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa stal doterajší sudca tohto súdu Daniel Šváby. Jeho kandidatúru schválila vláda.

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(schválený v NR SR dňa 16.10.2014, postúpený do redakcie, predpokladaná účinnosť od 1.1.2015)

Tento návrh zákona upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, napr. neetické či nehospodárne konanie…

Novela Obchodného zákonníka a nadobúdanie majetku medzi spriaznenými osobami

Aktuálna novela Obchodného zákonníka sa dotýka aj nadobúdania majetku medzi spriaznenými osobami, ktoré je upravené v ustanovení § 59a Obchodného zákonníka. Reaguje na zavedenie jednoeurových spoločností s ručením obmedzeným, zavádza povinnosť vrátenia plnenia, ktoré bolo spoločnosti poskytnuté na základe neúčinnej zmluvy, a ručenie členov…

Udalosti uplynulého týždňa

(TASR) – Ústavný súd SR na verejnom pojednávaní pléna nevyhovel návrhu skupine 51 opozičných poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nesúladu niektorých článkov zákona o dani z príjmu s Ústavou SR.

Účinnosť súčasných rozhodcovských doložiek a rozhodcovských zmlúv po 1.1.2015

NR SR schválila vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1126) (ďalej len…

Pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o elektronických komunikáciách

V apríli tohto roku rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením, spisová značka: PL. ÚS 10/2014-29 („Uznesenie“), o pozastavení účinnosti ustanovení § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona číslo 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov („Zákon“), transponujúcich smernicu Európskeho parlamentu a Rady číslo…

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov

Radi by sme Vám priblížili plánovanú rozsiahlu novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov, ktorá by mala byť účinná od 1.1.2015. Ak bude novela schválená v navrhovanom znení, prinesie daňovníkom veľa zmien, pričom možno konštatovať, že priestor na daňovú optimalizáciu sa zužuje. Z najdôležitejších zmien vyberáme:

Pískanie na píšťalku na slovenskú nôtu

Roky bez úpravy whistleblowingu sa pomaličky blížia ku koncu. Parlament schválil zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon“), ktorý má od 1.1.2015 stanoviť podmienky whistleblowingu na Slovensku. Cieľ je jasný – vytvoriť motivačné a ochranné prostredie pre oznamovateľov protispoločenskej…

Udalosti uplynulého týždňa

( TASR ) Postavenie poškodených v trestnom konaní by už o rok mohlo byť silnejšie. Vyplýva to z európskej smernice, ktorá sa týka obetí trestných činov, a ktorú má Slovensko zapracovať do svojej legislatívy do 16. novembra budúceho roku. Podľa poradkyne ministra spravodlivosti Lucie Kurilovskej sa Slovensko pravdepodobne vydá podobnou cestou ako…

Novela Obchodného zákonníka od 1.1.2015

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21. 10. 2014 prináša viaceré zmeny týkajúce sa nielen spoločností s ručením obmedzeným.

Zmenky

Problematiku zmeniek upravuje primárne zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmenkový zákona“), ktorý bol len dvakrát novelizovaný počas jeho platnosti a účinnosti. Sekundárne upravuje problematiku zmeniek, konkrétne práva uplatnené zo zmenky, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení…

Ručenie za daň

Obávate sa, že Vám daňový úrad doručí rozhodnutie, aby ste uhradili DPH za svojho dodávateľa? Predíďte tejto situácii s preverte si obchodného partnera na portáli finančnej správy.

Zákaz vrátenia pôžičiek spoločníkom počas „krízy“

Práve schválená novela Obchodného zákonníka zavádza pojem „spoločnosť v kríze“ a stanoví, kedy takáto spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom plnenia, ktoré jej poskytli. Podľa novely budú pôžičky a úvery spoločníkov poskytnuté spoločnosti počas „krízy“ de facto podriadenými záväzkami.