ostatné právne odbory

MS SR: Súdy musia pri zmenkových konaniach zohľadniť otázky ochrany spotrebiteľa

Slovenské súdy by viac nemali rozhodovať odlišne o nárokoch uplatnených voči spotrebiteľom. Občianskoprávne a Obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu prijalo v tejto veci zjednocujúce stanovisko. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti.

Nový zákon o odpadoch - spracovatelia

V prvých troch článkoch nazvaných „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“, „Nový zákon o odpadoch – zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí“ a „Nový zákon o odpadoch - zberové spoločnosti“ sme sa stručne venovali hospodárskej súťaži v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a obave z monopolizácie v oblasti nakladania s odpadmi z…

Nový zákon o odpadoch - zberové spoločnosti

V prvých dvoch článkoch nazvaných „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] a „Nový zákon o odpadoch – zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí“[2] sme sa stručne venovali hospodárskej súťaži v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a obave z monopolizácie v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a stručne sme uviedli, aké…

Generálny prokurátor zrejme bude mať silnejšie právomoci

Generálny prokurátor by mal dostať silnejšie právomoci. Vo funkcii by mohol zostať na dobu neurčitú. Tieto a ďalšie zmeny má priniesť novela zákona o prokuratúre, ktorú minulý týždeň parlament posunul do druhého čítania.

Nový zákon o odpadoch - zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí

V prvom článku nazvanom „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] sme avizovali, že sa v niekoľkých článkoch pokúsime stručne popísať, čo prináša nový zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obciam, zberovým spoločnostiam a spracovateľom odpadov. Ďalej sme sa stručne venovali…

Viete vôbec napočítať do desať?

Známy právnický aforizmus hovorí: „Dvaja právnici, tri názory“. Pri výklade a aplikácii predpisov v oblasti energetiky sa použitie tohto aforizmu pomaly stáva akýmsi nepísaným pravidlom. Zdá sa totiž, že niektoré právne predpisy boli šité horúcou ihlou a nechávajú priestor pre rôzne výklady. Paradoxne, práve pojmoslovie má byť v oblasti…

Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?

Od 1.1.2016 začne platiť nový Zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Zaujíma Vás, čo tento zákon zmení? Pokúsime sa v niekoľkých článkoch popísať zmeny, ktoré prináša nový Zákon o odpadoch v súvislosti s obcami, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadov zaujali…

Poslanci Smeru-SD dávajú ÚS možnosť posielať verdikty elektronicky

Ústavný súd (ÚS) SR by mal dostať možnosť doručovať rozhodnutia, predvolania či iné písomnosti doručované do vlastných rúk aj elektronicky, ak o to účastník konania požiada. V novele zákona o organizácii ÚS SR to navrhujú poslanci vládneho Smeru-SD Jana Laššáková, Róbert Madej, Otto Brixi, Boris Susko, Anton Martvoň, Viera Kučerová a Anna…

Sedem rád ako neprísť v roku 2016 o podporu

Kvôli nesplneniu oznamovacej povinnosti prišlo v roku 2015 o podporu viac ako 1 100 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Preukázateľne si splniť oznamovaciu povinnosť však vôbec nie je jednoduché ani v prípade podpory na rok 2016. Pri uplatňovaní podpory môže výrobca elektriny čeliť viacerým problémom a…

Niektoré lehoty, na ktoré si treba dať pozor v súlade s novým zákonom o odpadoch

Dňa 01.01.2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch, ktorý prináša viacero zmien v odpadovom hospodárstve.

Recyklačný fond definitívne končí

Novým zákonom o odpadoch, účinným od 01.01.2016, sa ku dňu 31.12.2016 zrušuje Recyklačný fond, v ktorom sa z príspevkov výrobcov a dovozcov sústreďovali peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania niektorých druhov odpadov. Keďže Recyklačný fond zanikne bez právneho nástupcu a očakáva sa, že v ňom nejaké financie zostanú, 80%…

Lyžiari do 15 rokov by mali povinne nosiť prilby

Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovanie tohto zákona, najmä na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych…

Reforma súdneho systému EÚ

Súdny dvor Európskej únie nedávno predložil návrh reformy Európskeho súdneho systému, s ktorým Rada Európskej únie v podstate súhlasila a v súčasnosti ho preskúmava Európsky parlament. Návrh tejto reformy je mimoriadne dôležitý, pretože jej cieľom je trvalé zvýšenie efektívnosti súdov v záujme európskych občanov.

Elektronická Zbierka zákonov bude záväzná

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov. Prelomová zmena v oblasti legislatívnych pravidiel prináša jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov, prehľadnejší proces verejného pripomienkovania a záväznú elektronickú Zbierku zákonov. Súčasne s predstavením zákona ministerstvo…

Rovnaký dizajn a ochranná známka, ktorá priemyselnoprávna ochrana má prednosť?

Kľúčovým marketingovým nástrojom súčasnosti sú ochranné známky. Svojou schopnosťou odlíšiť výrobky a služby od konkurenčných produktov prispievajú k budovaniu imidžu firmy v očiach spotrebiteľov. Atraktívny a pôsobivý dizajn sa stáva pre spotrebiteľa jedným z hlavných kritérií pri výbere produktov. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, či je možné…

Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí

Dňa 19. marca 2015 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"). Ustanovenia Zákona však nadobudnú účinnosť až 1. januára 2016. Zákon zavádza do slovenského právneho poriadku podrobné pravidlá o…

Nové povinnosti potravinárov súvisiace s balením potravín

Dňa 1.4.2015, nadobúda účinnosť novela zákona o potravinách, ktorou sa zavádzajú o.i. nové povinnosti súvisiace s balením a prebaľovaním potravín.

Odpadová reforma dostala zelenú

Na Slovensku končí na rozdiel od krajín západnej Európy väčšina odpadu stále na skládkach, zmení to nový zákon o odpadoch. Ten napriek niekoľkým výhradám podpísal prezident SR Andrej Kiska. "Rozhodovanie o tom, či tento významný zákon podpíše, alebo ho vráti Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami však nebolo jednoduché. V zákone o…

Zmena v zákone o zdravotnom poistení k 1.1.2015

Na základe vládneho návrhu novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Národná rada SR dňa 28.11.2014 schválila novelu účinnú od 1.1.2015.

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Predmetným zákonom bola implementovaná do slovenského právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady o krízovom manažmente. Vzhľadom na to, že uvedený zákon je pomerne rozsiahly, prinášame na tomto mieste len základné informácie o…