Články

Udalosti uplynulého týždňa

Pravidlá odmeňovania súdnych exekútorov sa nemenia. Parlament totiž odmietol ich úpravu, ktorú navrhovali poslanci Národnej rady SR za SaS a OĽaNO-NOVA v zákone o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Legislatívny proces k protischránkovému zákonu spustený

​Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod, teda k tzv. „protischránkovému zákonu“. Ide o prioritu presadzovanú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, Luciou Žitňanskou. Zároveň je to ďalší zo záväzkov z Programového vyhlásenia vlády, ktorý…

Plemenitba zvierat

Rada 17. mája 2016 prijala nové pravidlá týkajúce sa podmienok plemenitby, obchodovania a dovozu plemenných zvierat a ich genetického materiálu do Európskej únie, čím potvrdila dohodu s Európskym parlamentom z decembra 2015.

Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka - práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka predstavuje komplexnú, samostatnú úpravu vzťahov, ktorá platí len medzi podnikateľskými subjektmi. Zaraďujeme ju preto k relatívnym obchodne záväzkovým vzťahom. Subjektmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ a objednávateľ. Zmluva o dielo vzniká na základe dohody zmluvných strán. Charakteristická pre tento zmluvný…

EP posilnil právomoci Europolu

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť už čoskoro intenzívnejšie bojovať proti terorizmu, počítačovou kriminalite a ďalšími trestnými činmi a rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby. Európsky parlament schválil nové pravidlá fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, ako aj záruky v oblasti ochrany osobných údajov, a…

Udalosti uplynulého týždňa

Ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa povinnosti žalobcu v konaní o zaplatenie peňažnej sumy zložiť preddavok na trovy konania na návrh žalovaného je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR. Uvedená právna norma sa vzťahuje na prípady súdneho vymáhania sumy prevyšujúcej 400-násobok životného minima. Žalobca podľa nej…

MS SR: Zverejnilo predbežnú informáciu k príprave novely exekučného zákona

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Jej cieľom sú efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot a rýchlejšie vymáhanie nárokov na súdoch.

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Dňa 18. 3. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Novela sa nedotkla len vybraných ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „Zákon“), ale…

Nová smernica Európskej únie o tabakových výrobkoch je platná

Rozsiahla štandardizácia balení a budúci zákaz mentolových cigariet v Únii, ako aj osobitná regulácia elektronických cigariet sú v súlade s právom

Udalosti uplynulého týždňa

Výber sudcov by mal od júna prebiehať podľa prísnejších pravidiel. Navrhované zmeny predstavilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktoré predložilo do legislatívneho procesu vyhlášku ustanovujúcu podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

K zriadeniu exekučného záložného práva a výkonu exekúcie na skôr zaťaženú nehnuteľnosť

Je možné zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť, ktorá je už zaťažená skorším (zmluvným) záložným právom, bez súhlasu prednostného záložného veriteľa a vykonať exekúciu?

Ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov

Súdny dvor vyhlasuje maximálne ročné množstvo bezodplatných kvót na emisie skleníkových plynov stanovené Komisiou na obdobie 2013 – 2020 za neplatné

Komisia má k dispozícii desať mesiacov na stanovenie nového množstva, pričom predchádzajúce pridelenia kvót nemožno spochybniť

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Vzdelávanie zamestnancov, ktoré je upravené v siedmej časti Zákonníka prace pod názvom „Sociálna politika zamestnávateľa“, je potrebné považovať za imanentnú súčasť pracovného života tak zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Vzdelávanie zamestnancov je výrazom určitého druhu starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov, ktorý v konečnom dôsledku je…

EP schválil pravidlá pre transparentnejšie stanovovanie referenčných indexov

Európsky parlament schválil novú legislatívu, ktorá by mala zvýšiť dôveryhodnosť referenčných indexov s kritických významom pre stabilitu európskych finančných trhov, medzi ktoré patria napríklad londýnska medzibanková úroková sadzba (LIBOR) a medzibanková referenčná sadzba eurozóny (EURIBOR). Cieľom nových predpisov je sprehľadniť postup…

Udalosti uplynulého týždňa

Termíny v rámci elektronizácie zdravotníctva sa posunú. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o zdravotnom poistení z dielne ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nom. Smer-SD), o ktorej poslanci rokovali v zrýchlenom režime. Plénum ju odobrilo v stredu 27. apríla, ešte v ten deň ju podpísala aj hlava štátu, informovala prezidentská…

Procesná neprípustnosť mimoriadneho dovolania a jej dopad na rozsah prieskumnej právomoci dovolacieho súdu z hľadiska § 242 ods. 1 OSP

Mimoriadne dovolanie predstavuje v podmienkach SR kontroverzný inštitút civilného procesného práva, ktorým sa dlhodobo zaoberá tak súdna prax, ako aj odborná právna spisba.

Všeobecný súd Európskej únie sa pripravuje na príchod nových sudcov

Nová štruktúra, vytvorená z deviatich päťčlenných komôr sa zavedie v septembri

Text reformy súdnej architektúry Súdneho dvora Európskej únie[1], ktorá pozostáva z troch na seba nadväzujúcich etáp stanovuje, že najprv sa vymenuje dvanásť nových sudcov na Všeobecný súd Európskej únie, následne sa k nemu pripojí ďalších sedem sudcov z dôvodu…

Zdaňovanie príjmov z autorskej činnosti a príjmov výkonných umelcov, odvody na sociálne a zdravotné poistenie

V nadväznosti na prijatie novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej aj len ako “Zákon o dani z príjmov“) došlo s účinnosťou od 1.1.2016 k zmene v zdaňovaní príjmov autorov a výkonných umelcov.

Nakupovanie cez internet bude drahšie

Od 1. mája 2016 sa zmenia podmienky v colnom konaní pri poštových zásielkach. Súvisia s platnosťou nového Colného kódexu Únie. Dotknú sa širokej verejnosti, nakupovanie cez internet bude drahšie.

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavný súd SR posúdi ústavnosť volebného zákona, ktorý neumožňuje voliť väzňom odsúdeným za spáchanie obzvlášť závažných zločinov, ako aj osobám pozbaveným spôsobilosti na právne úkony. Podnet podal generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Ústavní sudcovia na neverejnom zasadnutí pléna návrh prijali na ďalšie konanie. Keďže podobný podnet už skôr…