ostatné právne odbory

Kniha jázd, áno alebo nie?

Podnikatelia majú možnosť rozhodnúť sa, či si náklady na nákup pohonných látok (ďalej len „PHL“) zahrnú do daňových výdavkov formou i) tzv. paušálnych výdavkov, ii) na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky polohy, kedy sa nevyžaduje vedenie knihy jázd alebo iii)…

Exekúcie majú byť efektívnejšie

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým pádom zlepšenie prístupu k spravodlivosti. To je cieľom zmien v Exekučnom poriadku, ktoré schválila vláda. Novela je súčasťou reformného balíka, s ktorými prichádza ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Zmeny v zákone o súdnych…

Starostlivosť o deti pod kontrolou

Prevádzkovanie tzv. jaslí či postavenie opatrovateľov detí upraví zákon. Ministerstvo pripravilo zmeny v sociálnych službách na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Ich výsledkom majú byť dostupnejšie a kvalitnejšie služby starostlivosti o deti do troch rokov.

MS SR: Mení podmienky dohľadu nad činnosťou znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dohľad nad činnosťou súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa bude musieť zaobísť bez fyzickej prítomnosti kontrolórov na ich pracoviskách. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhovelo protestu prokurátora a predložilo na pripomienkovanie zmenu vykonávacej vyhlášky k dotknutému statusovému zákonu.

MS SR: Podnikateľom chce ponúknuť rýchly a lacnejší elektronický platobný rozkaz

Zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia, poznačenú druhotnou platobnou neschopnosťou, je snahou Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktoré pre podnikateľov pripravuje nový typ elektronického platobného rozkazu. Zavádza ho zákon o upomínacom konaní, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

EP požaduje zmeny označovania energetickej efektívnosti domácich spotrebičov

Sprísnenie kritérií energetickej efektívnosti, ktoré budú odrážať technologický pokrok, a rozdelenie spotrebičov na ich základe do siedmich tried A - G. Tieto zmeny v Komisiou predloženom texte nariadenia v stredu schválil Európsky parlament. Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej…

Dostupnejší osobný bankrot, efektívnejšie exekúcie, rýchlejšie vymáhanie nárokov a nový protischránkový zákon

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo veľký balík legislatívnych zmien. Úprava oddlženia fyzických osôb, exekučných konaní a platobných rozkazov má už konkrétnu paragrafovú podobu. Rovnako je pripravený nový protischránkový zákon.

SÚDNA RADA SR: Zdvojené funkcie jej členov nepovažuje za etický problém

Sedem členov Súdnej rady SR, ktorí sú zároveň predsedami súdov, neporušuje súbehom týchto dvoch funkcií sudcovskú etiku. Na takomto závere sa uzniesla Súdna rada. Uznesenie prešlo iba tesne, keď ho podporilo 10 zo 17 prítomných členov.

Odkaz kolíznej normy v medzinárodnom práve súkromnom

Kolízna norma predstavuje základný typ právnej normy využívaný v medzinárodnom práve súkromnom (v iných právnych odvetviach sa s takýmto druhom právnej normy nestretneme), ktorú možno charakterizovať ako „osobitný druh právnej normy, ktorej úlohou je ustanoviť justičnému orgánu, právo ktorého štátu z kolidujúcich právnych poriadkov má použiť na…

Legislatívny proces k protischránkovému zákonu spustený

​Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod, teda k tzv. „protischránkovému zákonu“. Ide o prioritu presadzovanú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti, Luciou Žitňanskou. Zároveň je to ďalší zo záväzkov z Programového vyhlásenia vlády, ktorý…

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016: vzájomné učenie sa prispieva k zlepšeniu účinnosti vnútroštátnych justičných systémov

Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích…

Zmluva o sponzorstve v športe

Dňa 26. novembra 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon o športe (ďalej len "Zákon o športe"), ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 29. decembra 2015 pod číslom 440/2015, pričom účinnosť nadobudol dňa 1. januára 2016. Zákon o športe vo svojej tretej časti upravuje viacero zmluvných typov pre oblasť športovej činnosti…

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v roku 2016

Právne novinky roku 2016

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru – otázky aplikácie

Medzi najdôležitejšie súkromnoprávne prostriedky záväzkového práva vo sfére medzinárodného obchodu patrí zmluva o medzinárodnej kúpe tovaru. Jej právna úprava je kodifikovaná v Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Dohovor je výsledkom činnosti Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNICITRAL). Dohovor prijalo doteraz 83…

Spotrebitelia budú viac chránení v súdnych konaniach.

Zvýšenie ochrany spotrebiteľov v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi a boj proti úžere. To je hlavným cieľom novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorú definitívne schválil parlament. Na rokovanie ju predložili poslanci vládnej strany Smer-SD.

Zmeny v zákone o cestnej premávke

Národná rada schválila 24. novembra 2015 návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Návrh predložilo Ministerstva vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015. Hlavným cieľom je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti…

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorá je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh zákona 13. novembra 2015 schválila Národná rada SR. Novelou sa…

Poslanci schválili zákaz stáčania kilometrov a používanie antiradarov

Neoprávnená a úmyselná manipulácia s odometrom, teda počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch, bude od marca v administratívno-právnej rovine zakázaná. Poslanci 117 hlasmi schválili novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel, ktorú predložili Anton Martvoň a Otto Brixi (obaja Smer-SD).

Lyžiari do 15 rokov musia nosiť prilby

Od 15. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Národná rada SR novelu schválila 30. septembra 2015. Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovania tohto zákona, najmä na…

Doménové meno – pojem a jeho právny základ

Pojem doménové meno nie je jednoznačne definovaný žiadnou právnou úpravou ako ani jednotným názorom odbornej verejnosti. Doménové meno je jednoduchá forma internetovej adresy, ktorá umožňuje užívateľom lokalizovať stránky na internete jednoduchým spôsobom.[1]